Khai báo quyền cho ứng dụng của bạn

Các yêu cầu cấp quyền sẽ được đánh giá trong quá trình phát hành sau khi bạn thêm tệp Android App Bundle. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu sử dụng các quyền truy cập thông tin nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao (ví dụ: Tin nhắn SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi), thì có thể bạn sẽ phải hoàn tất Biểu mẫu khai báo quyền và phải được Google Play phê duyệt.

Về quy trình

Bạn sẽ thấy Biểu mẫu khai báo quyền xuất hiện trong quá trình phát hành nếu ứng dụng của bạn chứa một gói ứng dụng yêu cầu những quyền mà bạn chưa khai báo cho Google Play.

Nếu có một gói ứng dụng đang hoạt động và cần phải Khai báo quyền (bao gồm cả bản phát hành trên các kênh thử nghiệm Công khai, Khép kín hoặc Nội bộ), thì bạn sẽ thấy một cảnh báo trên trình đơn bên trái trong phần Nội dung ứng dụng. Bạn không thể phát hành thay đổi nào cho ứng dụng, bao gồm cả các thay đổi đối với Sự hiện diện trong cửa hàng (ví dụ: Trang thông tin trên Cửa hàng Play, Giá và Phân phối) cho đến khi bạn xử lý cảnh báo này bằng cách tạo một bản phát hành chứa bản Khai báo quyền hoặc xoá quyền phải khai báo.

Bạn cũng có thể cân nhắc xóa những kênh thử nghiệm Công khai, Khép kín hoặc Nội bộ hiện không cần dùng đến nếu những kênh đó không tuân thủ chính sách này.

Nếu bạn phát hành ứng dụng bằng API xuất bản dành cho nhà phát triển Google Play, hãy tham khảo các hướng dẫn đặc biệt.

Hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền

 

Bước 1: Đánh giá các quyền được yêu cầu

Bạn sẽ xem được nhật ký các quyền đã khai báo trước đây (nếu có), cũng như các quyền mới được yêu cầu trong một danh sách có thể mở rộng ở phần "Biểu mẫu khai báo quyền" của trang Nội dung ứng dụng.

  • Các quyền xuất hiện kèm theo dấu kiểm là những quyền đã được khai báo trong các bản phát hành trước.

  • Các quyền xuất hiện kèm theo cảnh báo là những quyền mới được thêm vào. Các yêu cầu cấp quyền này sẽ nằm trong biểu mẫu khai báo của bạn để nhóm Google Play xem xét và đánh giá theo các nguyên tắc đã công bố.
Nếu có quyền nào bạn không định đưa vào Biểu mẫu khai báo quyền nhưng vẫn nằm trong danh sách các quyền mới yêu cầu, thì bạn nên xoá gói ứng dụng hoặc tệp APK đó và tải một gói ứng dụng mới lên, đồng thời yêu cầu nhóm quyền phù hợp trước khi tiếp tục.

 

Bước 2: Chỉ định chức năng cốt lõi của ứng dụng

Bạn phải xác định chức năng chính của ứng dụng từ danh sách các trường hợp sử dụng được hỗ trợ. Hãy chọn tất cả hộp đánh dấu phù hợp với chức năng chính của ứng dụng.

Bước 3: Đưa ra hướng dẫn xem xét ứng dụng

Sau khi bạn gửi Biểu mẫu khai báo quyền, nhóm Google Play sẽ xem xét chức năng cốt lõi của ứng dụng để đảm bảo quyền mà bạn yêu cầu là cần thiết cho một trường hợp sử dụng được hỗ trợ. 
Nếu cần thêm hướng dẫn cụ thể để minh họa chức năng cốt lõi này thì bạn nên đưa những hướng dẫn đó vào phần này.

Bước 4: Cung cấp video mô tả ứng dụng

Bạn phải cung cấp video mô tả để nhóm Google Play có thể dễ dàng đánh giá chức năng cốt lõi của ứng dụng.

Các định dạng video được hỗ trợ: Đường liên kết đến video trên YouTube (ưu tiên), đường liên kết trong bộ nhớ trên đám mây đến tệp mp4 hoặc định dạng tệp video phổ biến khác

Bước 5: Hướng dẫn truy cập nội dung bị hạn chế trong ứng dụng

Nếu chức năng chính của ứng dụng của bạn chỉ dành cho người dùng đã đăng nhập, thì bạn phải đưa ra hướng dẫn để truy cập nội dung bị hạn chế đó. Nhóm xem xét Google Play sẽ sử dụng các hướng dẫn này để đánh giá chức năng bị hạn chế.

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu đăng nhập, hãy chọn Tất cả hoặc một vài chức năng bị hạn chế rồi cung cấp tên người dùng hoặc số điện thoại và mật khẩu thử nghiệm hợp lệ kèm theo mọi hướng dẫn cần thiết khác để truy cập vào nội dung ứng dụng bị hạn chế.

Chỉ cung cấp thông tin đăng nhập của tài khoản dùng riêng cho mục đích thử nghiệm. Không cung cấp thông tin đăng nhập của người dùng phiên bản chính thức.
Nếu không, hãy chọn Tất cả chức năng có sẵn mà không cần quyền truy cập đặc biệt để tiếp tục mà không cần cung cấp thông tin đăng nhập thử nghiệm.

Bước 6: (Chỉ khi có nhiều APK) Yêu cầu ngoại lệ cho các APK cũ 

Lưu ý: Trường này sẽ chỉ xuất hiện khi bạn sử dụng cấu hình nhiều tệp APK cho các bản phát hành và một trong các biến thể APK yêu cầu quyền sử dụng dữ liệu Nhật ký cuộc gọi hoặc SMS.

Bạn có thể yêu cầu ngoại lệ trong trường hợp cấu hình nhiều tệp APK của bạn sử dụng tệp APK cũ mà bạn không thay đổi mã được nữa. Hãy tham khảo các yêu cầu cho trường hợp ngoại lệ này trước khi tiến hành. Hãy tham khảo các yêu cầu cho trường hợp ngoại lệ này trước khi tiến hành – tham khảo bài viết Sử dụng các nhóm quyền về Tin nhắn SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi và Yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền để biết thêm thông tin.

Bạn phải huỷ kích hoạt mọi APK không đáp ứng yêu cầu để tuân thủ chính sách về Quyền.

Nếu bạn đủ điều kiện cho ngoại lệ này, hãy nhập (các) mã phiên bản, phân cách bằng dấu phẩy, trong trường thông tin Ngoại lệ APK. 

Bước 7: Xác nhận khai báo

Chọn các hộp đánh dấu thích hợp để xác nhận rằng các thông tin khai báo của bạn đã chính xác và bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng tương ứng với những quyền đã khai báo.

Hoàn thiện và ra mắt bản phát hành

Khi bạn đã hoàn tất các bước bắt buộc của Biểu mẫu khai báo quyền, hãy thực hiện nốt các bước còn lại để đảm bảo ứng dụng đã sẵn sàng được đưa ra xem xét cũng như để hoàn thành việc chuẩn bị và ra mắt bản phát hành.

Quy trình xem xét các quyền

Khi bạn hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền và ra mắt bản phát hành của mình, nhóm Google Play sẽ xem xét ứng dụng của bạn kỹ hơn. Yêu cầu của bạn có thể mất vài tuần để xử lý. Trong thời gian này, ứng dụng mới hoặc bản cập nhật của bạn sẽ ở trạng thái đang chờ phát hành cho đến khi yêu cầu của bạn được xem xét. Ứng dụng của bạn cũng sẽ phải trải qua quy trình chuẩn để xem xét mức độ tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play.

Nếu bạn ghi đè lên phiên bản đang chờ phát hành bằng một bản phát hành mới, quá trình xem xét sẽ lâu hơn. Nếu cần phát hành ngay bản cập nhật ứng dụng, bạn sẽ phải xóa các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao khỏi gói ứng dụng và cho ra mắt một bản phát hành mới. Google Play sẽ chỉ kiểm tra xem bản phát hành mới này có tuân thủ chính sách hay không và sẽ phát hành trong vòng vài giờ.

Nếu ứng dụng của bạn không tuân thủ Chính sách về quyền, nhóm Google Play sẽ gửi kết quả đánh giá qua email đến Chủ sở hữu tài khoản và Địa chỉ email liên hệ của tài khoản nhà phát triển của bạn. Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận và ứng dụng của bạn tuân thủ các chính sách của Chương trình dành cho nhà phát triển, ứng dụng mới hoặc bản cập nhật ứng dụng của bạn sẽ được tự động phát hành trên Google Play.

Hướng dẫn đặc biệt cho người dùng API xuất bản của Nhà phát triển Google Play

Trong trường hợp bạn ra mắt một bản phát hành bằng API Phát hành dành cho nhà phát triển trên Google Play nhưng Google Play chưa từng cho phép gói ứng dụng của bạn sử dụng các quyền truy cập thông tin nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao, thì bạn sẽ gặp lỗi.

Để tiếp tục quản lý bản phát hành bằng API Phát hành, bạn sẽ phải xoá mọi yêu cầu cấp quyền truy cập thông tin nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao khỏi ứng dụng của mình và tạo một bản phát hành mới bằng gói ứng dụng đã sửa đổi. Bạn cũng có thể chuẩn bị và ra mắt bản phát hành trên giao diện người dùng web Play Console theo những bước sau đây:

  1. Tải gói ứng dụng đã yêu cầu cấp quyền truy cập thông tin nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro lên Play Console

  2. Hoàn tất Biểu mẫu khai báo quyền như nêu trên

  3. Hoàn thành việc ra mắt bản phát hành bằng giao diện người dùng web Play Console

Sau khi Biểu mẫu khai báo quyền của bạn được phê duyệt và ứng dụng được chấp thuận là tuân thủ chính sách, bản phát hành của bạn sẽ được xuất bản và bạn có thể tiếp tục sử dụng API Phát hành để quản lý các bản phát hành. Nếu không, nhóm Google Play sẽ thông báo cho bạn nếu yêu cầu Khai báo quyền của bạn đã bị từ chối. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp mọi thông tin bổ sung trong thông báo đó.

Lưu ý: Bất cứ khi nào ứng dụng của bạn yêu cầu cấp quyền mới, bạn sẽ phải sử dụng giao diện người dùng để hoàn tất một Biểu mẫu khai báo quyền đã sửa đổi, trong đó nêu cụ thể những quyền mới mà bạn yêu cầu.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính