Rechten

Gebruikers moeten verzoeken om rechten kunnen begrijpen. U mag alleen om rechten vragen die noodzakelijk zijn om bestaande functies of services in uw app uit te voeren die worden gepromoot in uw Play-winkelvermelding. U mag rechten die toegang geven tot gebruikers- of apparaatgegevens niet gebruiken voor niet-bekendgemaakte, niet-uitgevoerde of niet-toegestane functies of doeleinden. Persoonlijke of gevoelige gegevens waar toegang tot is verkregen via rechten, mogen nooit worden verkocht.

Vraag in context om rechten voor toegang tot gegevens (via incrementele verzoeken), zodat gebruikers begrijpen waarom uw app vraagt om die rechten. Gebruik de gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarmee de gebruiker heeft ingestemd. Als u de gegevens later voor andere doeleinden wilt gebruiken, moet u dat aan gebruikers vragen en ervoor zorgen dat zij instemmen met het aanvullende gebruik.

Beperkte rechten

In aanvulling op het bovenstaande worden beperkte rechten omschreven als rechten die zijn geclassificeerd als Gevaarlijk, Speciaal, Handtekening of zoals hieronder beschreven. Op deze rechten zijn de volgende aanvullende vereisten en beperkingen van toepassing:

 • Gevoelige gebruikers- of apparaatgegevens waar toegang tot wordt verkregen via beperkte rechten, mogen alleen worden overgedragen aan derden als dat noodzakelijk is om bestaande functies of services in de app waarin de gegevens worden verzameld aan te bieden of te verbeteren. U mag ook gegevens overdragen als dat noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of als onderdeel van een overname, fusie of verkoop van activa met een juridisch toereikende kennisgeving aan de gebruikers. Alle andere soorten overdracht of verkoop van de gebruikersgegevens zijn verboden.
 • Respecteer het besluit van een gebruiker als deze een verzoek om beperkte rechten afwijst. Gebruikers mogen ook niet worden gemanipuleerd of gedwongen om toestemming te geven voor niet-cruciale rechten. U dient een redelijke inspanning te leveren om tegemoet te komen aan gebruikers die geen toegang verlenen tot gevoelige rechten (bijvoorbeeld de gebruikers toestaan handmatig een telefoonnummer in te toetsen als ze de toegang tot de gesprekslijsten hebben beperkt).
 • Het gebruik van rechten in strijd met de officiële praktische tips voor app-rechten voor Android-ontwikkelaars of in strijd met bestaand beleid (waaronder Misbruik van hogere rechten) is uitdrukkelijk verboden.

Op bepaalde beperkte rechten kunnen de hieronder beschreven extra vereisten van toepassing zijn. Het doel van deze beperkingen is de waarborging van de privacy van de gebruiker. We kunnen beperkte uitzonderingen toestaan op de onderstaande vereisten in zeldzame gevallen waarin apps een zeer aantrekkelijke of noodzakelijke functie bieden waarbij momenteel geen alternatieve methode is om de functie aan te bieden. We beoordelen voorgestelde uitzonderingen op potentiële privacy- of beveiligingsgevolgen voor gebruikers.

 

Rechten voor sms en gesprekslijsten

Sms en gesprekslijsten worden beschouwd als persoonlijke en gevoelige gebruikersgegevens waarop het beleid voor persoonlijke en gevoelige informatie en de volgende beperkingen van toepassing zijn:

Beperkte rechten Vereiste
Rechtengroep Gesprekkenlijst (zoals READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS) De app moet actief worden geregistreerd als de standaard telefoon- of Assistent-handler op het apparaat.
Rechtengroep Sms (zoals READ_SMS, SEND_SMS, WRITE_SMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, RECEIVE_MMS) De app moet actief worden geregistreerd als de standaard sms- of Assistent-handler op het apparaat.

 

Apps zonder standaard sms-, telefoon- of Assistent-handlermogelijkheden mogen het gebruik van de bovenstaande rechten niet definiëren in het manifest. Dit omvat tevens tekst in tijdelijke aanduidingen in het manifest. Daarnaast moeten apps actief worden geregistreerd als standaard sms-, telefoon- of Assistent-handler voordat gebruikers wordt gevraagd om een van de bovenstaande rechten te accepteren. De apps moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van de rechten als ze niet langer de standaardhandler zijn. De toegestane gebruiksmogelijkheden en uitzonderingen zijn beschikbaar op deze pagina van het Helpcentrum.

Apps mogen alleen de rechten (en eventuele gegevens die afkomstig zijn van deze rechten) gebruiken om goedgekeurde kernfunctionaliteit van de app te leveren. Kernfunctionaliteit wordt gedefinieerd als het belangrijkste doel van de app. Dit kan bestaan uit een reeks kernfuncties die alle duidelijk moeten worden beschreven en gepromoot in de beschrijving van de app. Zonder de kernfunctie(s) is de app 'defect' of wordt deze onbruikbaar. De overdracht, het delen of het gelicentieerde gebruik van deze gegevens mag uitsluitend plaatsvinden voor het verstrekken van kernfuncties of -services binnen de app en het gebruik ervan mag nooit worden uitgebreid tot eventuele andere doeleinden (zoals de verbetering van andere apps of services, reclame- of marketingdoeleinden). U mag geen alternatieve methoden (waaronder andere rechten, API's of externe bronnen) gebruiken om gegevens te verkrijgen die zijn toegewezen aan rechten voor sms- en gesprekslijsten.

 

Locatierechten

De apparaatlocatie wordt beschouwd als persoonlijke en gevoelige gebruikersgegevens waarop het beleid voor persoonlijke en gevoelige gegevens en de volgende vereisten van toepassing zijn:

 • Apps mogen geen toegang krijgen tot gegevens die zijn beschermd door locatierechten (zoals ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION) nadat dit niet langer noodzakelijk is om de betreffende functies of services in uw app te leveren.
 • U mag nooit om locatierechten van gebruikers verzoeken met als enige doel advertenties of analyses. Apps die het toegestane gebruik van deze gegevens uitbreiden tot de weergave van advertenties, moeten voldoen aan ons advertentiebeleid.
 • Apps moeten verzoeken om het laagst mogelijke bereik (bijvoorbeeld geschat in plaats van gedetailleerd en voorgrond in plaats van achtergrond) om de betreffende functie of service te verstrekken waarvoor de locatie vereist is. Gebruikers mogen redelijkerwijs verwachten dat de functie of service het locatieniveau nodig heeft waarom wordt verzocht. We kunnen bijvoorbeeld apps afwijzen die zonder overtuigende motivering verzoeken om achtergrondlocatie.
 • De locatie op de achtergrond mag alleen worden gebruikt om functies te bieden die nuttig zijn voor de gebruiker en relevant zijn voor de kernfunctionaliteit van de app.

Apps mogen toegang tot de locatie hebben via de service op de voorgrond (als de app alleen toegang op de voorgrond heeft, bijvoorbeeld 'tijdens gebruik') als het gebruik:

 • is gestart als een voortzetting van een door de gebruiker gestarte actie in de app, en
 • meteen wordt beëindigd nadat de beoogde toepassing van de door de gebruiker gestarte actie is voltooid door de app.

Apps die specifiek zijn ontworpen voor kinderen, moeten voldoen aan het beleid voor Gemaakt voor gezinnen.

 

Rechten voor toegang tot alle bestanden

Bestanden en directorykenmerken op het apparaat van een gebruiker worden beschouwd als persoonlijke en gevoelige gebruikersgegevens waarop het beleid voor persoonlijke en gevoelige gegevens en de volgende vereisten van toepassing zijn:

 • Apps mogen alleen toegang vragen tot apparaatopslag die essentieel is voor de werking van de app en mogen geen toegang vragen tot apparaatopslag namens derden voor doeleinden die geen verband houden met kritieke, op de gebruiker gerichte app-functionaliteit.
 • Android-apparaten met R of hoger hebben het recht MANAGE_EXTERNAL_STORAGE nodig om toegang in gedeelde opslag te beheren. Alle apps die R targeten en brede toegang tot gedeelde opslag vragen ('Toegang tot alle bestanden'), moeten een juiste toegangscontrole doorlopen voordat ze kunnen worden gepubliceerd. Apps die dit recht mogen gebruiken, moeten gebruikers duidelijk vragen 'Toegang tot alle bestanden' in te schakelen voor hun app onder de instellingen voor 'Speciale app-toegang'. Bekijk dit Help-artikel voor meer informatie over de R-vereisten.

 

Rechten voor pakket-/app-zichtbaarheid

De voorraad van geïnstalleerde apps die vanaf een apparaat wordt opgevraagd, wordt beschouwd als persoonlijke en gevoelige gebruikersgegevens waarop het beleid voor persoonlijke en gevoelige informatie en de volgende vereisten van toepassing zijn:

Apps die als kerndoel hebben om andere apps op het apparaat te starten, te zoeken of ermee samen te werken, kunnen mogelijk voor het bereik geschikte zichtbaarheid krijgen voor andere geïnstalleerde apps op het apparaat, zoals hieronder beschreven:

 • Brede app-zichtbaarheid: Brede zichtbaarheid is het vermogen van een app om uitgebreide (brede) zichtbaarheid te krijgen voor de geïnstalleerde apps (pakketten) op een apparaat.
  • Voor apps die API-niveau 30 of hoger targeten, is brede zichtbaarheid voor geïnstalleerde apps via het recht QUERY_ALL_PACKAGES beperkt tot specifieke toepassingen waarbij bekendheid en/of interoperabiliteit met alle apps op het apparaat nodig is voor de werking van de app.
  • Het gebruik van alternatieve methoden om het brede zichtbaarheidsniveau te benaderen dat hoort bij het recht QUERY_ALL_PACKAGES, is ook beperkt tot de op de gebruiker gerichte kernfunctionaliteit van de app en interoperabiliteit met apps die via deze methode worden ontdekt.
  • Bekijk dit Helpcentrum-artikel voor toegestane toepassingen van het recht QUERY_ALL_PACKAGES.
 • Beperkte app-zichtbaarheid: Van beperkte zichtbaarheid is sprake wanneer een app de toegang tot gegevens beperkt door naar specifieke apps te zoeken via meer gerichte (in plaats van brede) methoden (bijvoorbeeld door te zoeken naar specifieke apps die voldoen aan de manifestverklaring van uw app). U kunt deze methode gebruiken om te zoeken naar apps als uw app beschikt over beleidsconforme interoperabiliteit of beheer van deze apps.
 • De zichtbaarheid van de voorraad van geïnstalleerde apps op een apparaat moet rechtstreeks verband houden met het kerndoel of de kernfunctionaliteit waartoe gebruikers toegang hebben in uw app.

App-voorraadgegevens die worden opgevraagd via op Play gedistribueerde apps, mogen nooit worden verkocht of gedeeld voor analysedoeleinden of om inkomsten te genereren met advertenties.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen