Tìm dấu vết email bằng tiêu đề đầy đủ của email

Đối với email nhận được trong Gmail, bạn có thể biết được email đến từ đâu bằng cách xem các tiêu đề của email, bao gồm cả cách email đó đi từ người gửi đến máy chủ thư của người nhận.

Xem tiêu đề đầy đủ của email

Gmail
 1. Mở Gmail trên một trình duyệt.
 2. Mở email bạn muốn kiểm tra tiêu đề.
 3. Bên cạnh biểu tượng Trả lời Trả lời, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Hiển thị thư gốc.

Tiêu đề sẽ hiển thị trong cửa sổ mới, bao gồm các trường như kết quả xác thực. Để xem tiêu đề thư đầy đủ, hãy nhấp vào Tải xuống bản gốc.

Dịch vụ thư khác

AOL

 1. Đăng nhập vào tài khoản AOL của bạn.
 2. Mở email bạn muốn xem tiêu đề.
 3. Trong menu "Action" (Hành động), hãy chọn View Message Source (Xem nguồn thư).

Tiêu đề sẽ hiển thị trong một cửa sổ mới.

Excite Webmail

 1. Đăng nhập vào tài khoản Excite của bạn.
 2. Mở email bạn muốn xem tiêu đề.
 3. Nhấp vào View Full Headers (Xem tiêu đề đầy đủ).

Tiêu đề sẽ hiển thị trong một cửa sổ mới.

Hotmail

 1. Đăng nhập vào tài khoản Hotmail của bạn.
 2. Nhấp vào Inbox (Hộp thư đến).
 3. Nhấp chuột phải vào email bạn muốn xem tiêu đề.
 4. Nhấp vào View Message Source (Xem nguồn thư).

Tiêu đề sẽ hiển thị trong một cửa sổ mới.

Yahoo Mail

 1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo Mail của bạn.
 2. Chọn email bạn muốn xem tiêu đề.
 3. Nhấp vào More (Thêm) sau đó View Raw Message (Xem thư gốc).

Tiêu đề sẽ hiển thị trong cửa sổ mới.

Apple Mail

 1. Mở Apple Mail.
 2. Mở email bạn muốn xem tiêu đề.
 3. Nhấp vào View (Xem) sau đó Message (Thư) sau đó All Headers (Tất cả tiêu đề).

Tiêu đề sẽ hiển thị trong cửa sổ bên dưới hộp thư đến.

Mozilla

 1. Mở Mozilla.
 2. Mở email bạn muốn xem tiêu đề.
 3. Nhấp vào View (Xem) sau đó  Message Source (Nguồn thư). 

Tiêu đề sẽ hiển thị trong cửa sổ mới.

Opera

 1. Mở Opera.
 2. Nhấp vào email bạn muốn xem tiêu đề cho để email hiển thị trong cửa sổ bên dưới hộp thư đến của bạn.
 3. Nhấp chuột phải vào nội dung của email.
 4. Nhấp vào View All Headers and Message (Xem tất cả tiêu đề và thư).

Tiêu đề sẽ hiển thị trong cửa sổ bên dưới.

Outlook

 1. Mở Outlook.
 2. Mở email bạn muốn xem tiêu đề.
 3. Nhấp vào File (Tệp) sau đó Properties (Thuộc tính).

Tiêu đề sẽ hiển thị trong hộp "Internet headers (Tiêu đề Internet)".

Outlook Express

 1. Mở Outlook Express.
 2. Nhấp chuột phải vào email bạn muốn xem các tiêu đề.
 3. Nhấp vào Properties (Thuộc tính).
 4. Nhấp vào tab Details (Chi tiết).

Tiêu đề sẽ hiển thị trong hộp bật lên.

Cách đọc tiêu đề email đầy đủ

 1. Mở email bạn muốn kiểm tra tiêu đề.
 2. Bên cạnh biểu tượng Trả lời Trả lời, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Hiển thị thư gốc.
 3. Sao chép văn bản trên trang.
 4. Mở Công cụ tiêu đề thư.
 5. Trong "Dán tiêu đề của email vào đây", hãy dán tiêu đề của bạn.
 6. Hãy nhấp vào Phân tích tiêu đề ở trên.

Xem thư có bị trì hoãn không

 1. Mở email bạn muốn kiểm tra tiêu đề.
 2. Bên cạnh biểu tượng Trả lời Trả lời, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Hiển thị thư gốc.
 3. Bên cạnh "Được tạo lúc", hãy xem mất bao nhiêu thời gian để chuyển email sau khi email đã được gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?