//accounts.google.com/ServiceLogin

درخواست استرداد مبلغ Google Play

می‌توانید با مراحل خودیاری آسان ما که به شما امکان می‌دهد به‌سرعت درخواست استرداد مبلغ برای خریدهایتان در Play ارسال کنید، برای خریدتان در Google Play درخواست استرداد بفرستید.
Ready to get started?
false
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی