Sử dụng các sản phẩm của Google bên cạnh nhau

Bạn có thể sử dụng các sản phẩm của Google, như Gmail hoặc Lịch, trong cùng một cửa sổ trên máy tính. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi thông tin quan trọng mà không cần chuyển đổi giữa các tab.

Tìm hiểu cách sử dụng 2 ứng dụng cạnh nhau trên iPad.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?