Översikt av rätten att bli bortglömd

I. Vad är rätten att bli bortglömd?

”Rätten att bli bortglömd” är ett vanligt namn på en rättighet som etablerades i maj 2014 i Europeiska unionen till följd av ett domslut från EU-domstolen. Domstolen beslutade att europeisk dataskyddslagstiftning ger individer rätt att begära att sökmotorer som Google tar bort vissa resultat för sökfrågor som innehåller deras namn. För att avgöra vad som ska tas bort måste sökmotorerna ta hänsyn till om informationen i fråga är ”felaktig, olämplig, irrelevant eller oskälig” och om det finns ett allmänintresse i att uppgifterna fortfarande finns tillgängliga i sökresultaten.

År 2018 antog EU den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Artikel 17 i GDPR avser en rätt till radering som påminner om den rättighet som EU-domstolen fastställde enligt den äldre lag som ersattes av GDPR. Även vissa länder utanför EU har infört liknande lagar. Som exempel kan nämnas Ryssland, som i juli 2015 antog en lag enligt vilken en medborgare har rätt ta bort en länk från ryska sökmotorer om den ”strider mot Rysslands lagar eller om informationen är falsk eller har blivit inaktuell” [26], samt Turkiet och Serbien, som sedan dess har antagit egna versioner av rätten att bli bortglömd.

II. Vem kan lämna in en begäran om att ta bort innehåll i enlighet med dataskyddslagar?

I allmänhet gäller regler för dataskydd enbart behandlingen av personuppgifter som rör individer. Företag och andra juridiska enheter har vanligtvis inte rätt att ta bort innehåll för sökfrågor med koppling till deras företagsnamn.

De flesta förfrågningar kommer direkt från personen som berörs, men du kan skicka en begäran åt någon annan så länge du kan visa att du har laglig rätt att göra det. Läs din lokala lagstiftning för information om dina rättigheter och om du är berättigad att göra det.

III. Det här kan du kontrollera innan du skickar en förfrågan

Om du har publicerat innehållet själv kan du kanske ta bort materialet från webben eller förhindra att det visas i sökresultaten. I många sociala nätverk finns det integritetsinställningar för att skydda innehåll som du har skapat och möjlighet att ta bort stötande innehåll som andra har lagt upp.

Visa en lista över några vanliga verktyg

Det kan vara effektivare att ta bort material från webben än att bara ta bort det från Google för sökningar på ditt namn.

Om du kan ta bort innehållet från webben uppdateras Googles resultat nästa gång våra sökrobotar får åtkomst till sidan. Om förhandsvisningen (eller utdraget) i Googles sökresultat inte visar den aktuella versionen av sidan kan du begära en tillfällig blockering av utdraget via detta verktyg.

IV. Hur skickar jag en förfrågan?

Fyll i detta webbformulär om du vill skicka en förfrågan. Kom ihåg att uppge följande:

 • Den eller de specifika webbadresser som du vill ta bort. Information om hur du hittar rätt webbadress finns här.
 • En beskrivning av hur innehållet är relaterat till dig och varför vi ska ta bort det från Googles sökresultat.
 • För vilken sökfråga du vill att vi ska ta bort innehållet, t.ex. ditt fullständiga namn. Du kanske även kan be oss att ta bort innehåll med ett annat namn, till exempel ett smeknamn. Skriv i så fall även hur det namnet är kopplat till din identitet.
 • En e-postadress där vi kan kontakta dig.

Det är alltid bra att ge så mycket bakgrundsinformation som möjligt så att vi kan utvärdera din begäran effektivt genom att titta på all tillgänglig information. Ibland behöver vi mer information för att kunna fatta ett beslut om din begäran. I sådana fall skickar vi ett e-postmeddelande till dig och ber om mer information. Vi väntar tills du har svarat innan vi fortsätter.

V. Hur ser Googles beslutsprocess ut?

Våra professionella granskare granskar din begäran manuellt. I grova drag överväger granskaren om och hur informationen kan tänkas vara av allmänintresse och väger det mot dina rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Det finns flera anledningar till att information kan vara av intresse för allmänheten. Google använder sig av en rad olika källor för att balansera intressen, bland annat de riktlinjer som har tagits fram av europeiska dataskyddsmyndigheter, däribland artikel 29-gruppens riktlinjer för implementering av EU-domstolens domslut, riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen och rättspraxis från EU-domstolen som förtydligar hur EU:s dataskyddslagstiftning ska tolkas.

Våra granskare tittar på följande typer av faktorer:

Din roll i offentligheten

Offentliga personer är personer såsom politiker, kändisar, företag eller religiösa ledare som har en specifik samhällsställning på grund av sitt jobb, sin funktion eller sina åtaganden och påverkar samhället genom sin ställning.

 • Vi kontrollerar om och hur informationen är kopplad till din offentliga roll. Ju mindre informationen är direkt kopplad till din offentliga roll, desto större sannolikhet är det att vi kan ta bort den.

  Information om ditt privatliv kanske inte är relevant för din offentliga roll som arkitekt. Om innehållet däremot består av kritik som rör dina prestationer som arkitekt är det mindre sannolikt att vi tar bort det. Vår tanke är att bedöma om åtkomst till informationen skulle skydda allmänheten mot olämpligt offentligt eller professionellt uppträdande eller på annat sätt informera allmänheten om din allmänna historik som yrkesperson eller din offentliga roll.

 • Vi tittar även på vikten av din offentliga roll. Till exempel bedömer väljarna personer som kandiderar till politiska poster ofta deras lämplighet för befattningen utifrån många faktorer. Det är mindre sannolikt att vi ska ta bort information om politiska kandidater, högre förvaltningstjänstemän och liknande.
 • När en person har lämnat en offentlig roll beror det fortsatta allmänintresset av rollen på hur hög den tidigare befattningen var, vilken roll personen har nu och hur lång tid som har passerat. Till exempel om någon sannolikt kommer att ställa upp som kandidat för ett offentligt ämbete igen eller om personen fortfarande befinner sig i offentligheten i en annan befattning och fortfarande har offentligt inflytande håller vi ofta informationen tillgänglig av historiska skäl. Det är till exempel mycket ovanligt att vi tar bort uppgifter om en regeringschef.

Härifrån kommer informationen

 • Om sidan finns på en myndighet tar vi hänsyn till det faktum att myndigheten har beslutat att publicera den aktuella informationen och kontinuerligt göra den tillgänglig för sökmotorer. Vi fattar sådana beslut med stor eftertanke. Myndigheter är viktiga för att informera allmänheten om ärenden av allmänt intresse och myndighetens beslut att fortsättningsvis publicera informationen är ett starkt tecken på att man anser att det fortsättningsvis finns ett allmänintresse.
 • Om informationen finns på en nyhetswebbplats och utgör en del i det journalistiska innehållet har journalister beslutat att informationen är av allmänintresse. Vi tar hänsyn till medias journalistiska bedömningar när vi avgör vilken information som är relevant och av allmänintresse, i synnerhet för material som nyligen har publicerats.

Hur gammalt innehållet är

 • Vi bedömer huruvida informationen i ett sökresultat fortfarande är relevant. Relevans har ofta nära samband med hur gammalt innehållet är.
 • Vi tittar på om den tillgängliga informationen är rimligt aktuell och inte har blivit inaktuell på grund av något som hänt efter att den publicerades. Till exempel kan en nyhetsrapport om en kommande rättegång snabbare bli gammal om rättegången resulterade i ett frikännande eller om domen har upphävts genom överklagande.
 • Om informationen avser en roll i offentligheten som du innehade vid publiceringstidpunkten tittar vi på om du har lämnat rollen och om du för närvarande har en liknande roll som innebär att informationen inte längre är relevant för dig. Om informationen till exempel handlar om din roll som ledare för ett företag och du fortfarande leder samma eller ett liknande företag är det mindre sannolikt att vi tar bort den även om det har gått en tid sedan den publicerades.

Effekten på Googles användare

 • Vi överväger om användare som söker på ditt namn på Google Sök har ett viktigt intresse i att få veta den aktuella informationen. Om du till exempel erbjuder professionella tjänster kan recensioner från tidigare kunder troligtvis vara av intresse för framtida kunder.
 • Om informationen i stället avser ett åtal överväger vi om det är absolut nödvändigt att fortsätta visa informationen för att skydda våra användares informationsfrihet, inklusive att ge dem möjligheten att skydda sig mot liknande brott i framtiden om informationen är tillgänglig. Under tiden när vi beslutar om vi ska ta bort information om ett brott eller inte, tittar vi även på lokala regler för när domar stryks eller liknande – med andra ord, processer för att låta brottsdömda lägga sina brott bakom sig på något officiellt sätt.

Sant eller falskt

 • Vi har inte möjlighet att utvärdera om anklagelser om dig är sanna eller falska. Till skillnad från en domstol kan vi inte kalla vittnen eller be någon avlägga vittnesed, och vi känner inte alltid till alla de uppgifter som kan hjälpa en domare att avgöra om något är sant eller falskt.
 • Om det är viktigt att du visar att viss information är osann behöver du ge pålitliga bevis för detta. Till exempel om en domstol har beslutat till din fördel i ett mål gällande anklagelserna om dig följer vi detta utfall när vi tar ett beslut.

Känsliga uppgifter

 • Vi väger in hur känsligt eller privat innehållet är. Känsligt innehåll kan till exempel innehålla information om någons hälsa, sexuella läggning, etnicitet eller religion. Det är mycket mer sannolikt att vi tar bort innehåll med sådan information, särskilt om personen som skickade begäran inte har samtyckt till att göra den offentlig.

Ingen av dessa faktorer är absoluta och ovanstående lista är inte uttömmande. Ofta finns det beaktanden som pekar i olika riktningar för ärendet, och vi överväger dem noga innan vi fattar ett beslut. Om vi inte har all information vi behöver kan vi be dig om mer information. Informationen hjälper oss att förstå hur de olika faktorerna kan påverka din begäran.

VI. Vad innebär borttagning enligt dataskyddslagstiftningen?

Vi tar endast bort innehåll från sökresultat för sökfrågor som gäller ditt namn. Innehåll som vi tar bort för ditt namn kan finnas kvar i resultaten för andra sökfrågor.

Vi respekterar den territoriella omfattningen för relevanta lagar där du bor. I Europeiska unionen tar vi till exempel bort webbadresser från versioner av Googles sökresultat i länder där europeisk dataskyddslagstiftning gäller. Vi använder även geolokaliseringssignaler (t.ex. IP-adresser) för att begränsa åtkomsten till den borttagna webbadressen i alla Google Sök-tjänster för användare som vi tror att befinner sig i personens bosättningsland. I enlighet med ett beslut från EU-domstolen 2019 tillämpar vi inte dessa borttagningar på tjänster för länder utanför EU.

Om du vill ta bort en sida från ett annat lands sökresultat kan du skicka en begäran här och förklara varför det ska tas bort enligt det landets lagstiftning.

VII. Var hittar jag mer information?

Mer information finns i de vanliga frågorna om borttagning från sökresultaten på grund av integritetsskäl. Om du vill ha mer detaljerad information kan du läsa Five Years of the Right to be Forgotten (Fem år av rätten att bli bortglömd).

Vår insynsrapport innehåller mycket information om data och anonymiserade exempel på förfrågningar som vi har tagit emot. Observera att detta är riktiga förfrågningar, så vi måste skydda integriteten för de personer som begärt borttagningen. Det innebär att vi inte kan ge mer information om enskilda fall eller beslutsprocessen.

Googles appar
Huvudmeny