Cách quảng cáo trong Gmail hoạt động

Khi mở Gmail, bạn sẽ thấy quảng cáo được chọn để hiển thị cho bạn quảng cáo hữu ích và phù hợp nhất. Quá trình chọn và hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa trong Gmail hoàn toàn tự động. Các quảng cáo này được hiển thị cho bạn dựa trên hoạt động trực tuyến của bạn khi đã đăng nhập vào Google. Chúng tôi sẽ không quét hoặc đọc thư Gmail của bạn để hiển thị cho bạn quảng cáo.

Bảo mật, minh bạch và lựa chọn

Google không bán thông tin cá nhân của bạn, trong đó bao gồm cả thông tin Gmail và Tài khoản Google của bạn. Chúng tôi cũng không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà quảng cáo, trừ khi bạn đã yêu cầu chúng tôi.

Chúng tôi rất cẩn trọng với các loại nội dung mà chúng tôi dựa vào đó để phân phối quảng cáo. Ví dụ: Google sẽ không nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên các thông tin nhạy cảm, như là chủng tộc, tôn giáo, xu hướng tình dục, sức khỏe hoặc danh mục tài chính nhạy cảm. Quảng cáo hiển thị trong Gmail tuân theo chính sách quảng cáo của Gmail.

Để chọn không sử dụng thông tin cá nhân để cá nhân hóa quảng cáo Gmail, hãy truy cập vào trang Cài đặt quảng cáo, sau đó tắt Cá nhân hóa quảng cáo. Nếu bạn chọn không sử dụng, thì bạn vẫn có thể thấy quảng cáo trong Gmail nhưng các quảng cáo này sẽ không dựa trên dữ liệu cá nhân Google đã liên kết với Tài khoản Google của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách Google xử lý dữ liệu của bạnChính sách bảo mật của Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?