Πρόγραμμα διαφημίσεων για οικογένειες

Εάν προβάλετε διαφημίσεις στην εφαρμογή σας και το κοινό-στόχος της εφαρμογής σας περιλαμβάνει μόνο παιδιά, όπως περιγράφεται στην Πολιτική για Οικογένειες, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε SDK διαφημίσεων με αυτο-πιστοποιημένη συμμόρφωση προς τις πολιτικές του Google Play, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων πιστοποίησης SDK διαφημίσεων παρακάτω. Εάν το κοινό-στόχος της εφαρμογής σας περιλαμβάνει παιδιά αλλά και χρήστες μεγαλύτερων ηλικιών, θα πρέπει να εφαρμόσετε μέτρα ελέγχου ηλικίας και να διασφαλίσετε ότι οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε παιδιά προέρχονται αποκλειστικά από ένα από αυτά τα αυτο-πιστοποιημένα SDK διαφημίσεων. Οι εφαρμογές στο πρόγραμμα Για την οικογένεια πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τα αυτο-πιστοποιημένα SDK διαφημίσεων.

Η χρήση πιστοποιημένων SDK διαφημίσεων του Google Play απαιτείται μόνο αν χρησιμοποιείτε SDK διαφημίσεων για την προβολή διαφημίσεων σε παιδιά. Τα παρακάτω επιτρέπονται χωρίς αυτο-πιστοποίηση ενός SDK διαφημίσεων με το Google Play, ωστόσο, εξακολουθείτε να έχετε την ευθύνη να διασφαλίζετε ότι το περιεχόμενο διαφημίσεων και οι πρακτικές συλλογής δεδομένων σας συμμορφώνονται με την Πολιτική δεδομένων χρηστών και την Πολιτική για Οικογένειες του Play:

  • Εσωτερικές διαφημίσεις στις οποίες χρησιμοποιείτε SDK για τη διαχείριση αλληλοπροώθησης των εφαρμογών σας ή άλλων μέσων και εμπορικών προϊόντων που σας ανήκουν.
  • Η σύναψη άμεσων συμφωνιών με διαφημιζόμενους, στις οποίες χρησιμοποιείτε SDK για τη διαχείριση αποθέματος.

Απαιτήσεις πιστοποίησης SDK διαφημίσεων

  • Ορίστε τι θεωρείτε μη αποδεκτό περιεχόμενο διαφήμισης και συμπεριφορές και απαγορέψτε τα στους όρους ή τις πολιτικές του SDK διαφημίσεων. Οι ορισμοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις Πολιτικές προγράμματος προγραμματιστών του Play.
  • Δημιουργήστε μια μέθοδο για την αξιολόγηση των δημιουργικών διαφημίσεων σύμφωνα με ομάδες κατάλληλης ηλικίας. Οι ομάδες κατάλληλης ηλικίας πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ομάδες Για όλους και Για ενηλίκους. Η μεθοδολογία αξιολόγησης θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη μεθοδολογία που παρέχει η Google στα SDK, όταν έχουν συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος.
  • Επιτρέψτε σε εκδότες, βάσει αιτήματος ή εφαρμογής, να ζητούν προβολή διαφημίσεων που προορίζεται για παιδιά. Η προβολή αυτού του είδους πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, όπως τον Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο των ΗΠΑ (COPPA) και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ. Το Google Play απαιτεί από τα SDK διαφημίσεων την απενεργοποίηση των εξατομικευμένων διαφημίσεων, των διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος και του επαναληπτικού μάρκετινγκ ως μέρος του περιεχομένου που προορίζεται για παιδιά.
  • Επιτρέψτε σε εκδότες να επιλέγουν μορφές διαφήμισης που συμμορφώνονται με την Πολιτική διαφημίσεων και δημιουργίας εσόδων για οικογένειες του Play και πληρούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος έγκρισης από δασκάλους
  • Διασφαλίστε ότι τα δημιουργικά έχουν ελεγχθεί και ότι οι ενδείξεις απορρήτου έχουν διαβιβαστεί στις εφαρμογές υποβολής προσφορών, όταν χρησιμοποιείται η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για την προβολή διαφημίσεων σε παιδιά.
  • Παράσχετε στην Google επαρκείς πληροφορίες, όπως πληροφορίες που υποδεικνύονται στην παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος, για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση του SDK διαφημίσεων με όλες τις απαιτήσεις πιστοποίησης και να απαντήσει εγκαίρως σε τυχόν επόμενα αιτήματα για πληροφορίες.

Σημείωση: Τα SDK διαφημίσεων θα πρέπει να υποστηρίζουν την προβολή διαφημίσεων οι οποίες συμμορφώνονται με όλα τα σχετικά νομοθετήματα και τους κανονισμούς που αφορούν τα παιδιά και που ενδεχομένως ισχύουν για τους εκδότες τους.

Απαιτήσεις διαμεσολάβησης για πλατφόρμες προβολής κατά την προβολή διαφημίσεων σε παιδιά:

  • Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένα SDK διαφημίσεων του Play ή εφαρμόστε τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, για να διασφαλίσετε ότι όλες οι διαφημίσεις που προβάλλονται από διαμεσολάβηση συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις και
  • Διαβιβάστε τις απαραίτητες πληροφορίες στις πλατφόρμες διαμεσολάβησης για να υποδείξετε την αξιολόγηση περιεχομένου διαφήμισης και τυχόν ρυθμίσεις προβολής που προορίζεται για παιδιά.

Οι προγραμματιστές μπορούν να βρουν εδώ μια λίστα αυτο-πιστοποιημένων SDK διαφημίσεων.

Επίσης, οι προγραμματιστές μπορούν να μοιραστούν αυτήν τη φόρμα ενδιαφέροντος με SDK διαφημίσεων που επιθυμούν να αυτο-πιστοποιηθούν.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
92637
false