Thay đổi thông báo email

Bạn có thể bật để nhận thông báo trên điện thoại hoặc máy tính khi bạn nhận được email mới.

Bật hoặc tắt thông báo

Bạn có thể nhận được thông báo email trên Google Chrome, Firefox, Safari hoặc khi bạn đã đăng nhập vào Gmail và để ứng dụng mở trong trình duyệt của mình.

Lưu ý: Bạn sẽ không thấy bất kỳ thông báo nào nếu đã tắt tất cả thông báo cho trình duyệt.

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt và sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
  3. Tìm phần "Thông báo trên màn hình".
  4. Chọn Bật thông báo thư mới, Bật thông báo thư quan trọng hoặc Tắt thông báo thư.
  5. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Nếu sử dụng danh mục hộp thư đến và bật thông báo cho thư mới, thì bạn sẽ chỉ nhận được thông báo cho các thư trong danh mục Chính. Nếu bật thông báo cho thư quan trọng, thì bạn sẽ nhận được thông báo cho tất cả mọi nội dung được đánh dấu là quan trọng.

Tôi không thể thấy thông báo email

Nếu sử dụng Windows 10, thì bạn sẽ thấy các thông báo bên ngoài trình duyệt Internet. Bạn có thể bật thông báo của Chrome trong Windows Action Center (Trung tâm hành động Windows).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?