Xem lại dữ liệu ứng dụng trên mỗi bản phát hành

Trên trang tổng quan về bản phát hành, bạn có thể xem bản phát hành sản xuất gần đây nhất của ứng dụng hoạt động như thế nào liên quan đến lượt cài đặt, gỡ cài đặt, cập nhật, xếp hạng, đánh giá, số sự cố và ANR.

Thiết lập trang tổng quan

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Quản lý bản phát hànhTrang tổng quan về bản phát hành.
 4. Ở đầu màn hình, hãy chọn bản phát hành chính bạn muốn xem cũng như mọi bản phát hành so sánh bằng hai danh sách thả xuống. Theo mặc định, bản phát hành hiện tại của ứng dụng sẽ được so sánh với tất cả các thiết bị đã cài đặt ứng dụng của bạn.

So sánh các bản phát hành

Mẹo hiển thị

Khi xem trang tổng quan, hãy lưu ý các mục sau đây:

 • Tóm tắt: Ở đầu trang tổng quan, bạn sẽ thấy tóm tắt cho biết bản phát hành chính hoạt động như thế nào so với:
  • Bản phát hành so sánh đã chọn, hoặc
  • Tất cả các bản phát hành (bao gồm cả bản phát hành mới)
 • Dòng thời gian: Dòng thời gian trên trang tổng quan về bản phát hành của bạn là cố định và không thể tùy chỉnh.
  • Thời gian bắt đầu: Biểu đồ sẽ bắt đầu tại thời điểm phát hành ban đầu bản phát hành chính.
   • Khi không so sánh với bản phát hành khác: Nếu bản phát hành sản xuất của bạn bắt đầu phát hành vào ngày 05 tháng 4, tất cả biểu đồ sẽ bắt đầu vào ngày đó.
   • Khi so sánh với bản phát hành khác: Dòng thời gian sẽ hiển thị số giờ cũng như số ngày kể từ khi bắt đầu mỗi bản phát hành. Nếu bản phát hành chính của bạn bắt đầu vào ngày 05 tháng 4 và bản phát hành so sánh bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 thì cả hai bản phát hành sẽ bắt đầu tại cùng một điểm.
  • Thời gian kết thúc: Dữ liệu cho bản phát hành sẽ được hiển thị trong 7 ngày sau khi bạn dừng việc tăng số lượng bản phát hành, 1 ngày sau khi bạn tạm dừng bản phát hành hay 1 ngày sau khi bản phát hành mới bắt đầu phát hành (tùy theo thời gian nào đến trước).
 • Ngày và giờ: Để xem ngày và giờ cụ thể, hãy di chuột qua biểu đồ. Các mốc phát hành quan trọng, chẳng hạn như thời điểm phát hành theo giai đoạn của ứng dụng đạt mức 50%, sẽ được đánh dấu bằng biểu tượng nhận xét .
 • Xem báo cáo: Để biết thêm thông tin về một thẻ cụ thể, hãy nhấp vào liên kết Xem chi tiết ở dưới cùng.

Mẹo phân tích

Bạn có thể sử dụng dữ liệu bản phát hành của mình theo một số cách dưới đây để quyết định thời điểm gia tăng phát hành theo giai đoạn hoặc tạm dừng bản phát hành.

 • Khi bạn nhận thấy sự kiện gỡ cài đặt tăng đột biến sau khi cập nhật:
  • Hãy xem lại dữ liệu về sự cố và ANR để xem có xuất hiện xu hướng trên trung bình hay không.
  • Hãy xem lại xếp hạng trung bình cho bản phát hành cùng với đánh giá 1 và 2 sao để tìm hiểu thêm về lý do dẫn đến thay đổi.
 • Nếu bản phát hành mới nhất của bạn có sự gia tăng đáng kể về "Số sự cố trên mỗi 1000 thiết bị" so với bản phát hành thành công trước đó, hãy xem xét việc tạm dừng bản phát hành mới nhất để điều tra nguyên nhân của sự gia tăng đó.

Chỉ số

Thống kê liên quan đến lượt cài đặt

Dữ liệu cài đặt dựa trên Giờ Thái Bình Dương (PT).

Chỉ số Định nghĩa
Số lượt cài đặt trên thiết bị hiện hoạt Số thiết bị được kết nối mạng ít nhất một lần trong 30 ngày qua đã cài đặt bản phát hành này
Sự kiện cài đặt Số lần cài đặt hoặc cập nhật bản phát hành. Trên thẻ cài đặt của bản phát hành, bạn sẽ thấy:
 • Số lượt cài đặt mới: Số lượt cài đặt của bản phát hành đã chọn trên thiết bị chưa cài đặt phiên bản ứng dụng cũ của bạn. Số liệu này bao gồm các thiết bị trước đây đã gỡ cài đặt ứng dụng của bạn và hiện đang cài đặt bản phát hành đã chọn.
 • Số lượt cập nhật: Thiết bị đã cài đặt bản phát hành cũ hơn của ứng dụng đã cập nhật lên bản phát hành đã chọn.
Sự kiện gỡ cài đặt Số lần gỡ cài đặt bản phát hành. Trên thẻ gỡ cài đặt của bản phát hành, bạn sẽ thấy:
 • Sau lượt cài đặt mới: Gỡ cài đặt khỏi thiết bị mới cài đặt bản phát hành đã chọn
 • Sau lượt cập nhật: Gỡ cài đặt khỏi thiết bị đã cập nhật ứng dụng từ bản phát hành cũ lên bản phát hành đã chọn
Xếp hạng

Dữ liệu xếp hạng dựa trên Giờ Thái Bình Dương (PT).

Chỉ số Định nghĩa
Số lượng xếp hạng Số lượng xếp hạng được gửi cho bản phát hành đã chọn
Xếp hạng trung bình Xếp hạng sao trung bình bản phát hành đã chọn nhận được
Trung bình cho tất cả
 
Xếp hạng sao trung bình tất cả các bản phát hành nhận được, bao gồm cả bản phát hành đã chọn
Đánh giá
Theo mặc định, bạn sẽ thấy đánh giá một và hai sao được gửi cho bản phát hành mới nhất của mình. Để xem tất cả các đánh giá, hãy chọn biểu tượng ba dấu chấm  > Tất cả.
Sự cố và lỗi ứng dụng không phản hồi (ANR)

Dữ liệu về sự cố và ANR được dựa trên Giờ Thái Bình Dương (PT).

Chỉ số Định nghĩa
Sự cố Tổng số sự cố cho bản phát hành đã chọn. Sự cố được thu thập từ thiết bị Android mà người dùng của thiết bị đó đã chọn tự động chia sẻ dữ liệu chẩn đoán và sử dụng.
Lỗi trên mỗi 1000 thiết bị

Số sự cố cho bản phát hành đã chọn trên mỗi 1000 lượt cài đặt. Được hiển thị dưới dạng điểm so sánh của dữ liệu được chuẩn hóa. 

Nếu số lượt cài đặt quá thấp để quá trình chuẩn hóa có ý nghĩa, đường sẽ có dạng chấm.

ANR Tổng số ANR cho bản phát hành đã chọn. ANR được thu thập từ thiết bị Android mà người dùng của thiết bị đó đã chọn tự động chia sẻ dữ liệu chẩn đoán và sử dụng.
ANR trên mỗi 1000 thiết bị

Số ANR trên mỗi 1000 lượt cài đặt đối với bản phát hành đã chọn. Được hiển thị dưới dạng điểm so sánh của dữ liệu được chuẩn hóa. 

Nếu số lượt cài đặt quá thấp để quá trình chuẩn hóa có ý nghĩa, đường sẽ có dạng chấm.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?