Kontrola výkonnosti predplatného v aplikácii

V informačnom paneli odberov si môžete zobraziť celkový počet odberov aplikácie, nové a zrušené odbery v priebehu času, ako aj podrobnosti o výnosoch.

Metriky zobrazené v prehľadoch odberov sa počítajú na základe údajov od používateľov, ktorí súhlasili s ich zdieľaním s vývojármi v súhrnnej podobe, a sú upravené, aby presnejšie odzrkadľovali údaje od všetkých vašich používateľov. Môžete ich použiť na analýzu trendov a konverzií, ale neodporúčajú sa pre účtovníctvo. Kanonické finančné údaje nájdete v prehľade zárobkov.

Poznámka: V prehľadoch odberov nie sú zahrnuté testovacie objednávky od licencovaných testerov.

Nastavenie informačného panela aplikácie

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Finančné prehľady > Predplatné.
 4. V hornej časti obrazovky vyberte kódy SKU, krajiny a časové obdobie, pre ktoré si chcete zobraziť údaje.

Prehľad

Vymedzenie pojmov

V hornej časti obrazovky nájdete nasledujúce informácie:

 • Aktívne odbery: Počet odberov, ktoré boli aktívne aspoň deň vo vybranom časovom období, vrátane používateľov s bezplatnými skúšobnými verziami.
 • Nové predplatné: Počet predplatných, ktoré sa začali vo vybranom časovom období, vrátane používateľov s bezplatnými skúšobnými verziami.
 • Zrušené predplatné: Počet predplatných, ktoré boli zrušené vo vybranom časovom období, vrátane zrušení v rámci bezplatnej skúšobnej verzie.
 • Výnosy: Odhadované výnosy vygenerované počas vybraného časového obdobia. Ide o sumu zaplatenú používateľmi vrátane daní a ďalších poplatkov.
 • ARPAS: Súhrn priemerných výnosov na aktívny odber. Metrika ARPAS sa vypočíta ako celkové výnosy z odberov počas vybraného časového obdobia vydelené celkovým počtom aktívnych odberov.
 • Vrátenia platieb: Celkový počet vrátení platieb počas vybraného časového obdobia.

Pri prezeraní informačného panela majte na pamäti nasledujúce:

 • Odberateľ: Používateľ, ktorý má vo vašej aplikácii aspoň jeden aktívny odber. Zahŕňa to aj používateľov bezplatných skúšobných verzií a tých, na ktorých sa vzťahuje ochranná lehota.
 • Aktívny odber: Kód SKU, ktorý si používateľ aktivoval, vrátane bezplatných skúšobných verzií. Aktívne odbery sa skončia, keď používateľ ukončí svoj odber, a to aj vtedy, keď jeho prístup pokračuje do konca aktuálneho fakturačného obdobia.
 • Prvý odber: Počiatočný odber, ktorý používateľ aktivoval vo vašej aplikácii.
 • Opakujúci sa odber: Druhý alebo ďalší odber, ktorý si používateľ zakúpi v tej istej aplikácii. Používateľ napríklad zruší svoj prvý odber v máji a znova si ho zakúpi v septembri.
Celkový počet predplatných

Karta s celkovým počtom predplatných vašej aplikácie zobrazuje všetky aktívne, nové a zrušené predplatné vo vybranom časovom období vrátane používateľov s bezplatnými skúšobnými verziami.

Výnosy

Karta s výnosmi aplikácie zobrazuje denné a 30-dňové výnosy vygenerované počas vybraného časového obdobia vrátane daní a ďalších poplatkov.

Najvýkonnejšie tri odbery

Najvýkonnejšie tri odbery vašej aplikácie sú založené na celkových výnosoch počas vybraného časového obdobia. Kliknutím na položku Vybrať môžete filtrovať informačný panel predplatných podľa kódu SKU v tabuľke.

Údaje kohorty nových odberov

Vedľa hlavičky „Aká je výkonnosť vašich nových odberov?“ môžete výberom kódu SKU a obdobia odberu zobraziť karty s výkonnosťou odberov spustených počas zvoleného časového obdobia.

Akvizícia

Na karte akvizície je zobrazené, odkiaľ pochádzajú odberatelia, a to podľa krajiny alebo kanála akvizície. Obe tieto zobrazenia zahŕňajú odberateľov s bezplatnými skúšobnými verziami.

Zobrazenie krajiny umožňuje zistiť, odkiaľ pochádzajú prvé odbery. Ide o krajinu, v ktorej sa zaregistroval používateľ, keď vo vašej aplikácii aktivoval svoj prvý odber.

Pri zobrazovaní údajov o akvizícii podľa kanála uvidíte kanály, ktoré používatelia s prvým odberom sledovali, keď objavili vašu aplikáciu a nainštalovali si ju.

 • Google Play (organické): jedineční používatelia, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v obchode prehliadaním alebo vyhľadávaním v aplikácii Obchod Play.
 • Vyhľadávanie Google (organické): jedineční používatelia, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v Obchode Play prostredníctvom Vyhľadávania Google.
 • Kampane Google Ads: jedineční používatelia, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v Obchode Play z reklamy Google Ads.
 • Sledované kanály (UTM): jedineční používatelia, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v Obchode Play prostredníctvom odkazu označeného Monitorom návštevnosti Urchin (UTM).
 • Sprostredkovatelia tretej strany: jedineční používatelia, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v Obchode Play prostredníctvom neoznačeného priameho odkazu na Obchod Play.

Ak si chcete zobraziť podrobné údaje o svojich akvizíciách, vyberte Zobraziť prehľad akvizícií.  

Udržanie odberu

Karta udržania zobrazuje percento predplatných, ktoré zostávajú priebežne aktívne. Tieto informácie vám pomôžu lepšie pochopiť, ako rôzne kódy SKU udržiavajú predplatiteľov.

Ak si chcete zobraziť podrobné údaje o udržaniach a konverziách, vyberte položku Zobraziť prehľad udržania.  

Zrušenia predplatných

Na karte zrušení je zobrazené rozdelenie zrušení pre vašu kohortu odberov. Pomocou týchto informácií môžete nájsť spôsoby, ako sa v rôznych prípadoch pokúsiť znížiť počet zrušení. 

Ak si chcete zobraziť podrobné údaje o zrušeniach a udržaniach, vyberte Zobraziť prehľad zrušení.

Zobrazenie podrobných prehľadov

Ak si chcete zobraziť podrobné prehľady akvizícií, udržaní a zrušení pre akékoľvek predplatné aplikácie, vyberte odkaz prehľadu v dolnej časti každej karty.

Prehľad akvizícií

Na stránke Prehľady akvizícií môžete skontrolovať údaje o tom, ako používatelia nachádzajú záznam v obchode vašej aplikácie a ako ho využívajú.

Prehľad udržania

prehľade udržania môžete porovnávať miery udržaní s konverznými pomermi medzi dvoma kohortami predplatných, aby ste lepšie pochopili, ako čo najlepšie udržať a konvertovať predplatiteľov. Kohorty môžete konfigurovať podľa kódu SKU predplatného, krajiny nákupu a obdobia začatia predplatného. Kohorty v prehľade udržania zahrnujú všetky nové odbery vrátane nových a opätovných odberateľov.

Porovnávanie mier udržaní

Pomocou grafov Udržanie podľa fakturačného obdobia a Udržanie podľa dňa môžete hodnotiť mieru úspešnosti udržania predplatiteľov v rámci každej kohorty a obdobie, kedy dochádza k prípadným zrušeniam.

Graf Udržanie podľa fakturačného obdobia znázorňuje počet fakturačných cyklov, počas ktorých zostávajú predplatitelia aktívni. Poskytuje vám informácie o úspešnosti speňažovania predplatiteľov v každej kohorte.

Poznámka: Ak ste pre predplatné nastavili fakturačné cykly s uvádzacou cenou, budú vo fakturačných obdobiach zahrnuté.

Graf Udržanie podľa dňa poskytuje podrobnejšie informácie o tom, ako dlho zostanú predplatitelia v rámci fakturačného obdobia aktívni, než svoje predplatné zrušia. Tento graf zahrnuje obdobie od prvého dňa, kedy bolo predplatné aktívne, do dňa jeho zrušenia, a to vrátane akýchkoľvek bezplatných skúšobných období, ochranných lehôt a období pozastavenia účtu.

Pod každým grafom si môžete zobraziť údaje v tabuľke. Kliknite na šípku nadol vedľa položky Tabuľka s údajmi.

Porovnávanie konverzných pomerov

Pod grafmi udržania nájdete karty, ktoré zobrazujú úspešnosť konverzií predplatiteľov z nasledujúcich stavov:

 • z bezplatného skúšobného obdobia na platené predplatné,
 • z uvádzacej ceny na plnú cenu,
 • z prvej úplnej platby na druhú úplnú platbu.

Na každej karte je uvedený počet predplatiteľov v kohorte, ktorí prešli do stavu predplatného, a počet predplatiteľov, ktorí existovali v tomto stave a ktorí buď predplatné zrušili, alebo prešli na platené predplatné, spolu s podrobnými údajmi o dôvodoch zrušenia.

Predstavte si napríklad, že ste mali 2 000 predplatiteľov, ktorí začali bezplatné skúšobné obdobie, a 1 000 z nich toto obdobie dokončilo buď zrušením, alebo prejdením na platené predplatné. Ak 200 z týchto 1 000 predplatiteľov už ďalej nevyužíva bezplatné skúšobné obdobie z dôvodu jeho zrušenia a zvyšných 800 používateľov prešlo na platené predplatné, miera zrušenia bude 20 % a konverzný pomer 80 %.

Prehľad zrušenia

Prehľad Zrušenia a obnovenia poskytuje podrobné informácie o tom, prečo používatelia zrušili svoj odber, a údaje o výkonnosti funkcií na obnovenie odberov (napr. ochranná lehota a pozastavenie účtu).

Keď vyberiete kód SKU odberu, krajiny a časové obdobie, pre ktoré chcete zobraziť údaje, môžete si prezrieť grafy Najčastejšie dôvody zrušenia a Odpovede prieskumu týkajúceho sa zrušenia, ktoré zhrnujú a kategorizujú dôvody, na základe ktorých používatelia zrušili svoje odbery. Štatistiky sa predvolene zobrazujú v percentách, aby sa dali ľahšie porovnávať kľúčové dôvody zrušenia. Ak chcete zobraziť údaje v absolútnych číslach, zrušte výber prepínača Zobraziť ako percento.

Ak chcete získať podrobnosti pre konkrétne dátumy, ukážte na graf a vyberte šípku nadol vedľa tabuľky s údajmi pod grafom.

Zobrazenie najčastejších dôvodov zrušenia

Na karte Zrušenia nájdete rozdelenie najčastejších dôvodov zrušenia používateľmi v priebehu času:

 • Dobrovoľné: zrušenie odberu na základe explicitnej akcie používateľa (napríklad zrušenie v Obchode Play, odstránenie účtu, kontaktovanie podpory so žiadosťou o zrušenie) alebo vývojára (napríklad zrušenie odberu prostredníctvom rozhrania Google Play Developer API alebo správy objednávok).
 • Nedobrovoľné: zrušenie odberu na základe problému s dokončením platby (napríklad nepotvrdené zmeny cien či problém s platbou, ako napríklad nedostatok prostriedkov, zavreté účty a pod.).
 • Prechod na vyššiu alebo nižšiu verziu: zrušenie odberu z dôvodu prechodu používateľa na inú verziu odberu.
 • Iné: zrušenie odberu z iných dôvodov (napríklad neaktívny účet, pozastavenie účtu).

Zobrazenie odpovedí prieskumu týkajúceho sa zrušenia

Keď používatelia zrušia svoj odber prostredníctvom centra odberu, zobrazí sa im prieskum, prečo sa tak rozhodli. Odpovede od používateľov, ktorí sa rozhodnú uviesť dôvod zrušenia, sú zobrazené na karte Odpovede prieskumu týkajúceho sa zrušenia.

Používatelia, ktorí vyberú možnosť Iné, môžu voliteľne uviesť vlastný dôvod zrušenia. Ak máte globálne povolenie na zobrazovanie finančných údajov, môžete si na karte Ostatné odpovede stiahnuť súbory CSV s príslušnými odpoveďami.

Ako používať tento informačný panel s inými zdrojmi v službe Play Console

 • Informačný panel odberov: obsahuje všetky dostupné dáta súvisiace s odbermi.
 • Finančné prehľady: obsahujú výnosy z predaja aplikácií, produktov v aplikácii a odberov.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?