Tạo nhãn để sắp xếp Gmail

Bạn có thể tạo nhãn để lưu trữ email. Bạn có thể thêm bao nhiêu nhãn tùy ý vào một email. 

Lưu ý: Nhãn khác với thư mục. Nếu bạn xóa một thư, thứ sẽ bị xóa khỏi mọi nhãn đính kèm và toàn bộ hộp thư đến.

Thêm nhãn vào thư

Thêm nhãn cho thư bạn đang đọc
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Mở thư.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 4. Nhấn vào Thay đổi nhãn.
 5. Thêm hoặc xóa nhãn.
 6. Nhấn vào OK.
Thêm một nhãn vào nhiều thư trong hộp thư đến của bạn
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Ở bên trái của thư, hãy chạm vào và giữ chữ hoặc ảnh.
 3. Chạm vào và giữ bất kỳ thư nào bạn muốn thêm nhãn vào.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 5. Nhấn vào Thay đổi nhãn.
 6. Thêm hoặc xóa nhãn. 
 7. Nhấn vào OK
Di chuyển thư tới nhãn khác
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Mở email bạn muốn di chuyển hoặc chọn email trong hộp thư đến. 
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Di chuyển đến
 4. Chọn nhãn bạn muốn di chuyển email đến.

Mẹo: Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt Gmail để nhanh chóng thực hiện hành động này bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên thư trong danh sách thư. 

Tạo, chỉnh sửa và xóa nhãn

Lưu ý: Chỉ có bạn mới có thể thấy các nhãn được thêm vào thư của mình.

Tạo nhãn
 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail. Bạn không thể tạo nhãn từ ứng dụng Gmail.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thêm.
 3. Nhấp vào Tạo nhãn mới.
 4. Đặt tên nhãn của bạn.
 5. Nhấp vào Tạo.
Chỉnh sửa nhãn
 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail. Bạn không thể chỉnh sửa nhãn từ ứng dụng Gmail.
 2. Ở phía bên trái của trang, hãy di con trỏ qua tên nhãn.
 3. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên thả xuống.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thực hiện thay đổi nhãn của bạn.
 6. Nhấp Lưu.
Xóa nhãn
 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail. Bạn không thể chỉnh sửa nhãn từ ứng dụng Gmail.
 2. Ở phía bên trái của trang, hãy di con trỏ qua tên nhãn.
 3. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên thả xuống.
 4. Nhấp vào Xóa nhãn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?