เริ่มต้นใช้งาน Google Groups

ุคณสามารถใช้กลุ่มออนไลน์หรือกลุ่มอีเมลกับ Google Groups เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร