Thư trả lời vắng mặt hoặc tự động

Nếu bạn đi xa khỏi tài khoản Gmail của mình, như là trong một kỳ nghỉ hoặc không có truy cập vào Internet, thì bạn có thể thiết lập thư trả lời tự động để tự động thông báo cho mọi người là bạn sẽ không thể trả lời họ ngay lập tức. Khi mọi người gửi thư cho bạn, họ sẽ nhận được email trả lời có chứa những gì bạn đã viết trong thư trả lời tự động của bạn.

Bật hoặc tắt tự động trả lời thư

Thiết lập tự động trả lời thư

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
  3. Cuộn xuống mục "Tự động trả lời thư".
  4. Chọn Bật tự động trả lời thư.
  5. Điền vào phạm vi ngày, chủ đề và nội dung thư.
  6. Dưới thư của bạn, chọn hộp nếu bạn chỉ muốn người liên hệ của mình xem thư trả lời tự động của bạn.
  7. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Nếu bạn có chữ ký Gmail thì chữ ký sẽ được hiển thị ở dưới cùng của thư trả lời tự động.

Tắt tự động trả lời thư

Khi tự động trả lời thư được bật, bạn sẽ thấy một biểu ngữ ở trên cùng hộp thư đến của bạn hiển thị chủ đề của thư trả lời tự động của bạn.

Để tắt tự động trả lời thư, hãy nhấp vào Kết thúc bây giờ.

Khi nào thư trả lời tự động của bạn được gửi

Tính năng tự động trả lời thư bắt đầu lúc 12:00 giờ đêm vào ngày bắt đầu và kết thúc lúc 11:59 đêm vào ngày kết thúc, trừ khi bạn kết thúc sớm hơn.

Trong hầu hết trường hợp, thư trả lời tự động của bạn chỉ được gửi cho mọi người vào lần đầu tiên họ gửi thư cho bạn.

Sau đây là những lúc ai đó có thể thấy thư trả lời tự động của bạn nhiều hơn một lần:

  • Nếu cùng một người liên hệ với bạn trở lại sau bốn ngày và tính năng tự động trả lời thư của bạn vẫn bật thì họ sẽ thấy thư trả lời tự động của bạn lần nữa.
  • Thư trả lời tự động của bạn bắt đầu lại mỗi lần bạn chỉnh sửa nó. Nếu ai đó nhận thư trả lời tự động đầu tiên của bạn, sau đó lại gửi email cho bạn sau khi bạn đã chỉnh sửa thư trả lời thì họ sẽ thấy thư trả lời mới của bạn.
  • Nếu bạn sử dụng Gmail thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác của bạn thì bạn có thể chọn thư trả lời tự động của bạn sẽ được gửi đến tất cả mọi người hoặc chỉ những người trong tổ chức của bạn.

Lưu ý: Thư được gửi đến thư mục spam và thư được gửi đến danh sách gửi thư mà bạn đã đăng ký sẽ không nhận được thư trả lời tự động.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?