Преглед на ефективността на абонаментите в приложения

От съответното табло за управление можете да видите новите, анулираните и общия брой абонаменти за приложението си с течение на времето, както и подробности за приходите.

Забележка: Тестовите поръчки от лицензирани изпитатели не са включени в отчетите за абонаментите.

Настройване на таблото за управление на приложението ви

 1. Отворете Play Console и страницата с общ преглед Абонаменти (Финансови отчети > Абонаменти > Общ преглед).
 2. В горната част на екрана под „Конфигуриране на отчета“ изберете продуктите, държавите и периода от време, за който искате да прегледате данните.

Изглед с абонамента

Всички показатели за ефективността на абонаментите могат да се показват в три различни изгледа, съответстващи на целите на абонамента, основния план и офертите в рамките на абонамента:

 1. Изглед с абонамента: Това е стандартният изглед и показва ефективността за целия период на абонамента на потребителя независимо от направените от него промени в основните планове или офертите.
 2. Изглед с основния план: Този изглед ви дава възможност да направите разбивка на ефективността на всеки основен план в рамките на даден абонамент – например като сравните ефективността на годишен и месечен основен план. Не се вземат предвид промените, които потребителите правят в офертите.
 3. Изглед с офертата: Този изглед ви дава възможност да направите разбивка и да сравните ефективността на всяка оферта в рамките на даден основен план.

За да превключите между изгледите, в секцията „Конфигуриране на отчета“ в горната част на страницата кликнете върху Промяна на изгледа, изберете предпочитания от вас и кликнете върху Запазване.

Общ преглед

Определения

В горната част на екрана ще видите следната информация:

 • Активни абонаменти: Броят абонаменти, които са били активни поне за един ден през избрания период от време, като това включва и потребителите с пробен период без парично заплащане.
 • Нови абонаменти: Броят абонаменти, които са започнали през избрания период от време, като това включва и потребителите с пробен период без парично заплащане.
 • Анулирани абонаменти: Броят абонаменти, които са били анулирани през избрания период от време, като това включва и потребителите с пробен период без парично заплащане.
 • Брутни приходи: Прогнозните приходи, генерирани през избрания период от време. Това е платената от потребителите сума с включени данъци и други такси.
 • ARPAS: Обобщена информация за средните приходи от активен абонамент (ARPAS). Тези приходи се изчисляват, като общите приходи от абонаменти за избрания период от време се разделят на общия брой активни абонаменти.
 • Възстановявания на суми: Общият брой възстановявания на суми, извършени през избрания период от време.

Когато преглеждате данните в таблото за управление на приложението си, имайте предвид следните термини:

 • Абонат: Потребител с поне един активен абонамент в приложението ви. Това включва потребителите с пробни периоди без парично заплащане и тези в преходен период.
 • Активен абонамент: Складова единица, която потребител е активирал, включително пробните периоди без парично заплащане. Активните абонаменти приключват, когато потребителят ги анулира, дори ако той продължи да има достъп до края на текущия период на фактуриране.
 • Абониране за първи път: Първият абонамент, който даден потребител активира в приложението ви.
 • Абонамент от завръщащ се потребител: Втори или последващ абонамент, закупен от даден потребител в същото приложение. Например потребител анулира първия си абонамент през май и купува нов през септември.
Общ брой абонаменти

Картата с общия брой абонаменти за приложението ви показва всички активни, нови и анулирани абонаменти за избрания период от време, като това включва и потребителите с пробен период без парично заплащане.

Брутни приходи

Картата за приходите на приложението ви показва дневните приходи и тези за 30 дни за избрания период от време с включени данъци и други такси.


Задържане

Картата за задържането показва процента на абонаментите, които остават активни с течение на времето. Можете да използвате тази информация, за да разберете по-добре колко са ефективни различни складови единици по отношение на задържането на абонатите.

За да видите подробна разбивка на данните за задържането и реализациите, изберете Разглеждане на отчета.  

Анулирания

Картата за анулиранията показва разбивка на отлива за абонаментите в кохортата ви. Можете да използвате тази информация, за да намерите начини за намаляване на броя на анулиранията в различни ситуации.

За да видите подробна разбивка на данните за анулиранията и възстановяванията, изберете Разглеждане на отчета.

Преглед на подробни отчети

Можете да преглеждате подробни отчети за задържането и анулиранията за всеки от абонаментите за приложението си, като изберете съответната връзка в долната част на всяка карта.

Отчет за задържането

В отчета Задържане за абонаментите можете да сравните процентите на задържане и реализация за две абонаментни кохорти, за да получите по-добра представа за най-добрия начин за задържане на абонатите и реализация. Можете да конфигурирате кохортите чрез абонамент, основен план или оферта, държава на покупката и периода от време, когато стартира абонаментът. Кохортите в отчета за задържането включват всички нови абонаменти, в това число абониралите се за първи път и завръщащите се абонати.

Сравняване на процентите на задържане

Чрез диаграмите „Задържане по период на фактуриране“ и „Задържане по дни“ можете да прецените колко е ефективна всяка кохорта по отношение на задържането на абонатите и кога и дали настъпва отлив.

В диаграмата „Задържане по период на фактуриране“ можете да видите за колко цикъла на таксуване остават активни абонатите ви. Това може да ви даде представа за ефективността на осигуряването на приходи от абонатите във всяка кохорта.

Забележка: Ако сте настроили за даден абонамент цикли на таксуване с промоционална цена при въвеждане, те ще бъдат включени в периодите на фактуриране.

От диаграмата „Задържане по дни“ можете да получите по-подробни статистически данни за това, докъде достигат абонатите в периода на фактуриране, преди да анулират. Тази диаграма включва времето от първия ден, в който абонаментът е бил активен, до деня, когато е бил анулиран, включително всички пробни периоди без парично заплащане, преходни периоди и такива, през които профилът е бил временно спрян.

Под всяка диаграма можете да видите данните в таблица, като изберете стрелката надолу до Таблица с данни.

Сравняване на процентите на реализация

Под диаграмите за задържане има карти, които показват реализациите за абонатите от следните състояния:

 • от оферта за пробен период без парично заплащане към платен абонамент;
 • от оферта за промоционална цена при въвеждане към пълната цена;
 • от първо пълно плащане към второ пълно плащане.

Във всяка карта можете да видите колко абонати в дадена кохорта са навлезли в състояние на абонамент и колко от абонаментите, които са съществували в това състояние, са анулирани или преминали към платен абонамент, наред с разбивка на причините за анулиране.

Представете си например, че имате 2000 абонати, които започват оферта за пробен период без парично заплащане, а 1000 от тях вече са я завършили, като или са анулирали, или са преминали към платени абонаменти. Ако 200 от тези 1000 абонати вече не използват пробен период без парично заплащане, защото са го анулирали, а останалите 800 души са преминали към платени абонаменти, процентът на анулиране ще бъде 20%, а процентът на реализация – 80%.

Ако изберете изгледа с основния план, показателите за анулиранията ще показват и потребителите, които са преминали към друг основен план в рамките на абонамента. В случай че изберете изгледа с офертата, показателите за анулиранията ще показват и потребителите, които са преминали към друг основен план или към друга оферта.

Отчет за анулиранията

От отчета Анулиране и възстановяване можете да получите подробна информация защо потребителите са анулирали абонаментите си и каква е ефективността на функциите за възстановяване на абонамента, като например преходния период и временното спиране на профила.

След като изберете абонамент, основен план или оферта, държави и период от време, за който искате да прегледате данните, можете да видите диаграмите, които обобщават и категоризират причините, заради които потребителите са анулирали абонаментите си. Статистическите данни стандартно се показват като проценти, за да се улесни сравняването на основните причини за анулирането. За да виждате данните като абсолютни стойности, изберете Абсолютни стойности от падащото меню Показване.

За да получите подробна информация за определени дати, задръжте курсора върху графиката.

Преглед на причините за анулиране

Картата Анулирания показва разбивка на водещите причини за анулиране от потребителите с течение на времето:

 • По собствен избор: Абонаментът е бил анулиран поради изрично действие от страна на потребителя (напр.: анулирал го е в Google Play Магазин, изтрил е профила си, свързал се е с екипа за поддръжка, за да заяви анулиране) или на програмиста (напр.: анулиране на абонамента чрез API на Google Play за програмисти или управление на поръчките).
 • Принудително: Абонаментът е бил анулиран поради проблем с извършване на плащането (напр.: непотвърдени промени в цената или проблем с плащането, като недостатъчно средства, закрити сметки и др.).
 • Надстройване/понижаване: Абонаментът е бил анулиран, тъй като потребителят е преминал на друго абонаментно ниво.
 • Промяна на основния план: Потребителят е преминал към друг основен план в рамките на същия абонамент (показва се само в изгледа с основния план и този с офертата).
 • Промяна на офертата: Потребителят е преминал към друга оферта в рамките на същия основен план (показва се само в изгледа с офертата).
 • Друго: Абонаментът е бил анулиран поради други причини (напр. неактивен профил, спиране на приложението).

Преглед на отговорите на анкетата за анулиранията

Когато потребителите анулират абонаментите си посредством центъра за абонаменти, получават запитване защо са решили да го направят. Отговорите им се показват в картата Отговори на анкетата за анулиранията.

Потребителите, които изберат „Друго“, имат възможност да посочат собствена причина за анулиране. Можете да изтеглите CSV файл с тези отговори от картата Други отговори, ако имате глобалното разрешение Преглед на финансовите данни.

Как да използвате това табло за управление с други ресурси в Play Console

 • Табло за управление на абонаментите: Включва всички налични данни, свързани с абонаментите.
 • Финансови отчети: Включват приходите от продажбите на приложението, продуктите в него и абонаментите.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false
false