Príprava aplikácie na kontrolu

Na stránke Obsah aplikácie poskytujete a spravujete informácie, pomocou ktorých sa uistíme o vhodnosti vašej aplikácie pre zamýšľaných používateľov a jej súlade s pravidlami služby Google Play aj právnymi podmienkami.

Na stránke Obsah aplikácie môžete: 

 • pridať svoje pravidlá ochrany súkromia, pomocou ktorých informujete, ako spracúvate citlivé údaje o používateľoch a zariadeniach; 
 • deklarovať, či vaša aplikácia obsahuje reklamy;
 • poskytnúť a spravovať pokyny, ako získať prístup k obmedzeným častiam aplikácie;
 • poskytnúť podrobnosti o cieľovom publiku a obsahu aplikácie;
 • opísať, ako plánujete používať vysoko rizikové alebo citlivé povolenia, napríklad povolenia pre SMS alebo zoznam hovorov;
 • prijímať hodnotenia obsahu od oficiálnych hodnotiacich inštitúcií.

Poskytnutie informácií o aplikácii

Pravidlá ochrany súkromia

Pridaním pravidiel ochrany súkromia do záznamu svojej aplikácie v obchode poskytnete používateľom transparentné informácie o tom, ako spracúvate citlivé údaje o používateľoch a zariadeniach.

Pravidlá ochrany súkromia spoločne s prípadným sprístupnením informácií v aplikácii musia jasne vysvetliť, ako aplikácia zhromažďuje, využíva a zdieľa údaje používateľa. Patria sem aj typy strán, s ktorými sa zdieľa. Náležitosti, ktoré je potrebné splniť, vám poskytne váš právny zástupca.

 • V prípade aplikácií vyžadujúcich prístup k citlivým povoleniam alebo údajom (definovaným pravidlách ochrany údajov používateľa): musíte uviesť odkaz na pravidlá ochrany súkromia na stránke záznamu svojej aplikácie v obchode a v aplikácii. Uistite sa, či sú vaše pravidlá ochrany súkromia na aktívnej webovej adrese, či sa týkajú vašej aplikácie a konkrétne upravujú ochranu súkromia používateľa.
 • V prípade aplikácií zaradených do programu Pre celú rodinu: musíte uviesť odkaz na pravidlá ochrany súkromia na stránke záznamu vašej aplikácie v obchode a v aplikácii, a to bez ohľadu na to, či aplikácia používa citlivé povolenia alebo údaje. Uistite sa, či sú na aktívnej webovej adrese, či sa týkajú vašej aplikácie a konkrétne upravujú ochranu súkromia používateľov.

Pridanie pravidiel ochrany súkromia

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Obsah aplikácie (Pravidlá > Obsah aplikácie).
 2. V sekcii Pravidlá ochrany súkromia vyberte Začať
  • Poznámka: Ak ste už v minulosti pravidlá ochrany osobných súkromia pridali a chcete vykonať zmeny, zobrazí sa možnosťSpravovať, a nie Začať. Vyberte ju.
 3. Zadajte webovú adresu hostiacu príslušné pravidlá ochrany súkromia na internete.
 4. Uložte zmeny.

Reklamy 

Musíte deklarovať, či vaša aplikácia obsahuje reklamy. Patria sem reklamy zobrazované prostredníctvom reklamných súprav SDK (súprav na vývoj softvéru) tretích strán, prípadne obsahové, natívne či bannerové reklamy. V prípade aplikácií s reklamami sa na stránke záznamu v obchode zobrazí štítok Obsahuje reklamy. Tento štítok sa bude zobrazovať všetkým používateľom Obchodu Play.

Poznámka: Štítok Obsahuje reklamy neslúži na poskytovanie informácií, či aplikácia zahrnuje iné druhy komerčného obsahu (napríklad platené umiestnenie produktu alebo ponuky propagujúce nákupy v aplikácii či prechod na vyššiu verziu). Ak obsahuje platené umiestnenia produktov, uistite sa, že sú v súlade s miestnymi zákonmi.

Ako deklarovať, či vaša aplikácia obsahuje reklamy

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Obsah aplikácie (Pravidlá > Obsah aplikácie)
 2. V sekcii Reklamy vyberte Začať.
  • Poznámka: Ak ste už v minulosti deklarovali, či vaša aplikácia obsahuje reklamy, a chcete vykonať zmeny, zobrazí sa možnosť Spravovať , a nie Začať. Vyberte ju.
 3. Prečítajte si pravidlá reklamy, aby ste sa uistili, či je vaša aplikácia v súlade, a vyberte Áno alebo Nie
 4. Uložte zmeny.

Príklady

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov, kedy by ste mali odpovedať „Áno“ na otázku, či používate reklamy a či sa má použiť štítok Obsahuje reklamy. Nejde o vyčerpávajúci zoznam, ale iba o niekoľko príkladov na základe najbežnejších typov reklám.

 • Bannery a intersticiálne reklamy: V mojej aplikácii je zahrnutá reklamná súprava SDK na zobrazovanie bannerov alebo intersticiálnych reklám. Používam formáty reklamy na speňaženie alebo propagáciu vlastných výrobkov a aplikácií.
 • Natívne reklamy: Moja aplikácia obsahuje natívne reklamy, ktoré nie sú odlíšiteľné od ostatného obsahu (napríklad sponzorované články, reklamy v rámci informačného kanála a podobne).
 • Vlastné reklamy: Moja aplikácia vykresľuje malý reklamný banner, intersticiálnu reklamu, reklamu podmieňujúcu prístup alebo miniaplikáciu na propagáciu ďalších mojich aplikácií.

Aplikáciu neodporúčame označiť štítkom Obsahuje reklamy, ak v nej iba propagujete svoje ostatné aplikácie naprieč platformami nasledujúcimi spôsobmi:

 • Aplikácia zobrazuje v hlavnej ponuke sekciu Ďalšie aplikácie*, pomocou ktorej môže používateľ prejsť na vaše ďalšie aplikácie.
 • Možnosť Ďalšie aplikácie* nenarušuje priebeh hrania.
 • Možnosť Ďalšie aplikácie* nemätie používateľa tým, že sa vkladá do hry ako jej súčasť.

* Medzi ďalšie prijateľné obmeny sekcie Ďalšie aplikácie patria napríklad Ďalšie hry, Objavte viac, Úplná verzia, Viac, O nás, prípadne ju nahraďte svojou ikonou vývojára.

Dodatočná kontrola

Za správne vyhlásenie týkajúce sa prítomnosti reklám vo vašich aplikáciách síce zodpovedáte vy, Google však môže kedykoľvek túto skutočnosť overiť, a ak sú prítomné, zobraziť označenie Obsahuje reklamy.

Ak sa domnievate, že vaša aplikácia bola nesprávne označená naším systémom, kontaktujte tím podpory a požiadajte o pomoc.

Presadzovanie

Ak neuvediete správne informácie o prítomnosti reklám vo svojich aplikáciách, bude to považované za porušenie pravidiel služby Google Play, čo môže mať za následok pozastavenie príslušných aplikácií.

Prístup k aplikácii

Ak je prístup do celej vašej aplikácie alebo jej častí obmedzený na základe poverení, prihlasovacích údajov, členstiev, miesta alebo typov overenia, musíte poskytnúť všetky požadované podrobnosti, aby bolo možné povoliť prístup k vašej aplikácii.

Pridanie pokynov na získanie prístupu k aplikácii

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Obsah aplikácie (Pravidlá > Obsah aplikácie).
 2. V sekcii Prístup k aplikácii vyberte Začať.
  • Poznámka: Ak ste už v minulosti pridali pokyny na získanie prístupu k aplikácii a chcete vykonať zmeny, zobrazí sa možnosť Spravovať, a nie Začať. Vyberte ju.
 3. Kliknite na + Pridať nové pokyny a zadajte podrobnosti o prístupe.
  • Poznámka: Pomocou poľa Všetky ostatné pokyny nás informujte o prípadných zvláštnostiach svojho prihlasovacieho mechanizmu, napríklad, či používate jednorazové heslo, viacstupňové overenie alebo prihlasovanie vo viac než dvoch poliach.
 4. Uložte zmeny.

Ak bola vaša aktualizácia odmietnutá alebo aplikácia odstránená, postupujte podľa pokynov nižšie a aplikáciu znova odošlite na kontrolu.  Tento postup môžete vykonať bez kontaktovania tímu podpory pre pravidlá alebo čakania na jeho odpoveď.

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Prístup k aplikáciám
 2. Aktualizujte informácie o prístupe k aplikácii a kliknite na Uložiť.
 3. Ak je stav aktualizácie „Pripravené na odoslanie na kontrolu“ alebo ak sa na stránke Prehľad zverejnenia nachádza sekcia „Zmeny pripravené na odoslanie na kontrolu“ a chcete odoslať zmeny na kontrolu, musíte na stránke Prehľad zverejnenia kliknúť na Odoslať na kontrolu.

Poznámky: 

 • Môžete pridať až päť skupín pokynov.
 • Ak vaše prihlasovacie údaje nie sú číselné alebo alfanumerické (napríklad QR kód alebo čiarový kód), vygenerujte statickú webovú adresu a nahrajte ju do služby Play Console.
 • Ak vaša aplikácia zvyčajne vyžaduje kód dvojstupňového overenia alebo jednorazové heslo, poskytnite nám opätovne použiteľné prihlasovacie údaje, ktorých platnosť nevyprší.
 • Ak vaša aplikácia obvykle používa heslo závislé od polohy (napríklad geografickú bránu), poskytnite prihlasovacie údaje, ktoré sú platné bez ohľadu na polohu používateľa (napríklad hlavné prihlasovacie údaje).
 • Ak sú vaše prihlasovacie údaje zvyčajne v inom jazyku než v angličtine, poskytnite v službe Play Console verziu všetkých potrebných prihlasovacích údajov v angličtine.

Cieľové publikum a obsah

Musíte deklarovať cieľovú vekovú skupinu svojej aplikácie. Všetky aplikácie, ktorých cieľovým publikom sú deti, musia spĺňať požiadavky pravidiel pre rodinný obsah.

Je dôležité, aby ste o svojej aplikácii poskytli presné informácie. Podľa toho, aké cieľové publikum vyberiete, sa na ňu môžu vzťahovať ďalšie pravidlá služby Google Play. Môžete sa s nimi zoznámiť a tiež zistiť, ako vyplniť sekciu Cieľové publikum a obsah na stránke Obsah aplikácie

Môžete si tiež prečítať viac o tomto procese a prezrieť si interaktívny kontrolný zoznam v programe Academy for App Success.

Formulár na deklaráciu povolení

Žiadosti o povolenie sú posudzované počas procesu vydávania po pridaní balíka Android App Bundle. Ak vaša aplikácia požaduje vysoko rizikové alebo citlivé povolenia (napríklad pre SMS alebo zoznam hovorov), zrejme budete musieť vyplniť formulár na deklaráciu povolení a získať schválenie službou Google Play.

Prečítajte si viac o tomto procese a tiež o tom, ako vyplniť formulár na deklaráciu povolení na stránke Obsah aplikácie.

Hodnotenia obsahu

S používateľmi môžete zdieľať známe a miestne relevantné hodnotenia obsahu a zacielením obsahu na správne publikum zlepšiť zapojenie v aplikácii.

Ak nechcete, aby vaše aplikácie mali stav Nehodnotené, čo najskôr sa prihláste do služby Play Console a vyplňte dotazník pre všetky vaše aplikácie. Nehodnotené aplikácie môžu byť zo služby Google Play odstránené.

Prejdite na Hodnotenia obsahu pre aplikácie a hry a prečítajte si viac o konkrétnych hodnotiacich inštitúciách a popisoch, ako aj o pokynoch, ako vyplniť túto sekciu stránky Obsah aplikácie.

Aplikácia na sledovanie kontaktov a stavu v súvislosti s ochorením COVID‑19

Musíte nám oznámiť, či vaša aplikácia obsahuje funkcie na sledovanie kontaktov alebo stav v súvislosti s ochorením COVID‑19. 

Pred vyplnením tejto sekcie si prečítajte požiadavky na aplikácie určené na boj proti koronavírusu 2019 (COVID‑19).

Postup, ako vyplniť deklaráciu o aplikáciách na sledovanie kontaktov a stavu v súvislosti s ochorením COVID‑19:

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Obsah aplikácie (Pravidlá > Obsah aplikácie).
 2. V sekcii Aplikácie na sledovanie kontaktov a stavu v súvislosti s ochorením COVID‑19 vyberte Začať.
  • Poznámka: Ak ste deklaráciu už vyplnili a chcete vykonať zmeny, vyberte možnosť Spravovať, ktorá sa zobrazí namiesto možnosti Začať.
 3. Vyberte všetky tvrdenia, ktoré sa týkajú vašej aplikácie.
 4. Uložte zmeny.

Ak vaša aplikácia obsahuje funkcie na sledovanie kontaktov alebo stavu v súvislosti s ochorením COVID‑19, musíte na to predbežne upozorniť tím kontroly aplikácií na Google Play.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
92637
false