Čo sú to autorské práva?

Aké typy diel podliehajú autorským právam?

Autorské právo poskytuje príslušnému vlastníkovi výlučné právo na používanie daného diela (s určitými výnimkami). Keď niekto vytvorí pôvodné dielo, ktoré je obsahom fyzického média, automaticky k nemu nadobúda autorské práva.

Autorské práva mnohých diel je možné chrániť. Patria medzi ne napríklad:

 • audiovizuálne diela, ako sú televízne relácie, filmy a videá na internete;
 • zvukové nahrávky a hudobné skladby;
 • písomné diela, ako sú prednášky, články, knihy a hudobné kompozície;
 • vizuálne diela, ako sú maľby, plagáty a reklamy;
 • videohry a počítačový softvér;
 • dramatické diela, ako sú divadelné hry a muzikály.

Úrad pre autorské práva zverejňuje informácie na internete a ak budete chcieť zistiť viac, môžete sa obrátiť na svojho právnika.

Môžem použiť obsah z diela, ktoré je chránené autorskými právami?

Držitelia autorských práv majú právo kontrolovať väčšinu prípadov použitia svojich diel. Za určitých okolností je možné použiť dielo chránené autorskými právami bez porušenia jeho autorských práv:

 • Obráťte sa na držiteľa autorských práv, ktorý vám môže povoliť príslušný obsah používať. Odporúčame vám od neho získať písomné povolenie, napríklad v podobe licenčnej zmluvy.
 • Niektorí držitelia autorských práv sprístupňujú svoje diela iným na opakované používanie bez kompenzácií, pričom to podmieňujú niekoľkými požiadavkami. Viac sa dozviete v článku o licenciách Creative Commons.
 • V niektorých prípadoch môžete použiť obsah diela chráneného autorskými právami bez povolenia od príslušného držiteľa autorských práv. Je to tak preto, lebo niektoré prípady použitia diel chránených autorskými právami sú považované za princíp fair use alebo sa na ne môžu vzťahovať obmedzenia autorských práv, prípadne výnimky z nich, napríklad princíp fair dealing. Ak neviete, či je príslušné dielo podľa zákona možné použiť bez povolenia, poraďte sa s právnikom.

Čo ak uvediem, že „akékoľvek porušenie autorských práv je neúmyselné“?

Ak nemáte povolenie používať dielo chránené autorskými právami, váš obsah môže byť odstránený, a to aj v týchto prípadoch:

 • Uviedli ste meno a názov diela držiteľa autorských práv.

Niektorí držitelia autorských práv to pri poskytovaní povolenia používať dané dielo vyžadujú. V niektorých prípadoch môže byť potrebné uviesť meno a názov diela držiteľa autorských práv aj vtedy, keď plánujete použiť jeho dielo spôsobom, ktorý považujete za princíp fair use alebo fair dealing. Nebudete však mať automatické právo používať daný obsah bez povolenia.

 • Obsah ste si kúpili vrátane fyzickej alebo digitálnej kópie.

Ak vlastníte kópiu, znamená to, že ju môžete predať alebo darovať priateľovi, nezískavate tým však právo verejne zdieľať príslušný obsah na internete.

 • Daný obsah vám neprináša zisk.

Nekomerčné použitie sa pravdepodobne dá považovať za princíp fair use a zrejme môže spĺňať požiadavky niektorých licencií, avšak ak vám používanie obsahu neprináša zisk, neznamená to za každých okolností, že neporušujete príslušné práva.

 • Podobný obsah ste videli inde na internete.

Títo používatelia zrejme získali povolenie na zdieľanie daného obsahu alebo ho používajú spôsobom, ktorý je možné považovať za princíp fair use.

 • Obsah ste svojpomocne nahrali z televízie, rádia alebo v kine.

Vytvorením vlastnej kópie z niektorého z týchto zdrojov práva na príslušný obsah nezískate.

 • Obsah ste svojpomocne skopírovali z učebnice, filmového plagáta alebo fotky.

Ako je uvedené vyššie, vytvorením vlastnej kópie práva na príslušný obsah nezískate.

 • Uviedli ste, že „akékoľvek porušenie autorských práv je neúmyselné“.

To nikdy nepomôže. Porušenie autorských práv je trestný čin klasifikovaný ako „objektívna zodpovednosť“. Znamená to, že pri rozhodovaní súdov o tom, či došlo k porušeniu autorských práv, nezohľadňujú, či ste ich chceli porušiť alebo nie.

Môže Google určiť vlastníctvo autorských práv?

Nie. Google nemôže riešiť spory týkajúce sa vlastníctva práv. Keď dostaneme úplnú a platnú žiadosť o zastavenie šírenia, odstránime daný obsah v súlade s príslušným zákonom. Keď dostaneme platný odpor proti oznámeniu, prepošleme ho osobe, ktorá o odstránenie požiadala. Ak sa tým spor nevyrieši, zainteresované strany ho budú musieť vyriešiť na súde.

Aký je rozdiel medzi autorskými právami a ochrannou známkou? A ako je to s patentmi?

Autorské práva predstavujú iba jednu z foriem duševného vlastníctva. Líšia sa od ochrannej známky, ktorá chráni názvy značiek, mottá, logá a ďalšie identifikátory zdrojov pred použitím inými ľuďmi na konkrétne účely. Líšia sa aj od patentového práva, ktoré chráni vynálezy.

Aký je rozdiel medzi autorskými právami a ochranou súkromia?

Ak ste na videu, obrázku alebo zvukovej nahrávke, neznamená to, že na dané dielo nadobúdate autorské práva. Ak vás napríklad odfotila priateľka, získava aj vlastnícke práva na nasnímanú fotku. Ak vaša priateľka alebo iná osoba nahrá video, obrázok alebo záznam, na ktorom ste vy, bez vášho povolenia a takýto obsah podľa vás porušuje vaše súkromie alebo bezpečnosť, môžete podať sťažnosť na porušenie súkromia.

Požiadavky týkajúce sa upozornení na porušenie autorských práv

Najjednoduchší spôsob, ako podať sťažnosť, je použiť náš nástroj na riešenie právnych problémov.

Upozornenia na autorské práva musia obsahovať nasledujúce informácie. Bez nich nebudeme môcť na základe vašej žiadosti podniknúť žiadne kroky:

1. Vaše kontaktné údaje

Musíte uviesť informácie, podľa ktorých vás budeme môcť v súvislosti s vašou sťažnosťou kontaktovať, napríklad e‑mailovú adresu, fyzickú adresu alebo telefónne číslo.

2. Opis vlastného diela, ktorého práva boli podľa vás porušené

Vo svojej sťažnosti jasne a podrobne opíšte obsah chránený autorskými právami, v prípade ktorého chcete uplatniť svoj nárok. Ak vaša sťažnosť zahŕňa viac diel chránených autorskými právami, príslušný zákon povoľuje uviesť súhrnný zoznam týchto diel.

3. Všetky webové adresy údajne porušujúce práva

Sťažnosť musí obsahovať konkrétnu webovú adresu s obsahom, ktorá podľa vás porušuje vaše práva, inak ju nebudeme môcť nájsť. Nestačí uviesť len všeobecné informácie o mieste, kde je daný obsah zverejnený Uveďte adresy URL s konkrétnym dotyčným obsahom

4. Musíte vyjadriť súhlas s oboma nasledujúcimi vyhláseniami a potvrdiť ich:

 • „V dobrej viere sa domnievam, že materiály chránené autorskými právami opísané vyššie ako porušujúce tieto pravidlá sa používajú bez udelenia oprávnenia vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo na základe príslušného zákona.
 • „Informácie v tomto upozornení sú pravdivé a pod hrozbou trestu za krivé svedectvo vyhlasujem, že som vlastníkom príslušných autorských práv alebo mám oprávnenie konať v mene vlastníka výhradných práv, ktoré boli údajne porušené.“

5. Váš podpis

Sťažnosť je úplná vtedy, keď obsahuje fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo zástupcu oprávneného konať v jeho mene. Tejto požiadavke vyhoviete, ak na konci sťažnosti uvediete svoje celé meno, ktoré poslúži ako váš podpis.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
10148935297391715550
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true