Prestaties van in-app-abonnementen beoordelen

Via het dashboard voor abonnementen kunt u voor uw app het totale aantal abonnementen, nieuwe abonnementen en opgezegde abonnementen bekijken voor een bepaalde periode, samen met de opbrengstgegevens.

De statistieken die in de abonnementsrapportage worden weergegeven, worden berekend op basis van gegevens van gebruikers die ermee hebben ingestemd hun gegevens cumulatief te delen met ontwikkelaars, met aanpassingen zodat de gegevens van al uw gebruikers nauwkeuriger worden weerspiegeld. U kunt deze statistieken gebruiken voor trend- en conversieanalyses, maar het wordt niet aanbevolen ze te gebruiken voor uw boekhouding. Gebruik voor gezaghebbende financiële gegevens het rapport 'Inkomsten'.

Opmerking: Testbestellingen van gelicentieerde testers zijn niet opgenomen in de abonnementsrapportage.

Het dashboard voor uw app instellen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het linkermenu op Financiële rapporten > Abonnementen.
 4. Selecteer bovenaan het scherm de SKU('s), landen en periode waarvoor u gegevens wilt bekijken.

Overzicht

Definities

Bovenaan het scherm wordt het volgende weergegeven:

 • Actieve abonnementen: Het aantal abonnementen dat ten minste één dag actief was gedurende de geselecteerde periode, inclusief gebruikers met een kosteloze proefperiode.
 • Nieuwe abonnementen: Het aantal abonnementen dat in de geselecteerde periode is gestart, inclusief gebruikers met een kosteloos proefabonnement.
 • Opgezegde abonnementen: Het aantal abonnementen dat is opgezegd gedurende de geselecteerde periode, inclusief opzeggingen binnen een kosteloze proefperiode.
 • Opbrengst: De geschatte opbrengst die is gegenereerd gedurende de geselecteerde periode. Dit is het bedrag dat door gebruikers is betaald, inclusief belasting en andere bijkomende kosten.
 • ARPAS: Een overzicht van de gemiddelde opbrengst per actief abonnement. De ARPAS ('average revenue per active subscription') wordt als volgt berekend: de totale abonnementsopbrengst gedurende de geselecteerde periode, gedeeld door het totale aantal actieve abonnementen.
 • Terugbetalingen: Het totaal aantal terugbetalingen gedurende de geselecteerde periode.

Houd rekening met het volgende als u het dashboard voor uw app bekijkt:

 • Abonnees: Gebruikers met ten minste één actief abonnement in uw app. Dit zijn ook gebruikers met een kosteloze proefperiode of gebruikers voor wie een respijtperiode actief is.
 • Actief abonnement: Elke SKU die door een gebruiker is geactiveerd, inclusief kosteloze proefperioden. Actieve abonnementen lopen af als een gebruiker het abonnement opzegt, zelfs als die gebruiker nog tot het einde van de huidige factureringsperiode toegang heeft.
 • Eerste abonnement: Het eerste abonnement dat een gebruiker activeert in uw app.
 • Terugkerend abonnement: Een tweede of volgend abonnement dat een gebruiker koopt in dezelfde app. Een gebruiker zegt bijvoorbeeld een eerste abonnement op in mei en koopt een nieuw abonnement in september.
Totaal aantal abonnementen

De kaart met het totale aantal abonnementen van uw app bevat alle actieve, nieuwe en opgezegde abonnementen tijdens de geselecteerde periode, inclusief gebruikers met een kosteloze proefperiode.

Opbrengst

De kaart met de opbrengst van uw app bevat de dagelijkse opbrengst en opbrengst in de afgelopen 30 dagen gedurende de geselecteerde periode, inclusief belasting en andere vergoedingen.

Top drie abonnementen

De top drie abonnementen van uw app zijn gebaseerd op de totale opbrengst gedurende de geselecteerde periode. Klik op Selecteren om het dashboard voor abonnementen te filteren op basis van een SKU in de tabel.

Cohortgegevens voor nieuwe abonnementen

Naast de kop 'Hoe presteren je nieuwe abonnementen?' kunt u een abonnement-SKU en periode selecteren om kaarten te bekijken met de prestaties van abonnementen die tijdens de geselecteerde periode zijn gestart.

Abonnementsbehoud

Op de kaart met de behouden abonnementen wordt het percentage abonnementen weergegeven dat in de loop van de tijd actief is gebleven. U kunt deze informatie gebruiken om meer inzicht te krijgen in hoe goed verschillende SKU's abonnees vasthouden.

Selecteer Rapport voor behoud bekijken om een gedetailleerd overzicht van uw behoud- en conversiegegevens te bekijken.  

Opzeggingen

Op de opzeggingskaart ziet u een uitsplitsing van het gebruikersverloop voor de abonnementen in uw cohort. Gebruik deze informatie om na te gaan hoe u in verschillende scenario’s het aantal opzeggingen kunt proberen te beperken. 

Selecteer Rapport over opzeggingen bekijken om een gedetailleerd overzicht van uw opzeggings- en herstelgegevens te bekijken.

Gedetailleerde rapporten bekijken

U kunt gedetailleerde acquisitie-, behoud- en opzeggingsrapporten bekijken voor elk van uw app-abonnementen door de rapportlink onderaan elke kaart te selecteren.

Acquisitierapport

Op de pagina Acquisitierapporten kunt u gegevens bekijken over hoe gebruikers de winkelvermelding van uw app vinden en gebruiken.

Rapport voor behoud

In het rapport Abonnementsbehoud kunt u de behoud- en conversiepercentages van twee abonnementscohorten vergelijken om een beter inzicht te krijgen in hoe abonnees het beste kunnen worden behouden en naar een conversie worden geleid. U kunt cohorten configureren op basis van abonnement-SKU, het land van aankoop en de periode waarin een abonnement is gestart. Cohorten in het rapport voor behoud bevatten alle nieuwe abonnementen, inclusief nieuwe en terugkerende abonnees.

Behoudpercentages vergelijken

U kunt evalueren hoe goed elke cohort het aantal abonnees behoudt en of/wanneer ze afhaken. U kunt hiervoor de diagrammen 'Behoud per factureringsperiode' en 'Behoud per dag' gebruiken.

In het diagram 'Behoud per factureringsperiode' kunt u zien hoeveel betalingscyclussen uw abonnees actief blijven. Dit kan u inzicht geven in hoe goed u inkomsten genereert met abonnees in elke cohort.

Opmerking: Als u betalingscyclussen met een introductieprijs heeft ingesteld voor een abonnement, zijn deze opgenomen in de factureringsperioden.

Via het diagram 'Behoud per dag' kunt u meer gedetailleerde insights verkrijgen over hoe ver abonnees in een factureringsperiode komen voordat ze het abonnement opzeggen. Dit diagram omvat de periode van de eerste dag waarop een abonnement actief was tot de dag waarop het werd opgezegd, inclusief eventuele kosteloze proefperioden, respijtperioden en accountblokkeringen.

Onder elk diagram kunt u de gegevens in een tabel bekijken door de pijl-omlaag naast Gegevenstabel te selecteren.

Conversiepercentages vergelijken

Onder de behouddiagrammen staan kaarten die laten zien hoe goed abonnees converteren vanuit de volgende statussen:

 • Van een kosteloze proefperiode naar een betaald abonnement
 • Van een introductieprijs naar de volledige prijs
 • Van de eerste volledige betaling naar de tweede volledige betaling

U kunt op elke kaart zien hoeveel abonnees in een cohort zijn overgegaan naar de abonnementsstatus, en hoeveel van de abonnementen uit die status zijn opgezegd of geconverteerd naar een betaald abonnement, samen met een uitsplitsing van de redenen voor opzegging.

Stel dat 2000 abonnees een kosteloze proefperiode starten, en 1000 van hen de kosteloze proefperiode beëindigen door het proefabonnement op te zeggen of om te zetten in een betaald abonnement. Als 200 van die 1000 abonnees de kosteloze proefperiode niet meer gebruiken omdat ze hun abonnement hebben opgezegd, en de overige 800 zijn overgestapt op een betaald abonnement, is uw opzegpercentage 20% en uw conversiepercentage 80%.

Rapport voor opzeggingen

Via het rapport Annuleringen en herstel kunt u gedetailleerde insights verzamelen over waarom gebruikers hun abonnement hebben opgezegd en hoe goed herstelfuncties zoals een respijtperiode en accountblokkering werken.

Nadat u een abonnement-SKU, landen en periode heeft geselecteerd waarvoor u gegevens wilt bekijken, kunt u de diagrammen 'Belangrijkste redenen voor opzegging' en 'Reacties op opzeggingsenquête' bekijken, waarin wordt samengevat en gecategoriseerd waarom gebruikers hun abonnementen hebben opgezegd. Statistieken worden standaard weergegeven als percentages, zodat u de belangrijkste redenen voor opzegging gemakkelijker kunt vergelijken. Als u gegevens als absolute waarden wilt weergeven, zet u de schakelaar Als percentage weergeven uit.

Als u details voor specifieke datums wilt bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op het diagram of selecteert u de pijl-omlaag naast Gegevenstabel (onder het diagram).

Belangrijkste redenen voor opzegging bekijken

Op de kaart Opzeggingen wordt een overzicht weergegeven van de belangrijkste redenen waarom gebruikers in de loop der tijd hun abonnement hebben opgezegd:

 • Vrijwillig: Het abonnement is opgezegd door een expliciete actie van de gebruiker (bijvoorbeeld: het abonnement opzeggen in de Play Store, het account verwijderen, contact opnemen met het supportteam om opzegging aan te vragen) of van de ontwikkelaar (bijvoorbeeld: de ontwikkelaars-API voor Google Play of bestellingsbeheer gebruiken om een abonnement op te zeggen).
 • Onvrijwillig: Het abonnement is opgezegd vanwege een probleem met het voltooien van de betaling (bijvoorbeeld: niet-bevestigde prijswijzigingen of een betalingsprobleem, zoals onvoldoende saldo, gesloten accounts, enzovoort).
 • Upgrade/downgrade: Het abonnement is opgezegd omdat de gebruiker is overgeschakeld naar een ander abonnementsniveau.
 • Anders: Abonnementen die om andere redenen zijn opgezegd (bijvoorbeeld: inactief account, app-opschorting).

Reacties op opzeggingsenquête bekijken

Als gebruikers hun abonnement opzeggen via het abonnementscentrum, wordt ze gevraagd waarom ze hebben besloten het abonnement op te zeggen. Reacties van gebruikers die een reden voor opzegging hebben opgegeven, worden weergegeven op de kaart Reacties op opzeggingsenquête.

Gebruikers die 'Anders' kiezen, kunnen hun eigen reden voor opzegging opgeven. U kunt een csv-bestand met deze reacties van de kaart Andere reacties downloaden als u het algemene recht Financiële gegevens bekijken heeft.

Dit dashboard gebruiken met andere Play Console-bronnen

 • Dashboard voor abonnementen: Bevat alle beschikbare gegevens met betrekking tot abonnementen.
 • Financiële rapporten: Bevatten de opbrengst van app-verkopen, in-app-producten en abonnementen.

Gerelateerde content

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen