Formulář protioznámení podle zákona DMCA

Zákon DMCA je zákon na ochranu autorských práv v USA, který definuje zásady ochrany poskytovatelů služeb online v případě porušení autorských práv. Administrátor dotčeného webu nebo poskytovatel dotčeného obsahu může podat protioznámení podle ustanovení 512(g)(2) a (3) zákona Digital Millennium Copyright Act nebo jiného příslušného zákona. Pokud obdržíme protioznámení, můžeme příslušný materiál znovu zpřístupnit.

Chcete-li naším prostřednictvím podat protioznámení, je třeba uvést požadované informace do webového formuláře níže. Upozorňujeme, že pokud nepravdivě uvedete, že obsah byl odstraněn nebo deaktivován z důvodu chyby nebo neoprávněného nahlášení, budete odpovědni za náhradu škody (včetně soudních výloh a poplatků za právní zastoupení). Pokud si tedy nejste jisti, zda určitý materiál porušuje autorská práva jiných osob, doporučujeme vám nejprve se poradit s právníkem.

Také upozorňujeme, že pokud odešlete protioznámení (ať už prostřednictvím webového formuláře, nebo jiným způsobem), podle ustanovení 512(g)(2) a (3) zákona Digital Millennium Copyright Act budou vaše kontaktní údaje předány původnímu stěžovateli. Další informace o zákonu DMCA naleznete na adrese https://library.educause.edu/topics/policy-and-law/digital-millennium-copyright-act-dmca.

* Povinné pole

Vaše údaje

Vaše vlastní jméno (i v případě, že žádost podáváte za někoho jiného, koho máte oprávnění zastupovat). Pokud někoho zastupujete, musíte mít oprávnění jednat jeho nebo jejím jménem.
Vyplňte, pokud to je relevantní.

Určete konkrétní obsah, který společnost Google odstranila nebo ke kterému zakázala přístup

Upozornění: Pokud obsah na stránce v době přijetí původní žádosti o odstranění porušoval autorská práva, protioznámení není právně platné. Jestliže se na stránce vyskytoval nezákonný obsah, protioznámení nepodávejte (ani v případě, že již byl odstraněn.)
Přidat další soubor
Potřebujete-li nahlásit mnoho adres URL, doporučujeme je za účelem co nejrychlejšího zpracování odesílat v jednotlivých sděleních po 10 až 100 adresách. Několik adres URL můžete odeslat kliknutím na níže uvedený odkaz Přidat další.
Zadejte platnou adresu URL. Adresy URL musí zahrnovat schéma http:// a nesmí obsahovat mezery. Jak najít adresu URL
Proč žádáte o obnovení?
Vyberte jednu z níže uvedených možností. *

Čestná prohlášení

Podřizuji se jurisdikci federálního okresního soudu v soudním obvodu, kde bydlím (nebo v severním soudním obvodu Kalifornie, je-li má adresa mimo území USA), a budu přijímat soudní písemnosti od osoby, která podala oznámení podle ustanovení (c)(1)(C), nebo od jejího zástupce. *
V dobré víře a s plným vědomím trestu za křivou přísahu prohlašuji, že výše uvedený obsah byl odstraněn nebo zakázán na základě nedorozumění nebo mylné identifikace materiálu jakožto materiálu k odstranění nebo zákazu. *

Podpis

Zadáním celého jména níže nám poskytujete svůj digitální podpis, který vás právně zavazuje stejně jako podpis fyzický. Aby podání bylo úspěšné, musí váš podpis přesně odpovídat jménu a příjmení, která jste zadali v horní části tohoto formuláře.
Podpis se musí shodovat se jménem a příjmením, které jste zadali v horní části tohoto formuláře.
Datum podepsání: Wed, 12 May 2021
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Do Googlu budou odeslány některé informace o účtu a systému. Hovory a chaty s podporou mohou být nahrávány. Poskytnuté údaje použijeme k vylepšení kvality podpory, proškolení pracovníků, odstranění technických problémů a vylepšení služeb. Na použití vašich údajů se vztahují zásady ochrany soukromísmluvní podmínky.
Další informace