Chọn cài đặt ứng dụng email IMAP của bạn cho Gmail

Chúng tôi khuyến nghị cài đặt dưới đây nếu bạn sử dụng IMAP để đọc thư Gmail của mình trong một ứng dụng email khác như Outlook, Apple Mail hoặc Thunderbird.

Outlook
 1. Hãy mở Outlook.
 2. Hãy nhấp vào File (Tệp) sau đó Options (Tùy chọn) sau đó Mail (Thư) sau đó Save messages (Lưu thư).
 3. Hãy bỏ chọn "Save copies of messages in the Sent Items folder (Lưu bản sao của thư trong thư mục Mục đã gửi)".
iPhone
 1. Hãy mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone của bạn.
 2. Hãy nhấn vào Mail (Thư) sau đó Accounts (Tài khoản) sau đó Add Account (Thêm tài khoản) sau đó Google.

Lưu ý: Khi bạn hủy thư nháp trên iPhone, thư nháp sẽ bị xóa vĩnh viễn trong Gmail.

Thunderbird

Bước 1: Mở cài đặt IMAP của bạn

 1. Hãy mở Thunderbird.
 2. Hãy nhấp vào Tools (Công cụ) sau đó Account Settings (Cài đặt tài khoản).
 3. Hãy chọn địa chỉ Gmail của bạn.

Bước 2: Cập nhật cài đặt trên mỗi tab

Tab cài đặt máy chủ

 • Chọn "Check for new messages at startup".
 • Hãy chọn "Check for new messages every 10 minutes (Kiểm tra thư mới 10 phút một lần)".
 • Bên cạnh "When I delete a message (Khi tôi xóa thư)", hãy chọn Just mark it as deleted (Chỉ cần đánh dấu là đã xóa).
 • Hãy bỏ chọn "Clean up ('Expunge') Inbox on Exit (Dọn dẹp hộp thư đến khi thoát)."
 • Hãy bỏ chọn "Empty Trash on Exit (Dọn sạch thùng rác khi thoát)".

Tab Copies & Folders

 • Trong mục "When sending message, automatically (Khi gửi thư, hãy tự động)", hãy bỏ chọn "Place a copy in (Đặt bản sao trong)".
 • Trong mục "Drafts and Templates (Thư nháp và mẫu)" cho "Keep message drafts in (Giữ thư nháp trong)", hãy chọn Other (Khác) sau đó Your Gmail address (Địa chỉ Gmail của bạn) sau đó [Gmail] sau đó Drafts (Thư nháp).

Tab Junk Settings (Cài đặt thư rác)

 • Hãy bỏ chọn "Enable adaptive junk mail controls for this account (Bật kiểm soát thư rác thích ứng cho tài khoản này)".

Apple Mail
 1. Hãy mở Apple Mail.
 2. Hãy nhấp vào Mail (Thư) sau đó Preferences (Tùy chọn).
 3. Hãy nhấp vào menu Accounts (Tài khoản)Junk Mail (Thư rác) hoặc Viewing (Đang xem).
 4. Hãy cập nhật cài đặt.
Ứng dụng email khác

Nếu bạn không sử dụng một trong các ứng dụng email ở trên để đọc thư Gmail bằng IMAP thì hãy thử các mẹo này.

Gửi

 • Đừng lưu các thư đã gửi trên máy chủ. Thư đã gửi sẽ được tự động sao chép vào Gmail/Thư mục Đã gửi nếu ứng dụng email của bạn sử dụng SMTP.
 • Lưu thư nháp trên máy chủ nếu bạn muốn thư nháp của mình hiển thị khi bạn mở Gmail trên web.

Xóa

 • Đừng lưu các thư đã xóa trên máy chủ. Bạn có thể tìm các thư bạn xóa khỏi thư mục IMAP trong nhãn "Tất cả thư" trong Gmail.
 • Đừng thay đổi cài đặt IMAP của bạn để lưu thư đã xóa trong Thùng rác. Khi bạn làm điều này, bất kỳ tin nhắn nào bạn xóa khỏi ứng dụng email của mình sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Gmail trong 30 ngày.

Thư rác và spam

 • Đừng bật các bộ lọc thư rác của ứng dụng của bạn. Gmail tự động loại bỏ spam và phần mềm độc hại trước khi chúng đến được ứng dụng của bạn.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính