Przygotowywanie i publikowanie wersji

Dzięki wersjom możesz zarządzać pakietem Android App Bundle (lub plikiem APK dla aplikacji utworzonych przed sierpniem 2021 roku) i wdrażać aplikację na określonej ścieżce.

Krok 1. Utwórz wersję

Wersja składa się z kombinacji wersji aplikacji, które musisz przygotować przed opublikowaniem aplikacji lub jej aktualizacji. Możesz utworzyć wersję na 3 różnych ścieżkach testów lub w wersji produkcyjnej:

 • Test otwarty: wersje do testów otwartych są dostępne dla testerów w Google Play. Użytkownicy mogą dołączyć do testów z poziomu informacji o aplikacji.
 • Test zamknięty: wersje do testów zamkniętych są dostępne dla ograniczonej liczby wybranych przez Ciebie testerów, którzy mogą testować przedpremierową wersję aplikacji i przesyłać swoją opinię na jej temat.
 • Test wewnętrzny: wersje do testów wewnętrznych są dostępne dla maksymalnie 100 wybranych przez Ciebie testerów.
 • Produkcyjna: wersje produkcyjne są dostępne dla wszystkich użytkowników Google Play w wybranych przez Ciebie krajach.

Ważne:

 • aby utworzyć nową wersję, musisz mieć uprawnienie Tworzenie wersji aplikacji do ścieżek testów;
 • Deweloperzy, którzy mają konta osobiste utworzone po 13 listopada 2023 roku, muszą spełnić określone wymagania związane z testowaniem, zanim będą mogli udostępnić aplikację w Google Play. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy.
 • Nie możesz utworzyć nowej wersji, jeśli masz nieukończone wersje. Najpierw opublikuj w 100% wszystkie wersje wdrażane etapowo lub usuń zmiany na stronie Przegląd publikowanych zmian i odrzuć wszystkie nieopublikowane wersje.

Aby rozpocząć tworzenie wersji:

 1. Otwórz Konsolę Play i przejdź do ścieżki, na której chcesz utworzyć wersję: 
  • Test otwarty (Testowanie > Test otwarty)
  • Test zamknięty (Testowanie > Test zamknięty)
   • Uwaga: aby utworzyć wersję na ścieżce testów zamkniętych, wybierz Zarządzaj ścieżką. Aby utworzyć nową ścieżkę, kliknij Utwórz ścieżkę.
  • Test wewnętrzny (Testowanie > Test wewnętrzny)
  • Produkcyjna
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Utwórz nową wersję.
  • Uwaga: jeśli opcja Utwórz nową wersję jest wyłączona, możliwe, że masz nieukończone zadania związane z konfiguracją. Znajdziesz je na stronie Panel.

Jeśli chcesz edytować jedną z dotychczasowych wersji, otwórz jej stronę (patrz krok 1) i kliknij Edytuj wersję.

Wskazówka: więcej informacji o testowaniu znajdziesz w artykule Przygotowywanie testu otwartego, zamkniętego lub wewnętrznego.

Krok 2. Przygotuj wersję aplikacji

 1. Aby przygotować wersję, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:
  • Jeśli to Twoja pierwsza wersja aplikacji, zobacz, jak skonfigurować podpisywanie aplikacji przez Google Play.
  • Dodaj pakiety aplikacji.
   • Uwaga: w przypadku aplikacji utworzonych przed sierpniem 2021 roku na potrzeby aktualizacji można dodawać pakiety aplikacji lub pliki APK.
  • Opcjonalnie: jeśli po raz pierwszy tworzysz wersję, możesz zmienić klucz podpisywania aplikacji. W sekcji „Integralność aplikacji” kliknij Zmień klucz podpisywania aplikacji. Informacje, które warto wziąć pod uwagę przed zmianą klucza:
   • Użytkownicy ze ścieżki wewnętrznej i zamkniętej, którzy zainstalowali już Twoją aplikację, nie będą otrzymywać kolejnych aktualizacji. Aby nadal je odbierać, muszą ponownie zainstalować aplikację.
   • Nie będzie można używać wcześniej przesłanych wersji aplikacji. Konieczne będzie ponowne przesłanie wersji aplikacji.
  • Nazwij wersję.
  • Wpisz informacje o wersji.
  • Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych polach, kliknij odpowiadające im nagłówki w sekcji „Przygotowanie” poniżej.
 2. Aby zapisać zmiany wprowadzone w wersji, kliknij Zapisz jako wersję roboczą.
 3. Gdy skończysz przygotowywać nową wersję, kliknij Dalej.

Uwaga: gdy opublikujesz wersję na ścieżce testów otwartych, wybranego klucza nie będzie można zmienić.

Przygotowanie

Kliknij wybrany nagłówek sekcji poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Integralność aplikacji

Ta sekcja informuje o stanie podpisywania aplikacji przez Google. Dowiedz się więcej o używaniu podpisywania aplikacji przez Google Play.

Pakiety aplikacji

W tej sekcji możesz przesłać nowe pakiety aplikacji lub dodać je z biblioteki. Możesz też kliknąć ikonę z 3 kropkami, aby:

 • przesłać plik mapowania ReTrace (.txt),
 • przesłać symbole do debugowania kodu natywnego (.zip),
 • przesłać plik rozszerzający (.obb),
 • usunąć pakiet aplikacji.

Uwaga: w przypadku aplikacji utworzonych przed sierpniem 2021 roku w aplikacjach można używać pakietów aplikacji lub plików APK.

Więcej informacji o przesyłaniu plików mapowania ReTrace i symboli do debugowania kodu natywnego znajdziesz w artykule Usuwanie zaciemnienia kodu i symbolizacja zrzutów stosu w przypadku awarii.

Uwzględnione

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o pakietach aplikacji z poprzedniej wersji, które zostaną uwzględnione w nowej wersji.

Kliknięcie Usuń spowoduje usunięcie wybranego pakietu aplikacji z tej wersji. Ten pakiet aplikacji lub plik APK będzie nadal dostępny w Eksploratorze pakietów aplikacji.

Nieuwzględnione

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o pakietach aplikacji z poprzedniej wersji, które nie zostaną uwzględnione w nowej wersji.

Kliknięcie Uwzględnij spowoduje dodanie wybranego pakietu aplikacji do tej wersji.

Deklarowanie uprawnień aplikacji (opcjonalnie)

Prośby o przyznanie uprawnień są rozpatrywane podczas publikowania wersji po dodaniu pakietów aplikacji lub plików APK. Jeśli aplikacja prosi o przyznanie uprawnień newralgicznych lub uprawnień wysokiego ryzyka (np. dostępu do rejestru połączeń lub SMS-ów), konieczne może być wypełnienie formularza deklaracji uprawnień i otrzymanie zgody od Google Play.

Nazwa wersji

Nazwa wersji jest używana tylko w Konsoli Play i jest niewidoczna dla użytkowników.

Automatycznie wypełniamy to pole nazwą wersji pierwszego pakietu aplikacji lub pliku APK dodanego do wersji.

Aby łatwo rozpoznawać daną wersję, nadaj jej zrozumiałą nazwę – na przykład numer kompilacji („3.2.5-RC2”) lub wewnętrzny kryptonim („Banan”).

Co nowego w tej wersji?

Informacje ogólne

Poinformuj użytkowników o najnowszych zmianach wprowadzonych w danej wersji aplikacji. Informacji o wersji nie należy używać w celach promocyjnych ani do zachęcania użytkowników do podejmowania działań.

Dodawanie informacji o wersji i zarządzanie tłumaczeniami

Dodaj opis aktualnej wersji aplikacji, umieszczając go w tagach odpowiedniego języka. Tagi języka będą wyświetlane w polu tekstowym dla każdego języka, który obsługuje Twoja aplikacja.

Aby zmienić obsługiwane przez aplikację języki, musisz najpierw dodać tłumaczenia. Gdy ponownie otworzysz stronę Przygotuj wersję, aktualne języki będą widoczne w polu tekstowym.

Podczas wpisywania tekstu pamiętaj, by informacje o wersji nie znajdowały się w tym samym wierszu co tagi języka. Oto prawidłowy format:

<pl-pl>

Opis wersji może zajmować kilka wierszy.

</pl-pl>

Uwaga: informacje o wersji mogą mieć maksymalnie 500 znaków Unicode na język.

Kopiowanie z poprzedniej wersji

Aby skopiować informacje z poprzedniej wersji, wybierz Skopiuj z poprzedniej wersji. Wybór wersji na kolejnym ekranie spowoduje skopiowanie informacji o wersji i wszystkich tłumaczeń do pola tekstowego, gdzie będzie można je edytować. Spowoduje to zastąpienie informacji o wersji, które zostały już wpisane.

Krok 3. Przejrzyj wersję i opublikuj ją

Warunek wstępny: zanim opublikujesz nową wersję, podaj informacje o aplikacji, na stronie Zawartość aplikacji przygotuj aplikację do sprawdzeniaustal ceny.

Ważne: podczas przygotowywania wersji możesz mieć do wyboru opcje Zapisz lub Opublikuj w zależności od tego, czy zmiany w aplikacji wymagają sprawdzenia. Kliknięcie „Opublikuj” spowoduje natychmiastową publikację zmian. Opcja „Zapisz” spowoduje przeniesienie zmian do sekcji „Zmiany są gotowe do sprawdzenia” na stronie Przegląd publikowanych zmian. Możesz tam określić, kiedy chcesz przesłać je do sprawdzenia. Dowiedz się więcej o zarządzaniu publikowaniem zmian.

Gdy wszystko będzie gotowe do opublikowania aplikacji:

 1. Otwórz Konsolę Play i przejdź do strony Przegląd wersji.
 2. Obok wersji, którą chcesz opublikować, kliknij strzałkę w prawo, by otworzyć stronę Szczegóły wersji.
  • Wskazówka: jeśli nie możesz znaleźć danej wersji, użyj paska wyszukiwania.
 3. W sekcji „Ogólne informacje o wersji” wybierz Wyświetl panel wersji.
 4. Wybierz kartę Wersje, a potem Edytuj.
 5. Sprawdź wersję roboczą, wprowadź niezbędne zmiany i kliknij Dalej. Wyświetli się ekran „Wyświetl podgląd i potwierdź”, na którym przed udostępnieniem aplikacji użytkownikom możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.
 6. Jeśli u góry strony widzisz nagłówek „Podsumowanie błędów”, kliknij Pokaż więcej, aby zapoznać się ze szczegółami i rozwiązać ewentualne problemy.
  • Uwaga: jeśli takie informacje są dostępne, możesz też sprawdzić zalecane lub wymagane działania. Zanim opublikujesz aplikację, musisz usunąć wszystkie błędy. Jeśli widzisz tylko ostrzeżenia, drobne problemy lub oba te rodzaje komunikatów, możesz opublikować aplikację, ale zalecamy wcześniejsze rozwiązanie tych problemów.
 7. Jeśli aktualizujesz dotychczasową aplikację, wybierz odsetek użytkowników, którym będzie ona udostępniona.
 8. Kliknij Rozpocznij wdrożenie.
  • Jeśli wdrażasz pierwszą wersję produkcyjną aplikacji, kliknięcie Rozpocznij wdrażanie do wersji produkcyjnej spowoduje też opublikowanie aplikacji dla wszystkich użytkowników Google Play w wybranych przez Ciebie krajach.

Krok 4. Przejrzyj szczegóły wersji

Gdy utworzysz nową wersję, w tabeli w sekcji „Najnowsze wersje” na stronie Przegląd wersji zobaczysz te informacje o najnowszej wersji aplikacji wdrożonej na każdej ścieżce.

 • Wersja: nazwa identyfikująca wersję tylko w Konsoli Play, taka jak wewnętrzny kryptonim czy numer kompilacji.
 • Ścieżka: ścieżka, na której opublikowano wersję.
 • Stan wersji: bieżący stan wersji.
 • Ostatnia aktualizacja: data i sygnatura czasowa, która wskazuje ostatnie wdrożenie danej wersji.
 • Kraje/regiony: liczba krajów lub regionów, w których dostępna jest ostatnia wdrożona wersja aplikacji. Po wdrożeniu aplikacji na ścieżce produkcyjnej, ścieżce testu otwartego lub testu zamkniętego, możesz ustawić kierowanie każdej wersji na użytkowników w określonych krajach. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać dostępnością aplikacji w różnych krajach i regionach, przeczytaj ten artykuł.

Aby wyświetlić więcej szczegółów, kliknij strzałkę w prawo. Otworzy się strona Szczegóły wersji z tymi informacjami:

 • Ogólne informacje o wersji: zestaw danych na temat liczby instalacji i aktualizacji aplikacji, problemów z wydajnością oraz ocen w porównaniu z poprzednimi wersjami.
 • Pakiety aplikacji i pliki APK: lista nowych, zachowanych i dezaktywowanych pakietów aplikacji oraz plików APK powiązanych z daną wersją.
 • Informacje o wersji: lista poprzednich informacji o wersji.
 • Historia wdrożenia: oś czasu z sygnaturami czasowymi zdarzeń dotyczących wersji aplikacji – wstrzymań, wznowień lub udostępnień nowemu odsetkowi użytkowników.

Opcjonalnie: odrzucenie wersji

Jeśli podczas konfigurowania wersji stwierdzisz, że nie chcesz już się nią dalej zajmować, możesz ją odrzucić. Proces odrzucania wersji zależy od jej stanu:

 • Wersja robocza: w prawym górnym rogu strony kliknij Odrzuć wersję roboczą. Gdy to zrobisz, utracisz zmiany wprowadzone w tej wersji.
 • Gotowa do wysłania w celu sprawdzenia: w podsumowaniu wersji kliknij Odrzuć wersję. Wersja zostanie usunięta ze strony Przegląd publikowanych zmian i nie będzie uwzględniana w zmianach przesyłanych do sprawdzenia.
 • W trakcie sprawdzania lub Gotowa do publikacji: najpierw w Przeglądzie publikowanych zmian musisz usunąć zmiany, które są w trakcie sprawdzania lub są gotowe do publikacji. Po usunięciu zmian możesz kliknąć Odrzuć wersję w podsumowaniu wersji.
 • Uwaga: możesz odrzucić tylko najnowszą wersję na ścieżce, w tym wersje robocze.

Śledzenie wersji i zarządzanie nimi na stronie Przegląd wersji

Jeśli opublikujesz kilka wersji, informacje o każdej z nich znajdziesz na stronie Przegląd wersji (na karcie „Wersje”, w menu po lewej stronie). Jest to miejsce, w którym możesz sprawdzać dostępność aplikacji na różnych ścieżkach, wyświetlać kraje lub regiony, w których dana wersja jest dostępna, i wybierać poszczególne wersje, aby zobaczyć określone szczegóły na ich temat.

Śledzenie zmian w aplikacji i zarządzanie nimi na stronie Przegląd publikowanych zmian

Na stronie Przegląd publikowanych zmian możesz też określić, kiedy określone zmiany w Twojej aplikacji mają zostać wysłane do sprawdzenia i opublikowane. Dowiedz się więcej o stronie Przegląd publikowanych zmian.

Powiązane materiały

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne