Hoàn thiện ứng dụng để chuẩn bị cho quá trình xem xét

Trang Nội dung ứng dụng là nơi bạn cung cấp và quản lý thông tin để chúng tôi đảm bảo rằng ứng dụng của bạn an toàn với người dùng được hướng đến, đồng thời tuân thủ Chính sách của Google Play và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Bạn có thể sử dụng trang nội dung ứng dụng để: 

 • Thêm chính sách quyền riêng tư để chia sẻ về cách bạn xử lý dữ liệu nhạy cảm liên quan đến thiết bị và người dùng. 
 • Khai báo liệu ứng dụng của bạn có chứa quảng cáo hay không.
 • Hướng dẫn và quản lý nội dung hướng dẫn cách truy cập vào những phần mục hạn chế người dùng trong ứng dụng của bạn.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về nội dung và đối tượng mục tiêu của ứng dụng.
 • Mô tả cách bạn dự định sử dụng các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao chẳng hạn như quyền truy cập SMS/nhật ký cuộc gọi.
 • Nhận mức phân loại nội dung do các cơ quan xếp hạng chính thức đánh giá.

Cung cấp thông tin về ứng dụng

Chính sách quyền riêng tư

Khi thêm chính sách quyền riêng tư vào trang thông tin trên cửa hàng Play trong ứng dụng của mình, bạn có thể truyền đạt rõ ràng cách bạn xử lý dữ liệu nhạy cảm liên quan đến thiết bị và người dùng.

Chính sách quyền riêng tư cùng với mọi thông tin công bố trong ứng dụng đều phải nêu chi tiết cách ứng dụng của bạn thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu người dùng, bao gồm cả các bên mà ứng dụng chia sẻ dữ liệu này. Bạn nên tham khảo ý kiến từ đại diện pháp lý của mình để nắm được các yêu cầu cần tuân thủ.

 • Đối với các ứng dụng yêu cầu khả năng sử dụng các quyền hoặc dữ liệu nhạy cảm (như được xác định trong chính sách dữ liệu người dùng): Bạn phải liên kết với chính sách quyền riêng tư tại trang thông tin trên cửa hàng Play và trong ứng dụng của mình. Hãy đảm bảo rằng chính sách quyền riêng tư này có trên URL đang hoạt động, áp dụng cho ứng dụng của bạn và đặc biệt là có trình bày về quyền riêng tư của người dùng.
 • Đối với các ứng dụng trong chương trình Thiết kế cho gia đình: Bạn phải liên kết với chính sách quyền riêng tư tại trang thông tin trên cửa hàng Play và trong ứng dụng của mình, dù cho ứng dụng của bạn có khả năng sử dụng quyền hoặc dữ liệu nhạy cảm. Hãy đảm bảo rằng chính sách quyền riêng tư này có trên URL đang hoạt động, áp dụng cho ứng dụng của bạn và đặc biệt là có thông tin rõ ràng về quyền riêng tư của người dùng.

Thêm chính sách quyền riêng tư

 1. Hãy mở Play Console và chuyển đến trang Nội dung ứng dụng (Chính sách > Nội dung ứng dụng).
 2. Trong phần "Chính sách quyền riêng tư", hãy chọn Bắt đầu
  • Lưu ý: Nếu trước đây bạn từng tạo chính sách bảo mật và nay muốn chỉnh sửa, thì hệ thống sẽ hiển thị Quản lý thay vì hiển thị Bắt đầu để bạn chọn.
 3. Nhập URL của trang lưu trữ trực tuyến chính sách quyền riêng tư.
 4. Lưu thay đổi.

Quảng cáo 

Bạn phải khai báo xem ứng dụng của mình có chứa quảng cáo hay không (bao gồm quảng cáo được phân phối qua SDK quảng cáo của bên thứ ba, quảng cáo hiển thị hình ảnh, quảng cáo gốc và/hoặc quảng cáo biểu ngữ). Ứng dụng chứa quảng cáo sẽ có nhãn "Chứa quảng cáo" tại trang thông tin trên cửa hàng Play. Tất cả người dùng Cửa hàng Play đều có thể nhìn thấy nhãn này.

Lưu ý: Lưu ý: Nhãn "Chứa quảng cáo" không nhằm mục đích cho biết ứng dụng có chứa các loại nội dung thương mại khác (chẳng hạn như hình thức quảng cáo lồng ghép sản phẩm vào trong ứng dụng phải trả phí hoặc các ưu đãi mua hàng hay nâng cấp trong ứng dụng) hay không. Nếu ứng dụng của bạn có chứa quảng cáo lồng ghép sản phẩm phải trả phí, hãy đảm bảo các quảng cáo này tuân thủ luật pháp tại địa phương.

Khai báo về việc ứng dụng của bạn có chứa quảng cáo hay không

 1. Hãy mở Play Console và chuyển đến trang Nội dung ứng dụng (Chính sách > Nội dung ứng dụng)
 2. Trong phần "Quảng cáo", hãy chọn Bắt đầu.
  • Lưu ý:Nếu trước đây bạn từng khai báo việc ứng dụng có chứa quảng cáo hay không và nay muốn chỉnh sửa, thì hệ thống sẽ hiển thịQuản lý thay vì Bắt đầu để bạn chọn.
 3. Hãy xem lại chính sách quảng cáo để đảm bảo ứng dụng của bạn có tuân thủ và chọn hoặc Không
 4. Lưu thay đổi.

Ví dụ

Sau đây là một vài ví dụ về thời điểm bạn nên trả lời ''có'' để quảng cáo nhận được nhãn ''Chứa quảng cáo''. Đây không phải là một danh sách đầy đủ mà chỉ là một vài ví dụ dựa trên các loại quảng cáo thường gặp nhất.

 • Quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo xen kẽ: Ứng dụng của tôi tích hợp SDK quảng cáo để hiển thị quảng cáo biểu ngữ và/hoặc quảng cáo xen kẽ. Tôi sử dụng các định dạng quảng cáo này để kiếm tiền và/hoặc quảng bá sản phẩm hoặc ứng dụng của riêng mình.
 • Quảng cáo gốc: Ứng dụng của tôi bao gồm quảng cáo gốc, không thể phân biệt với nội dung khác (ví dụ: bài viết được tài trợ, quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, v.v).
 • Quảng cáo cho cùng một công ty: Ứng dụng của tôi hiển thị biểu ngữ quảng cáo kích thước nhỏ, quảng cáo xen kẽ, tường quảng cáo và/hoặc tiện ích để quảng bá các ứng dụng khác của tôi.

Bạn nên trả lời "không" để quảng cáo nhận được nhãn "Chứa quảng cáo" nếu bạn chỉ quảng cáo chéo các ứng dụng khác của mình theo các cách sau đây:

 • Ứng dụng hiển thị phần Ứng dụng khác* trong trình đơn chính sẽ dẫn người dùng đến các ứng dụng khác của bạn
 • Tùy chọn Ứng dụng khác* không làm ảnh hưởng đến lối chơi trò chơi
 • Tùy chọn Ứng dụng khác* không gây nhầm lẫn cho người dùng bằng cách nhúng tùy chọn đó bên trong lối chơi trò chơi

*Các tùy chọn thay thế có thể chấp nhận khác đối với tùy chọn Ứng dụng khác bao gồm Các trò chơi khác,Khám phá thêm,Phiên bản đầy đủ,Khác,Giới thiệu về chúng tôihoặc Biểu tượng nhà phát triển của bạn.

Theo dõi thêm

Bạn có trách nhiệm khai báo chính xác về việc quảng cáo có xuất hiện trong các ứng dụng của mình hay không. Tuy nhiên, Google có thể xác minh thông tin này bất cứ lúc nào và cho hiện nhãn "Chứa quảng cáo" nếu cần thiết.

Nếu bạn cho rằng hệ thống của chúng tôi đã gắn nhãn ứng dụng của bạn không chính xác, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.

Thực thi

Hành vi khai báo không đúng sự thật về nội dung quảng cáo có trong (các) ứng dụng của bạn sẽ được coi là lỗi vi phạm Chính sách của Google Play và có thể khiến (các) ứng dụng này bị tạm ngưng.

Truy cập vào ứng dụng

Nếu toàn bộ ứng dụng hoặc một số phần mục trong ứng dụng của bạn hạn chế quyền truy cập của người dùng theo thông tin đăng nhập, gói thành viên, vị trí hoặc các hình thức xác thực khác, thì bạn cần phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền truy cập. 

Bổ sung hướng dẫn truy cập vào ứng dụng

 1. Hãy mở Play Console và chuyển đến trang Nội dung ứng dụng (Chính sách > Nội dung ứng dụng).
 2. Trong phần "Truy cập vào ứng dụng", hãy chọn Bắt đầu.
  • Lưu ý: Nếu trước đây bạn từng tạo hướng dẫn về quyền truy cập vào ứng dụng và nay muốn chỉnh sửa, thì hệ thống sẽ hiển thị Quản lý thay vì Bắt đầu để bạn chọn.
 3. Nhấp vào + Thêm hướng dẫn mới và cung cấp thông tin chi tiết về quyền truy cập vào ứng dụng.
  • Lưu ý: Sử dụng trường "Các hướng dẫn khác" để cung cấp thông tin cho chúng tôi trong trường hợp cơ chế đăng nhập của bạn có điểm đặc biệt, chẳng hạn như sử dụng mật khẩu một lần, xác thực đa yếu tố, hay thông tin đăng nhập có hai trường trở lên.
 4. Lưu thay đổi.

Lưu ý: Bạn có thể thêm tối đa năm nội dung hướng dẫn.

Nội dung và đối tượng mục tiêu

Bạn phải khai báo nhóm tuổi mục tiêu cho ứng dụng. Bất kỳ ứng dụng nào có đối tượng mục tiêu bao gồm trẻ em đều phải tuân thủ Yêu cầu của Chính sách về gia đìnhtrên Google Play..

Bạn cần phải cung cấp thông tin chính xác về ứng dụng của mình. Tùy theo các lựa chọn về đối tượng mục tiêu của bạn, ứng dụng có thể phải tuân thủ thêm các chính sách khác của Google Play. Bạn có thể làm quen với các chính sách đó và tìm hiểu cách điền vào phần "Nội dung và đối tượng mục tiêu" của trang Nội dung ứng dụng

Bạn cũng có thể tìm hiểu về quy trình và xem danh sách kiểm tra có tính tương tác tại Học viện Ứng dụng thành công.

Biểu mẫu khai báo quyền

Google Play đánh giá yêu cầu cấp quyền trong quá trình phát hành sau khi thêm các APK hoặc Gói ứng dụng của bạn. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu sử dụng các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao (ví dụ như Tin nhắn SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi), bạn có thể sẽ phải hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền và xin phê duyệt của Google Play.

Bạn có thể truy cập vào đây để tìm hiểu về quy trình và cách hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền trên trang Nội dung ứng dụng.

Mức phân loại nội dung

Bạn có thể cung cấp cho người dùng thông tin về mức phân loại nội dung quen thuộc và thích hợp tại địa phương, đồng thời góp phần cải thiện mức độ tương tác với ứng dụng bằng cách nhắm mục tiêu đến đúng đối tượng phù hợp với nội dung của bạn.

Để ứng dụng không bị liệt kê là “Chưa được phân loại”, hãy đăng nhập vào Play Console và điền bảng câu hỏi cho từng ứng dụng của bạn càng sớm càng tốt. Chúng tôi có thể xóa các ứng dụng “Chưa được phân loại” khỏi Google Play.

Hãy truy cập bài viết Phân loại nội dung cho ứng dụng và trò chơi để tìm hiểu thêm về cơ quan xếp hạng cũng như mô tả cụ thể về mức xếp hạng. Bạn cũng có thể xem hướng dẫn cách hoàn thành phần này trong Trang nội dung ứng dụng.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố