Tạo nhãn để sắp xếp Gmail

Bạn có thể tạo nhãn để lưu trữ email. Bạn có thể thêm bao nhiêu nhãn tùy ý vào một email. 

Lưu ý: Nhãn khác với thư mục. Nếu bạn xóa một thư, thứ sẽ bị xóa khỏi mọi nhãn đính kèm và toàn bộ hộp thư đến.

Tạo nhãn

Lưu ý: Nhãn của bạn chỉ hiển thị trong hộp thư đến của bạn, chứ không phải hộp thư đến của người nhận.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở bên trái, hãy di chuyển xuống rồi nhấp vào Danh sách mở rộng.
 3. Nhấp vào Tạo nhãn mới.
 4. Đặt tên nhãn của bạn.
 5. Nhấp vào Tạo.

Chỉnh sửa và xóa nhãn

Chỉnh sửa nhãn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở phía bên trái của trang, hãy di chuyển đến tên của nhãn.
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm .
 4. Chỉnh sửa nhãn.

Xóa nhãn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở bên trái của trang, hãy di chuột qua tên của nhãn.
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm  sau đó Xóa nhãn.

Thêm nhãn

Gắn nhãn các thư trong hộp thư đến

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Chọn thư.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Nhãn .
 4. Chọn một nhãn hoặc tạo nhãn mới.

Gắn nhãn thư bạn đang viết

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Nhấp vào Soạn thư.
 3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm .
 4. Nhấp vào Nhãn, sau đó chọn nhãn bạn muốn thêm.
 5. Nhấp vào Áp dụng.

Di chuyển thư tới nhãn khác

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Chọn thư.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Nhãn .
 4. Bỏ chọn nhãn hiện tại, sau đó chọn một nhãn mới.
 5. Nhấp vào Áp dụng.

Hiển thị hoặc ẩn nhãn

Chọn có hiển thị nhãn của bạn trong danh sách Trình đơn ở bên trái hộp thư đến hay không.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ "Nhãn".
 4. Thực hiện các thay đổi của bạn. 

Xem hơn 500 nhãn

Ở bên trái của trang, bạn có thể xem tối đa 500 nhãn. Bạn có thể có các nhãn trong nhãn khác. 
Lưu ý: Nếu bạn có hơn 500 nhãn thì danh sách có thể tải lâu hơn. 

Nhãn có hiển thị hay không tùy thuộc vào việc bạn bật hay tắt chế độ xem cuộc trò chuyện.

 • Nếu chế độ xem cuộc hội thoại đang tắt: Nhãn sẽ chỉ hiển thị trên từng thư bạn đã gắn nhãn. Nếu ai đó trả lời thư đó, nhãn sẽ không hiển thị trên thư trả lời.
 • Nếu chế độ xem cuộc hội thoại đang bật: Khi bạn gắn nhãn toàn bộ cuộc trò chuyện, nhãn sẽ chỉ hiển thị trên các thư hiện có, chứ không phải các thư mới.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính