Thay đổi cài đặt Gmail

Bạn có thể thêm chữ ký email, chọn nhận thông báo về những email nào hoặc thay đổi các tùy chọn cài đặt khác.

Tìm tùy chọn cài đặt và thực hiện thay đổi

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt và sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
  3. Ở trên cùng, hãy chọn một trang cài đặt, chẳng hạn như Chung, Nhãn hoặc Hộp thư đến.
  4. Thực hiện thay đổi của bạn.
  5. Sau khi bạn hoàn tất với mỗi trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi ở cuối trang.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?