Revisar el rendiment de les subscripcions fetes des de l'aplicació

Al tauler de subscripcions pots veure les subscripcions totals, noves i cancel·lades de l'aplicació al llarg del temps, juntament amb informació detallada sobre els ingressos.

Les mètriques que es mostren als informes de subscripcions es calculen d'acord amb les dades que els usuaris que han acceptat compartir amb els desenvolupadors de manera agregada, amb ajustos perquè reflecteixin més fidelment les dades de la resta dels usuaris. Pots utilitzar aquestes mètriques per dur a terme anàlisis de conversions i tendències, però no es recomana utilitzar-les per a tasques de comptabilitat. Per a les dades financeres canòniques, fes servir l'informe de guanys.

Nota: les comandes de prova dels verificadors amb llicència no s'inclouen als informes de subscripcions.

Configurar el tauler de l'aplicació

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Informes financers > Subscripcions.
 4. A la part superior de la pantalla, selecciona els SKU, els països i el període de temps dels quals vols veure dades.

Informació general

Definicions

A la part superior de la pantalla veuràs la informació següent:

 • Subscripcions actives: nombre de subscripcions que han estat actives durant almenys un dia en el període de temps seleccionat, incloses les dels usuaris amb proves gratuïtes.
 • Subscripcions noves: nombre de subscripcions que han començat en el període de temps seleccionat, incloses les dels usuaris amb proves gratuïtes.
 • Subscripcions cancel·lades: nombre de subscripcions que s'han cancel·lat durant el període de temps seleccionat, incloses les cancel·lacions dins d'una prova gratuïta.
 • Ingressos: estimació dels ingressos generats durant el període de temps seleccionat. És la quantitat que paguen els usuaris, inclosos els impostos i altres comissions.
 • ARPAS: resum dels ingressos mitjans per subscripció activa. L'ARPAS correspon als ingressos totals de les subscripcions durant el període de temps seleccionat, dividits pel nombre total de subscripcions actives.
 • Reembossaments: nombre total de reembossaments que s'han emès durant el període seleccionat.

Quan consultis el tauler de l'aplicació, tingues en compte els termes següents:

 • Subscriptor: usuari que té almenys una subscripció activa a l'aplicació, inclosos els usuaris amb proves gratuïtes o els que es troben en període de gràcia.
 • Subscripció activa: SKU que un usuari ha activat, incloses les proves gratuïtes. Les subscripcions actives finalitzen quan un usuari cancel·la la subscripció, encara que hi tingui accés fins al final del període de facturació actual.
 • Subscripció per primera vegada: primera subscripció que un usuari activa a l'aplicació.
 • Subscripció recurrent: segona subscripció (o una de posterior) que un usuari compra a la mateixa aplicació. Per exemple, un usuari cancel·la la seva primera subscripció al maig i en torna a comprar una al setembre.
Subscripcions totals

La targeta de subscripcions totals de l'aplicació mostra totes les subscripcions actives, noves i cancel·lades durant el període de temps seleccionat, incloses les dels usuaris amb proves gratuïtes.

Ingressos

La targeta d'ingressos de l'aplicació mostra els ingressos per dia i els ingressos de 30 dies generats durant el període de temps seleccionat, inclosos els impostos i altres comissions.

Les tres subscripcions principals

Les tres subscripcions principals de l'aplicació es basen en els ingressos totals durant el període de temps seleccionat. Fes clic a Selecciona per filtrar el tauler de subscripcions per un SKU de la taula.

Dades sobre la cohort de subscripcions noves

Al costat de la capçalera “Quin és el rendiment de les teves subscripcions noves?” pots seleccionar l'SKU d'una subscripció i un interval de dates per veure targetes que mostrin el rendiment de les subscripcions iniciades durant el període de temps seleccionat.

Retenció de subscripcions

A la targeta de retenció es mostra el percentatge de subscripcions que es mantenen actives en el temps. Pots fer servir aquesta informació per entendre millor el grau de retenció de subscriptors de diferents SKU.

Per veure un desglossament detallat de les dades de retenció i conversió, selecciona Mostra l'informe de retenció.

Cancel·lacions de subscripcions

A la targeta de cancel·lacions es mostren, de manera desglossada, els abandonaments de subscripcions de la teva cohort. Pots utilitzar aquesta informació per identificar diverses maneres de provar de reduir les cancel·lacions en diferents casos. 

Per veure un desglossament detallat de les dades de cancel·lació i recuperació, selecciona Mostra l'informe de cancel·lacions.

Consultar informes detallats

Per veure informes detallats de l'adquisició, la retenció o la cancel·lació de qualsevol de les subscripcions de l'aplicació, selecciona l'enllaç als informes a la part inferior de cada targeta.

Informe d'adquisició

A la pàgina Informes d'adquisició, pots consultar dades sobre com els usuaris troben la fitxa de Play Store de l'aplicació i hi interaccionen.

Informe de retenció

A l'informe Retenció de les subscripcions pots comparar els percentatges de retenció i de conversió de les cohorts de dues subscripcions per obtenir informació detallada sobre la millor manera de mantenir i convertir subscriptors. Pots configurar les cohorts segons l'SKU de la subscripció, el país en què s'ha fet la compra i l'interval de dates durant el qual s'ha iniciat la subscripció.Les cohorts de l'informe de retenció incorporen totes les subscripcions noves, inclosos els subscriptors nous i els recurrents.

Comparar percentatges de retenció

Els gràfics "Retenció per període de facturació" i "Retenció per dia" et permeten avaluar el rendiment de cada cohort a l'hora de mantenir subscriptors, i també hi pots veure si hi ha abandonament i el moment en què es produeix.

Al gràfic "Retenció per període de facturació" pots veure durant quants cicles de facturació els teus subscriptors es mantenen actius. D'aquesta manera, pots obtenir informació sobre l'èxit en l'obtenció d'ingressos a partir dels subscriptors de cada cohort.

Nota: si has configurat cicles de facturació amb preu promocional per a una subscripció, s'inclouen als períodes de facturació.

Al gràfic "Retenció per dia" pots obtenir informació més detallada sobre el temps que es mantenen els subscriptors en un període de subscripció abans de fer la cancel·lació. En aquest gràfic les dades van des del primer dia que una subscripció ha estat activa fins al dia que s'ha cancel·lat, i s'hi inclouen tots els períodes de temps corresponents a proves gratuïtes, períodes de gràcia i suspensions dels comptes.

A sota de cada gràfic es poden consultar les dades en forma de taula seleccionant la fletxa avall al costat de Taula de dades.

Comparar percentatges de conversió

A sota dels gràfics de retenció hi ha targetes en què es mostra el grau de conversió dels subscriptors des dels estats següents:

 • de la prova gratuïta a la subscripció de pagament
 • del preu promocional al preu complet
 • del primer pagament complet al segon pagament complet

A cada targeta es pot veure quants subscriptors d'una cohort han entrat a l'estat de subscripció i quantes de les subscripcions que hi havia en aquest estat s'han cancel·lat o convertit a una subscripció de pagament. També s'inclou un desglossament dels motius de les cancel·lacions.

Per exemple, imagina que 2.000 subscriptors han iniciat una prova gratuïta, dels quals 1.000 l'han completada, ja sigui cancel·lant la subscripció o convertint-la en una de pagament. Si 200 d'aquests 1.000 subscriptors ja no fan servir la prova gratuïta perquè l'han cancel·lada i els 800 restants s'han convertit a la subscripció de pagament, el teu percentatge de cancel·lacions seria del 20% i el de conversions seria del 80%.

Informe de cancel·lacions

A l'informe Cancel·lacions i recuperació, pots obtenir informació detallada sobre els motius dels usuaris per cancel·lar les subscripcions i sobre el rendiment de funcions de recuperació de subscripcions com ara el període de gràcia i la suspensió dels comptes.

Després de seleccionar l'SKU d'una subscripció, els països i el període de temps dels quals vols veure dades, pots consultar els gràfics "Motius principals de cancel·lació" i "Respostes a l'enquesta sobre la cancel·lació" que resumeixen i classifiquen els motius pels quals els usuaris han cancel·lat les seves subscripcions. Les estadístiques es mostren de manera predeterminada com a percentatges per facilitar la comparació dels motius principals de la cancel·lació. Per veure les dades com a valors absoluts, desselecciona l'opció Mostra com a percentatge.

Per obtenir informació sobre dates específiques, passa el cursor per sobre del gràfic o selecciona la fletxa avall que hi ha al costat de la Taula de dades del costat del gràfic.

Consultar els motius principals de cancel·lació

A la targeta Cancel·lacions es mostren, de manera desglossada, els motius principals de cancel·lació dels usuaris al llarg del temps:

 • Voluntària: la subscripció s'ha cancel·lat a causa d'una acció explícita de l'usuari (per exemple, ha cancel·lat la subscripció a Play Store, ha suprimit el compte o ha contactat amb l'equip d'assistència per sol·licitar-ne la cancel·lació) o del desenvolupador (per exemple, ha utilitzat l'API Developer de Google Play o ha sol·licitat a l'equip de gestió que cancel·li una subscripció).
 • Involuntària: la subscripció s'ha cancel·lat a causa d'un problema a l'hora d'efectuar el pagament (per exemple, canvis als preus sense confirmar o un problema de pagament, com ara fons insuficients, comptes tancats, etc.).
 • Canvi a una versió superior/inferior: la subscripció s'ha cancel·lat perquè l'usuari ha passat a un altre nivell de subscripció.
 • Altres: subscripcions s'han cancel·lat per altres raons (per exemple, compte inactiu, suspensió de l'aplicació, etc.).

Consultar les respostes de l'enquesta de cancel·lacions

Quan els usuaris cancel·len les subscripcions mitjançant el centre de subscripcions, se'ls demana el motiu de la cancel·lació. Les respostes dels usuaris que han triat oferir un motiu de la cancel·lació es mostren a la targeta Respostes de l'enquesta de cancel·lacions.

Els usuaris que triïn "Altres" poden afegir, de manera opcional, els seus motius per haver cancel·lat la subscripció. Pots baixar un fitxer CSV amb les respostes de la targeta Altres respostes si tens el permís global "Consultar les dades financeres".

Com es pot utilitzar aquest tauler amb altres recursos de Play Console

 • Tauler de subscripcions: inclou totes les dades disponibles relacionades amb les subscripcions.
 • Informes financers: inclou els ingressos provinents de les vendes de l'aplicació, dels productes de compra des de l'aplicació i de les subscripcions.

Contingut relacionat

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament