Thư trả lời tự động hoặc thư trả lời khi không có mặt tại văn phòng

Nếu không dùng tài khoản Gmail, chẳng hạn như khi đi nghỉ hoặc không có quyền truy cập Internet, thì bạn có thể thiết lập thư trả lời tự động để tự động thông báo cho mọi người là bạn sẽ không thể trả lời họ ngay lập tức. Khi mọi người gửi thư cho bạn, họ sẽ nhận được email trả lời có chứa những gì bạn đã viết trong thư trả lời tự động của bạn.

Bật hoặc tắt tùy chọn thư trả lời tự động

Thiết lập thư trả lời tự động

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
  3. Tìm đến mục "Thư trả lời tự động".
  4. Chọn Bật tự động trả lời thư.
  5. Điền vào phạm vi ngày, chủ đề và nội dung thư.
  6. Dưới thư của bạn, chọn hộp nếu bạn chỉ muốn người liên hệ của mình xem thư trả lời tự động của bạn.
  7. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
Lưu ý: Nếu bạn có chữ ký Gmail, thì chữ ký sẽ hiển thị ở cuối thư trả lời tự động.

Tắt tùy chọn thư trả lời tự động

Khi bật tùy chọn thư trả lời tự động, bạn sẽ thấy một biểu ngữ ở trên cùng hộp thư đến hiển thị tiêu đề của thư trả lời tự động mà bạn tạo.

Để tắt tùy chọn thư trả lời tự động, hãy nhấp vào Kết thúc ngay.

Thời điểm thư trả lời tự động của bạn được gửi

Tùy chọn thư trả lời tự động bắt đầu lúc 12:00 giờ đêm vào ngày bắt đầu và kết thúc lúc 11:59 đêm vào ngày kết thúc, trừ khi bạn kết thúc sớm hơn.

Trong hầu hết trường hợp, thư trả lời tự động của bạn chỉ được gửi cho mọi người vào lần đầu tiên họ gửi thư cho bạn.

Sau đây là những lúc một người có thể thấy thư trả lời tự động của bạn nhiều lần:

  • Nếu cùng một người liên hệ với bạn trở lại sau bốn ngày và tính năng tự động trả lời thư của bạn vẫn bật thì họ sẽ thấy thư trả lời tự động của bạn lần nữa.
  • Thư trả lời tự động của bạn bắt đầu lại mỗi lần bạn chỉnh sửa nó. Nếu ai đó nhận thư trả lời tự động đầu tiên của bạn, sau đó lại gửi email cho bạn sau khi bạn đã chỉnh sửa thư trả lời thì họ sẽ thấy thư trả lời mới của bạn.
  • Nếu dùng Gmail thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác, thì bạn có thể chọn gửi thư trả lời tự động cho tất cả mọi người hoặc chỉ những người trong tổ chức của bạn.

Lưu ý: Thư được chuyển đến thư mục thư rác và thư được gửi đến danh sách gửi thư mà bạn đăng ký sẽ không nhận được thư trả lời tự động.

Tìm trạng thái không có mặt tại văn phòng

Bạn có thể thấy trạng thái không có mặt tại văn phòng trong Gmail.

Nếu ai đó không có mặt tại văn phòng, thì Gmail sẽ hiện trạng thái của họ là không có mặt tại văn phòng khi bạn soạn email cho họ. Bạn vẫn có thể gửi email nhưng họ có thể không trả lời cho đến khi họ trở lại văn phòng. Nếu đã bật ứng dụng Chat trong Gmail, thì bạn cũng sẽ thấy trạng thái của họ là không có mặt tại văn phòng khi bạn gửi tin nhắn trực tiếp.

Nếu ai đó không có quyền xem sự kiện không có mặt tại văn phòng mà bạn tạo, thì Gmail sẽ không hiển thị rằng bạn không có mặt tại văn phòng.

Chia sẻ trạng thái không có mặt tại văn phòng

Để cho người khác biết bạn hiện không có mặt ở văn phòng, hãy chia sẻ lịch của bạntạo sự kiện không có mặt tại văn phòng. Sự kiện này cần kéo dài cả ngày hoặc kéo dài quá giờ làm việc của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?