Thay đổi bố cục của hộp thư đến Gmail

Tùy chỉnh hộp thư đến, bao gồm cả tùy chọn nhiều hộp thư đến.

Chọn bố cục hộp thư đến

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy di chuột đến Hộp thư đến, sau đó nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
  3. Chọn Mặc định, Thư quan trọng trước tiên, Thư chưa đọc trước tiên, Thư có gắn dấu sao trước tiên, Nhiều hộp thư đến hoặc Hộp thư ưu tiên.

Tìm hiểu về các tùy chọn bố cục cho hộp thư đến

Một số kiểu hộp thư đến có các mục cài đặt và tùy chọn khác mà bạn có thể thay đổi.

Mặc định (danh mục hoặc thẻ)

Nếu bạn chọn "Mặc định", thì hộp thư đến của bạn sẽ được chia thành các thẻ khác nhau, như "Chính", "Mạng xã hội", "Quảng cáo" và "Nội dung cập nhật". Khi bạn có hộp thư đến "Mặc định", thì thư của bạn sẽ tự động được sắp xếp vào các thẻ, nhưng bạn có thể di chuyển thư giữa các danh mục nếu muốn.

Tìm hiểu thêm về các thẻ và danh mục trong hộp thư đến.

Thư quan trọng trước tiên

Nếu bạn chọn tùy chọn "Thư quan trọng trước tiên", thì hộp thư đến sẽ chia thành 2 mục: "Quan trọng" ở trên và "Mọi thứ khác" ở dưới.

Tm hiểu thêm về cách Gmail quyết định đánh dấu email nào là quan trọng.

Thư chưa đọc trước tiên

Nếu bạn chọn tùy chọn "Thư chưa đọc trước tiên", thì hộp thư đến sẽ chia thành hai mục: "Chưa đọc" ở phía trên và "Mọi thứ khác" ở phía dưới.

Thư có gắn dấu sao trước tiên

Nếu bạn chọn tùy chọn "Thư có gắn dấu sao trước tiên", thì hộp thư đến sẽ chia thành 2 mục: "Có gắn dấu sao" ở trên và "Mọi thứ khác" ở dưới.

Nhiều hộp thư đến

Nếu bạn chọn tùy chọn "Nhiều hộp thư đến", thì Gmail sẽ thêm các mục bổ sung vào hộp thư đến của bạn. Bạn có thể dùng các toán tử tìm kiếm hoặc nhãn tùy chỉnh để tạo từng mục.

Hộp thư ưu tiên

Nếu bạn chọn tùy chọn "Hộp thư đến ưu tiên", thì hộp thư đến sẽ chia thành nhiều mục. Bạn có thể chọn các mục mình muốn hiển thị, bao gồm "Quan trọng và chưa đọc", "Có gắn dấu sao", "Mọi thứ khác" hoặc nhãn mà bạn đã tạo.

Ẩn hoặc hiện danh sách hộp thư đến và nhãn
Bạn có thể tìm thấy tất cả hộp thư đến và nhãn trong trình đơn bên trái. Khi ẩn trình đơn bên trái, bạn sẽ có nhiều không gian hơn để hiển thị email và có thể trỏ đến trình đơn để có thêm tùy chọn.
Cách ẩn trình đơn bên trái:
  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn .
Mẹo: Để hiển thị lại trình đơn, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn .
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính