Dấu quan trọng trong Gmail

Gmail uses several signals to automatically mark your emails as important or not important.

How Gmail decides which emails are important

Để xác định thư cần tự động đánh dấu là quan trọng, Gmail sử dụng một vài dấu hiệu bao gồm:

 • Người bạn gửi email và tần suất bạn gửi email cho họ
 • Email bạn mở
 • Email bạn trả lời
 • Từ khóa có trong email mà bạn thường xuyên đọc
 • Email mà bạn gắn dấu sao, lưu trữ hoặc xóa

Để xem lý do một email được đánh dấu là quan trọng, hãy di chuột qua dấu quan trọng Importance marker.

Lưu ý: Nếu email được đánh dấu là quan trọng nhưng bạn không muốn điều đó, hãy nhấp vào dấu quan trọng Importance marker để thay đổi. Thao tác này cũng giúp Gmail biết được email nào bạn cho là quan trọng.

See your important emails

Next to emails that Gmail thinks is important, you'll see a yellow Importance marker Importance marker. If an email hasn't been marked as important, the marker will be empty.

To see all your emails that are marked as important, search Gmail for is:important.

Change your importance marker settings

Don't use past actions to predict which emails are important

 1. Using a browser, open Gmail. You can't change this setting from the Gmail app, but the settings you choose on your computer will apply to your app too.
 2. In the top right, click Settings Cài đặt.
 3. Click Settings.
 4. Click the Inbox tab.
 5. In the "Importance markers" section, select Don't use my past actions to predict which messages are important.
 6. At the bottom of the page, click Save Changes.

Hide importance markers in Gmail

 1. Using a browser, open Gmail. You can't change this setting from the Gmail app, but the settings you choose on your computer will apply to your app too.
 2. In the top right, click Settings Cài đặt.
 3. Click Settings.
 4. Click the Inbox tab.
 5. In the "Importance markers" section, select No markers.
 6. At the bottom of the page, click Save Changes.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?