Nắm bắt cách mới để sắp xếp không gian. Tìm hiểu thêm về tính năng tạo chuỗi tin nhắn tại chỗ.

Sử dụng tính năng hợp nhất thư được tích hợp trong Gmail để cá nhân hoá email

Bạn có thể sử dụng tính năng hợp nhất thư trong Gmail để gửi các email được cá nhân hoá kèm theo các thẻ hợp nhất như @firstname (tên) và @lastname (họ).

 • Khi email được gửi, các thẻ hợp nhất sẽ được thay thế bằng tên của mỗi người nhận.

Trước khi bắt đầu

Bạn có thể sử dụng chế độ gửi cho nhiều người và tính năng hợp nhất thư trên thiết bị máy tính khi dùng các phiên bản Google Workspace sau:

 • Workspace Individual
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Standard
 • Education Plus

Nếu bạn không tìm thấy chế độ gửi cho nhiều người trong Gmail, hãy liên hệ với quản trị viên Google Workspace.

Tạo email được cá nhân hoá bằng tính năng hợp nhất thư

Bạn phải bật chế độ gửi cho nhiều người để sử dụng tính năng hợp nhất thư. Tìm hiểu cách sử dụng chế độ gửi cho nhiều người để gửi bản tin, gửi thông báo và tiếp thị qua email.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Soạn thư .
 3. Trong thanh công cụ ở dưới cùng, nhấp vào biểu tượng Bật/tắt chế độ gửi cho nhiều người .
 4. Nhập thư nháp của bạn.
 5. Để tìm danh sách các thẻ hợp nhất có sẵn, hãy nhập @
 6. Để lọc danh sách này, hãy nhập tên của thẻ hợp nhất.
  • Các thẻ hợp nhất được hỗ trợ bao gồm:
   • Tên: @firstname
   • Họ: @lastname
   • Họ tên đầy đủ: @fullname
   • Địa chỉ email: @email
 7. Để chọn thẻ hợp nhất, hãy nhấn Enter.

Gửi email khi chế độ gửi cho nhiều người được bật

Khi bạn gửi email gửi cho nhiều người, Gmail sẽ gửi một bản sao của thư cho từng người nhận. Ví dụ: Mỗi người nhận sẽ thấy tên của mình thay vì thẻ @firstname (tên). 

Nếu bạn thêm người nhận:

 • Có trong Danh bạ Google – Gmail sử dụng tên và họ được lưu trong Danh bạ. 
 • Không có trong Danh bạ Google – Tính năng hợp nhất thư sẽ đoán tên và họ dựa trên cách bạn nhập tên. 
  • Ví dụ: nếu bạn nhập "Phạm Hùng <hung@vidu.com>" làm người nhận, thì Gmail sẽ sử dụng "Hùng" làm @firstname (tên) và "Phạm" làm @lastname (họ). 

Để đảm bảo Gmail sử dụng đúng tên trong email, hãy thêm người nhận vào Danh bạ Google trước khi gửi.

Tìm hiểu về các giá trị mặc định cho thẻ hợp nhất

Nếu bạn sử dụng thẻ hợp nhất nhưng một hoặc nhiều người nhận không có giá trị cho thẻ đó, thì khi gửi email, bạn thấy một hộp thoại lỗi. Ví dụ: bạn sẽ gặp lỗi nếu cố gửi email cho "Nam <nam@vidu.com>" và sử dụng thẻ hợp nhất @lastname (họ).

Trong trường hợp này, bạn có thể:

 • Nhập giá trị mặc định vào hộp thoại lỗi. 
  • Ví dụ: đối với người nhận chưa có tên, bạn có thể dùng "Chào bạn" thay vì "Xin chào @firstname (tên)".
 • Quay lại bản nháp và:
  • Chỉnh sửa thông tin người nhận để thêm giá trị còn thiếu vào hộp Người nhận hoặc trong Danh bạ Google.
  • Xoá những người nhận thiếu giá trị khỏi hộp Người nhận.

Tìm hiểu những giới hạn của tính năng hợp nhất thư

Thẻ hợp nhất không được hỗ trợ trong:

 • Tiêu đề email
 • Văn bản hoặc URL siêu liên kết
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
17
false
false