Atļaujas

Atļauju pieprasījumiem ir jābūt pamatotiem. Varat pieprasīt tikai tādas atļaujas, kas ir nepieciešamas, lai jūsu lietotnē nodrošinātu pašreizējās funkcijas vai pakalpojumus, kas tiek reklamēti jūsu Google veikala ierakstā. Atļaujas, kuras sniedz piekļuvi lietotāja vai ierīces datiem, nedrīkst izmantot funkcijām vai mērķiem, kas nav norādīti, īstenoti vai atļauti. Ir aizliegts pārdot personas informāciju vai sensitīvus datus, kuriem piekļūstat ar atļauju.

Atļauju piekļūt datiem pieprasiet attiecīgajā kontekstā (izmantojot pakāpeniskus pieprasījumus), lai lietotājiem būtu saprotams, kāpēc jums ir nepieciešama attiecīgā atļauja. Izmantojiet datus tikai tiem mērķiem, kuriem lietotājs ir piekritis. Ja vēlāk vēlaties datus izmantot citiem mērķiem, jums ir jāiegūst lietotāja piekrišana papildu izmantošanas veidiem.

Ierobežotas atļaujas

Papildus iepriekš minētajam ierobežotas atļaujas ir atļaujas, kuras apzīmētas kā bīstamas, īpašas, paraksta vai kā norādīts tālāk. Uz šīm atļaujām attiecas tālāk norādītās papildu prasības un ierobežojumi.

 • Sensitīvus lietotāja vai ierīces datus, kuriem lietotne piekļūst, izmantojot ierobežotās atļaujas, trešajām pusēm drīkst pārsūtīt tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vai uzlabotu pašreizējās funkcijas vai pakalpojumus lietotnē, no kuras šie dati tika vākti. Jūs arī drīkstat pārsūtīt datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, ja esat iesaistīts apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, sniedzot juridiski atbilstošu paziņojumu lietotājiem. Visos pārējos gadījumos lietotāju datu pārsūtīšana vai pārdošana ir aizliegta.
 • Cieniet lietotāja lēmumu, ja lietotājs noraida ierobežotās atļaujas pieprasījumu. Nedrīkst manipulēt ar lietotājiem vai piespiest viņus piekrist jebkādām nebūtiskām atļaujām. Jums ir jānodrošina atbilstošas iespējas lietotājiem, kuri nepiešķir atļauju piekļūt sensitīviem datiem (piemēram, jums ir jānodrošina lietotājam iespēja manuāli ievadīt tālruņa numuru, ja lietotājs ir liedzis piekļuvi zvanu žurnāliem).
 • Ir stingri aizliegts atļaujas izmantot tādā veidā, kas neatbilst Android izstrādātāju lietotņu atļauju izmantošanas paraugpraksei vai kas sekmē esošo politiku pārkāpumus (tostarp paaugstinātu privilēģiju pārkāpumus).

Uz noteiktām ierobežotajām atļaujām var attiekties tālāk norādītās papildu prasības. Šo ierobežojumu mērķis ir garantēt lietotāju konfidencialitātes aizsardzību. Ļoti retos gadījumos, ja lietotnes nodrošina īpaši vērtīgu vai būtisku funkciju, kuru nevar nodrošināt ar citu metodi, mēs varam noteikt atsevišķus izņēmumus tālāk norādītajām prasībām. Izvērtējot iespējamos izņēmumus, mēs ņemam vērā potenciālo ietekmi uz lietotāja konfidencialitāti vai drošību.

 

Īsziņu un zvanu žurnāla atļaujas

Īsziņu un zvanu žurnāla atļaujas tiek uzskatītas par lietotāja personas un sensitīviem datiem, uz kuriem attiecas personas un sensitīvas informācijas politika un tālāk norādītie ierobežojumi.

Ierobežotā atļauja Prasība
Atļauju grupa “Zvanu žurnāls” (piemēram, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS) Lietotnei ir jābūt reģistrētai kā ierīces tālruņa vai Asistenta funkciju noklusējuma apdarinātājam.
Atļauju grupa “Īsziņas” (piemēram, READ_SMS, SEND_SMS, WRITE_SMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, RECEIVE_MMS) Lietotnei ir jābūt reģistrētai kā ierīces īsziņu vai Asistenta funkciju noklusējuma apdarinātājam.

 

Lietotnes, kurām nav noklusējuma īsziņu, tālruņa vai Asistenta apdarinātāja funkcijas, manifestā nedrīkst norādīt iepriekš minēto atļauju izmantošanu. Tas attiecas arī uz manifestā iekļauto vietturu tekstu. Turklāt, lai lietotnes varētu lūgt lietotājiem apstiprināt kādu no iepriekš norādītajām atļaujām, lietotnēm ir jābūt reģistrētām kā īsziņu, tālruņa vai Asistenta funkciju noklusējuma apdarinātājiem, kā arī nekavējoties jāpārtrauc attiecīgās atļaujas izmantošana, kad lietotnes vairs nav noklusējuma apdarinātājs. Informācija par atļauto lietojumu un izņēmumiem ir pieejama šajā palīdzības centra lapā.

Lietotnes šo atļauju (un ar to iegūtos datus) var izmantot tikai apstiprinātu lietotnes pamatfunkciju nodrošināšanai. Par pamatfunkciju ir uzskatāms lietotnes izmantošanas galvenais mērķis. Tā var būt pamatfunkciju kopa, un visām šīm funkcijām ir jābūt skaidri dokumentētām un reklamētām lietotnes aprakstā. Ja šīs pamatfunkcijas nav pieejamas, lietotne faktiski ir bojāta vai nav izmantojama. Šādu datu pārsūtīšanai, kopīgošanai un licencētai izmantošanai ir jāaprobežojas ar lietotnē ietverto pamatfunkciju vai pakalpojumu nodrošināšanu — tos nedrīkst izmantot citiem mērķiem (piemēram, citu lietotņu vai pakalpojumu uzlabošanai, reklāmām vai mārketingam). Nav atļauts izmantot citas metodes (tostarp citas atļaujas, API vai trešās puses avotus), lai iegūtu piekļuvi datiem, kas ir saistīti ar zvanu žurnāla vai īsziņu atļaujām.

 

Atrašanās vietas atļaujas

Ierīces atrašanās vieta tiek uzskatīta par personas un sensitīviem lietotāja datiem, uz kuriem attiecas personas un sensitīvas informācijas politika un tālāk norādītās prasības.

 • Lietotnes nedrīkst piekļūt datiem, ko aizsargā atrašanās vietas atļaujas (piemēram, ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION) pēc tam, kad jūsu lietotnē vairs nav nepieciešams piegādāt pašreizējās funkcijas vai pakalpojumus.
 • Jūs nedrīkstat pieprasīt atrašanās vietas atļaujas no lietotājiem tikai reklamēšanas vai datu analīzes nolūkos. Lietotnēm, kurās šo datu atļautais lietojums ir paplašināts līdz reklāmu rādīšanai, ir jāatbilst mūsu reklāmu politikai.
 • Lai nodrošinātu pašreizējo funkciju vai pakalpojumu, kuram ir nepieciešama atrašanās vietas informācija, lietotnēm ir jāpieprasa minimālais nepieciešamais līmenis (t.i., aptuvena, nevis precīza atrašanās vieta, kā arī darbība fonā, nevis priekšplānā), un šāda līmeņa atrašanās vietas atļaujas pieprasīšanai un izmantošanai funkcijā vai pakalpojumā ir jābūt pamatotai. Piemēram, var tikt noraidītas lietotnes, kas bez pietiekama pamatojuma fonā pieprasa informāciju par atrašanās vietu vai piekļūst tai.
 • Ziņošanu par atrašanās vietu fonā var izmantot tikai tādu funkciju nodrošināšanai, kas ir noderīgas lietotājam un atbilst lietotnes pamatfunkcionalitātei.

Lietotnēm ir atļauts piekļūt atrašanās vietas datiem, izmantojot priekšplāna pakalpojuma atļauju (ja lietotnei ir tikai piekļuve priekšplānā, piemēram, “izmantošanas laikā”), ja šāda izmantošana:

 • ir uzsākta, turpinot darbību, ko lietotājs uzsācis lietotnē;
 • tiek pārtraukta uzreiz pēc tam, kad lietojumprogramma pabeidz lietotāja uzsāktās darbības paredzēto lietojuma gadījumu.

Lietotnēm, kas paredzētas bērniem, ir jāatbilst programmas Visai ģimenei politikai.

 

Atļauja piekļūt visiem failiem

Faili un direktoriju atribūti lietotāja ierīcē tiek uzskatīti par lietotāja personas un sensitīvajiem datiem, uz kuriem attiecas personas un sensitīvas informācijas politika un tālāk norādītās prasības.

 • Lietotnēm ir jāpieprasa piekļuve tikai ierīces krātuvei, kas ir būtiski nepieciešama lietotnes darbībai, un nedrīkst pieprasīt piekļuvi krātuvei trešās puses vārdā mērķiem, kuri nav saistīti ar būtiski nepieciešamu lietotnes funkciju.
 • Android ierīcēs, kurās darbojas versija R vai jaunāka versija, būs nepieciešama atļauja MANAGE_EXTERNAL_STORAGE, lai pārvaldītu piekļuvi kopīgotajai krātuvei. Visām lietotnēm, kuras paredzētas versijai R un kuras pieprasa plašu piekļuvi kopīgotajai krātuvei (“Piekļuve visiem failiem”), pirms publicēšanas ir jāpārskata piekļuves atļaujas. Lietotnēm, kuras drīkst izmantot šo atļauju, lietotāji skaidri jāaicina lietotnei iespējot atļauju “Piekļuve visiem failiem” iestatījumu sadaļā “Īpaša piekļuve lietotnēm”. Plašāku informāciju par to, kādas prasības ir noteiktas versijai R, skatiet šajā palīdzības rakstā.

 

Pakotņu (lietotņu) redzamības atļauja

Ierīcē instalēto lietotņu saraksti tiek uzskatīti par personas un sensitīviem lietotāja datiem, uz kuriem attiecas personas un sensitīvas informācijas politika un tālāk norādītās prasības.

Lietotnes, kuru galvenais mērķis ir palaist vai meklēt lietotnes šajā ierīcē vai mijiedarboties ar citām lietotnēm, var iegūt darbības tvērumam atbilstošu redzamības atļauju attiecībā uz citām ierīcē instalētajām lietotnēm, kā aprakstīts tālāk.

 • Plaša lietotņu redzamība: plaša redzamība nozīmē, ka lietotnei ir pieejama izvērsta (jeb plaša) citu ierīcē instalēto lietotņu (pakotņu) redzamība.
  • API 30. līmenim vai jaunākai versijai paredzētajām lietotnēm plašu instalēto lietotņu redzamību, ko piešķir atļauja QUERY_ALL_PACKAGES, var izmantot tikai noteiktos gadījumos, kad informācija par kādu vai visām ierīces lietotnēm un/vai sadarbspēju ar tām ir nepieciešama attiecīgās lietotnes darbības nodrošināšanai. 
  • Citas metodes, kas ļauj iegūt tādu plašās redzamības līmeni, kādu nodrošina atļauja QUERY_ALL_PACKAGES, var izmantot tikai, lai nodrošinātu lietotājam redzamu lietotnes pamatfunkciju darbību un sadarbspēju ar citām šādā veidā atrastām lietotnēm.
  • Šajā palīdzības centra rakstā varat uzzināt par pieņemamiem atļaujas QUERY_ALL_PACKAGES lietošanas piemēriem.
 • Ierobežota lietotņu redzamība: ierobežota redzamība nozīmē, ka lietotne pēc iespējas ierobežo piekļuvi datiem, pieprasījumu nosūtīšanai konkrētām lietotnēm izmantojot precīzākas (nevis plašās redzamības) metodes (piemēram, nosūtot pieprasījumus konkrētām lietotnēm, kas atbilst jūsu lietotnes manifesta deklarācijai). Šo metodi varat izmantot, lai nosūtītu pieprasījumus lietotnēm, ar kurām jūsu lietotnei ir politikai atbilstoša sadarbspēja, vai pārvaldītu šādas lietotnes. 
 • Ierīcē instalēto lietotņu krājuma redzamībai ir jābūt tieši saistītai ar pamata mērķi vai pamatfunkcijām, kurām lietotāji var piekļūt jūsu lietotnē. 

Pakalpojumā Play izplatīto lietotņu krājumu datus, kuri tiek iegūti ar šādiem pieprasījumiem, nedrīkst pārdot vai kopīgot analīzes vai reklāmu monetizācijas mērķiem.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.