Đánh giá hiệu quả của gói đăng ký trong ứng dụng

Trên trang tổng quan về các gói đăng ký, bạn có thể xem tổng số gói đăng ký, số gói đăng ký mới và số gói đăng ký đã hủy của ứng dụng theo thời gian cùng với chi tiết về doanh thu.

Các chỉ số hiển thị trong báo cáo về gói đăng ký được tính toán dựa trên dữ liệu từ những người dùng đã đồng ý chia sẻ dữ liệu của họ với các nhà phát triển ở chế độ tổng hợp. Google điều chỉnh các chỉ số này để phản ánh chính xác hơn dữ liệu từ tất cả người dùng của bạn. Bạn có thể sử dụng các chỉ số này để phân tích xu hướng hoặc hoạt động chuyển đổi, nhưng không nên dùng cho mục đích kế toán. Để biết dữ liệu tài chính chính thức, hãy sử dụng báo cáo Thu nhập.

Lưu ý: Báo cáo về gói đăng ký không bao gồm đơn đặt hàng thử nghiệm từ người thử nghiệm được cấp phép.

Thiết lập trang tổng quan của ứng dụng

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy nhấp vào Báo cáo tài chính > Đăng ký.
 4. Ở đầu màn hình, hãy chọn (các) SKU, quốc gia và khoảng thời gian bạn muốn xem dữ liệu.

Tổng quan

Định nghĩa

Ở đầu màn hình, bạn sẽ thấy các thông tin sau:

 • Gói đăng ký đang hoạt động: Số gói đăng ký đã hoạt động trong ít nhất một ngày trong khoảng thời gian đã chọn, bao gồm cả những người dùng bản dùng thử miễn phí.
 • Gói đăng ký mới: Số lượt đăng ký đã bắt đầu trong khoảng thời gian được chọn, bao gồm cả những người dùng bản dùng thử miễn phí.
 • Gói đăng ký đã hủy: Số lượt đăng ký đã hủy trong khoảng thời gian được chọn, bao gồm cả các lượt hủy trong thời gian dùng thử miễn phí.
 • Doanh thu: Doanh thu ước tính được tạo ra trong khoảng thời gian được chọn. Đây là số tiền do người dùng thanh toán, bao gồm cả thuế và các khoản phí khác.
 • ARPAS: Tóm tắt doanh thu trung bình trên mỗi lượt đăng ký đang hoạt động. ARPAS được tính bằng tổng doanh thu từ các gói đăng ký trong khoảng thời gian đã chọn chia cho tổng số gói đăng ký đang hoạt động.
 • Tiền hoàn lại: Tổng số tiền hoàn lại được cấp trong khoảng thời gian đã chọn.

Khi xem xét trang tổng quan của ứng dụng, hãy lưu ý các thuật ngữ sau:

 • Người đăng ký: Người dùng có ít nhất một gói đăng ký đang hoạt động trong ứng dụng của bạn, bao gồm cả người dùng dùng thử miễn phí hoặc những người dùng trong thời gian gia hạn.
 • Gói đăng ký đang hoạt động: SKU mà người dùng đã kích hoạt, bao gồm cả bản dùng thử miễn phí. Các gói đăng ký đang hoạt động sẽ kết thúc khi người dùng hủy đăng ký, ngay cả khi quyền truy cập của họ vẫn tiếp tục cho đến khi hết thời hạn thanh toán hiện tại.
 • Gói đăng ký lần đầu: Gói đăng ký đầu tiên mà người dùng kích hoạt trong ứng dụng của bạn.
 • Gói đăng ký trở lại: Gói đăng ký thứ hai hoặc tiếp theo mà người dùng mua trong cùng một ứng dụng. Ví dụ: người dùng hủy gói đầu tiên họ đăng ký vào tháng 5 và mua lại một gói khác vào tháng 9.
Tổng số gói đăng ký

Thẻ tổng số gói đăng ký của ứng dụng hiển thị tất cả các gói đăng ký đang hoạt động, gói đăng ký mới và gói đăng ký đã hủy trong khoảng thời gian đã chọn, bao gồm cả người dùng bản dùng thử miễn phí.

Doanh thu

Thẻ doanh thu của ứng dụng hiển thị doanh thu hàng ngày và doanh thu trong 30 ngày được tạo trong khoảng thời gian đã chọn, bao gồm cả thuế và các khoản phí khác.

3 gói đăng ký hàng đầu

3 gói đăng ký hàng đầu của ứng dụng dựa trên tổng doanh thu trong khoảng thời gian đã chọn. Hãy nhấp vào Chọn để lọc trang tổng quan về các gói đăng ký theo SKU trong bảng.

Dữ liệu về các gói đăng ký mới theo nhóm thuần tập

Bên cạnh tiêu đề "Các gói đăng ký mới của bạn hoạt động ra sao?", bạn có thể chọn SKU đăng ký và phạm vi ngày để xem các thẻ hiển thị hiệu suất của những gói đăng ký đã bắt đầu trong khoảng thời gian bạn chọn.

Tỷ lệ duy trì gói đăng ký

Thẻ tỷ lệ duy trì hiển thị tỷ lệ phần trăm số gói đăng ký vẫn đang hoạt động theo thời gian. Bạn có thể sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn hiệu quả giữ chân người đăng ký của các SKU khác nhau.

Để xem bản phân tích chi tiết về dữ liệu tỷ lệ duy trì và chuyển đổi của bạn, hãy chọn Xem báo cáo tỷ lệ duy trì.  

Hủy đăng ký

Thẻ lượt hủy đăng ký hiển thị chi tiết tỷ lệ rời bỏ ứng dụng của các gói đăng ký trong nhóm thuần tập của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin này để giúp tìm cách hạn chế số lượt hủy gói đăng ký trong các tình huống khác nhau. 

Để xem chi tiết về dữ liệu hủy và khôi phục đăng ký của bạn, hãy chọn Xem báo cáo tỷ lệ hủy.

Xem báo cáo chi tiết

Bạn có thể xem các báo cáo chi tiết về nguồn chuyển đổi, tỷ lệ duy trì và tỷ lệ hủy cho bất kỳ gói đăng ký nào trong ứng dụng của bạn bằng cách chọn liên kết báo cáo ở cuối mỗi thẻ.

Báo cáo chuyển đổi

Trên trang Báo cáo chuyển đổi, bạn có thể xem lại dữ liệu về cách người dùng tìm và tương tác với danh sách cửa hàng của ứng dụng.

Báo cáo tỷ lệ duy trì

Trên báo cáo Tỷ lệ duy trì gói đăng ký, bạn có thể so sánh tỷ lệ duy trì và tỷ lệ chuyển đổi giữa hai nhóm đăng ký thuần tập để hiểu rõ hơn về cách duy trì và chuyển đổi người đăng ký tốt nhất. Bạn có thể định cấu hình nhóm thuần tập theo SKU đăng ký, quốc gia mua hàng và phạm vi ngày bắt đầu đăng ký. Các nhóm thuần tập trong báo cáo tỷ lệ duy trì bao gồm tất cả các gói đăng ký mới, gồm cả những người đăng ký lần đầu và người đăng ký cũ bây giờ trở lại.

So sánh tỷ lệ duy trì

Bạn có thể đánh giá hiệu quả giữ chân người đăng ký của mỗi nhóm thuần tập và thời điểm họ rời bỏ ứng dụng hoặc liệu họ có rời bỏ hay không bằng cách sử dụng biểu đồ "Tỷ lệ duy trì theo chu kỳ thanh toán" và "Tỷ lệ duy trì theo ngày".

Trên biểu đồ "Tỷ lệ duy trì theo chu kỳ thanh toán", bạn có thể thấy số lượng chu kỳ thanh toán mà trong đó người đăng ký của bạn vẫn hoạt động. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ về hiệu quả kiếm tiền từ những người đăng ký trong mỗi nhóm thuần tập.

Lưu ý: Nếu bạn đã thiết lập chu kỳ thanh toán có mức giá giới thiệu cho một gói đăng ký, những chu kỳ này sẽ được tính vào các chu kỳ thanh toán.

Trên biểu đồ "Tỷ lệ duy trì theo ngày", bạn có thể có nhiều thông tin chi tiết hơn về khoảng thời gian người đăng ký đã bắt đầu chu kỳ thanh toán trước khi hủy gói đăng ký. Biểu đồ này bao gồm ngày đầu tiên gói đăng ký được kích hoạt cho đến ngày hủy, bao gồm tất cả những khoảng thời gian dùng thử miễn phí, thời gian gia hạn và thời gian tạm ngưng tài khoản.

Bên dưới mỗi biểu đồ, bạn có thể xem dữ liệu trong một bảng bằng cách chọn mũi tên chỉ xuống bên cạnh Bảng dữ liệu.

So sánh tỷ lệ chuyển đổi

Trong biểu đồ tỷ lệ duy trì, có những thẻ cho bạn thấy hiệu quả chuyển đổi của người đăng ký qua các trạng thái sau:

 • Dùng thử miễn phí sang gói đăng ký có trả phí
 • Giá giới thiệu sang giá đầy đủ
 • Thanh toán đầy đủ lần đầu tiên sang thanh toán đầy đủ lần thứ hai

Trên mỗi thẻ, bạn có thể thấy có bao nhiêu người đăng ký trong một nhóm thuần tập đã bắt đầu trạng thái đăng ký và có bao nhiêu gói đăng ký tồn tại ở trạng thái đó đã hủy hoặc chuyển đổi sang gói đăng ký có trả phí, cùng với mục phân tích lý do hủy.

Ví dụ: giả sử rằng bạn có 2.000 người đăng ký bắt đầu dùng thử miễn phí và 1.000 người trong số họ chấm dứt việc dùng thử miễn phí, bằng cách hủy hoặc chuyển đổi sang gói đăng ký có trả phí. Nếu 200 trong số 1.000 người đăng ký đó không còn sử dụng bản dùng thử miễn phí vì họ đã hủy gói đăng ký và 800 người còn lại chuyển đổi sang gói đăng ký có trả phí, tỷ lệ hủy sẽ là 20% và tỷ lệ chuyển đổi sẽ là 80%.

Báo cáo tỷ lệ hủy

Trên báo cáo Tỷ lệ hủy và khôi phục, bạn có thể nhận được thông tin chi tiết về lý do tại sao người dùng hủy gói đăng ký và hiệu quả của các tính năng khôi phục gói đăng ký như thời gian gia hạn và tạm ngưng tài khoản.

Sau khi chọn SKU đăng ký, quốc gia và khoảng thời gian mà bạn muốn xem dữ liệu, bạn có thể xem "Lý do hủy hàng đầu" và biểu đồ về "Phản hồi cho khảo sát về lý do hủy" trong đó có phần tóm tắt và phân loại lý do người dùng hủy gói đăng ký. Số liệu thống kê được hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm theo mặc định để dễ dàng so sánh các lý do chính khiến người dùng hủy gói đăng ký. Để xem dữ liệu dưới dạng giá trị tuyệt đối, hãy bỏ chọn nút chuyển Hiển thị dưới dạng phần trăm.

Để biết chi tiết cho các ngày cụ thể, hãy di chuột qua biểu đồ hoặc chọn mũi tên xuống bên cạnh Bảng dữ liệu nằm dưới biểu đồ.

Xem lý do hủy hàng đầu

Thẻ Hủy bỏ hiển thị bảng phân tích các lý do hàng đầu của người dùng khi hủy gói đăng ký theo thời gian:

 • Tự nguyện: Gói đăng ký bị hủy do một hành động rõ ràng của người dùng (ví dụ: hủy trong Cửa hàng Play, xóa tài khoản, liên hệ với bộ phận hỗ trợ để yêu cầu hủy) hoặc của nhà phát triển (ví dụ: sử dụng API của Nhà phát triển Google Play hoặc yêu cầu bộ phận quản lý hủy gói đăng ký).
 • Không tự nguyện: Gói đăng ký bị hủy do vấn đề hoàn thành thanh toán (ví dụ: thay đổi giá chưa được xác nhận hoặc vấn đề thanh toán, chẳng hạn như không đủ tiền, tài khoản đã đóng, v.v.).
 • Nâng cấp/hạ cấp: Gói đăng ký bị hủy do người dùng chuyển sang cấp đăng ký khác.
 • Khác: Gói đăng ký bị hủy vì lý do khác (ví dụ: tài khoản không hoạt động, tạm dừng ứng dụng).

Xem phản hồi khảo sát hủy

Khi người dùng hủy gói đăng ký bằng cách sử dụng trung tâm đăng ký, họ sẽ được hỏi về lý do hủy. Phản hồi từ người dùng đã chọn cung cấp lý do hủy được hiển thị trong thẻ Phản hồi khảo sát hủy.

Người dùng chọn lý do "Khác" có thể cung cấp lý do hủy của riêng họ nếu muốn. Bạn có thể tải tệp CSV chứa các câu trả lời này xuống từ thẻ Các câu trả lời khác nếu bạn có quyền "Xem dữ liệu tài chính" trong toàn tài khoản.

Cách sử dụng trang tổng quan này với các tài nguyên khác trên Play Console

 • Trang tổng quan về gói đăng ký: Bao gồm tất cả dữ liệu có sẵn liên quan đến gói đăng ký.
 • Báo cáo tài chính: Bao gồm doanh thu từ việc bán ứng dụng, các sản phẩm trong ứng dụng và các gói đăng ký.

Nội dung có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?