Gửi hoặc hủy gửi thư Gmail

Bạn có thể gửi hoặc hủy gửi thư từ trình duyệt hoặc ứng dụng Gmail.

Viết email

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Soạn thư.
 3. Trong trường "Tới", hãy thêm người nhận. Nếu muốn, bạn cũng có thể thêm người nhận trong các trường "cc" và "bcc".
 4. Thêm chủ đề.
 5. Viết thư của bạn.
 6. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Gửi.

Gọi lại email bằng cách sử dụng Hoàn tác gửi

Nếu bật "Hoàn tác gửi" thì bạn có thể rút lại thư ngay sau khi gửi nó.

Đầu tiên, hãy bật Hoàn tác gửi

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt Cài đặt tiếp đến Cài đặt.
 3. Trong "Hoàn tác gửi", hãy chọn hộp bên cạnh "Bật Hoàn tác gửi".
 4. Trong mục "Thời gian hủy gửi", hãy đặt lượng thời gian bạn muốn quyết định có muốn hủy gửi email hay không.
 5. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Hoàn tác gửi thư của bạn

Sau khi bật Hoàn tác gửi, bạn có thể hủy bỏ việc gửi một email.

 1. Sau khi gửi thư, bạn sẽ thấy thông báo "Thư của bạn đã được gửi" và tùy chọn để Hoàn tác hoặc Xem thư.
 2. Nhấp vào Hoàn tác.

Tùy chọn để thêm người nhận thư

Thêm người nhận (cc)

Khi thêm người vào nhận thư của mình, bạn có tùy chọn để thêm một trường "cc". Bất kỳ ai trong trường này sẽ thấy những người nhận khác của thư.

"Cc" thường được sử dụng để thêm người nhận vào một email mà người này không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào.

Ẩn người nhận (bcc)

Nếu bạn đang gửi thư và muốn ẩn địa chỉ email của một người nhận, bạn có thể thêm họ trong trường "bcc".

Cách "bcc" hoạt động

 • Người nhận sẽ không biết rằng bạn đã thêm ai vào bcc.
 • Bất cứ ai bạn thêm vào trường "bcc" sẽ thấy là họ đã được thêm vào bằng cách sử dụng "bcc". Họ cũng sẽ thấy người nhận thư trong các trường "tới" và "cc". Lưu ý: Nếu họ không sử dụng Gmail thì họ có thể không thấy thông tin này.
 • Những người bạn thêm trong "bcc" không thể thấy tên hoặc địa chỉ email của bất kỳ ai khác bạn thêm trong trường "bcc".
 • Nếu mọi người trả lời tất cả cho một thư, những người trong "bcc" sẽ không thấy thư trả lời.
Gửi email tới nhiều người nhận

Khi viết thư, bạn sẽ thêm người nhận trong các trường "tới", "cc" hoặc "bcc".

Để thêm nhiều người nhận, hãy đặt một dấu phẩy giữa các tên hoặc địa chỉ email của những người nhận.

Nếu bạn cần gửi một email đến một số lượng người lớn, bạn cũng có thể tạo nhóm, sau đó thêm địa chỉ email của nhóm đó trong trường "tới".

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?