Príprava a zavádzanie vydaní

V rámci vydania môžete spravovať súbory APK alebo balík Android App Bundle (odporúčaný formát na zverejňovanie v službe Google Play) svojej aplikácie a zaviesť ju do konkrétneho kanála.

1. krok: vytvorte vydanie

Vydanie je kombinácia jedného alebo viacerých artefaktov zostavy, ktoré pripravíte na zavedenie aplikácie alebo jej aktualizácie.

Postup spustenia vydania:

 1. Prejdite do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní > Vydania aplikácie.
 4. Vedľa typu vydania, ktoré chcete vytvoriť, vyberte možnosť Spravovať. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:
  • Interné testovanie: Vytvorte interné testovacie vydanie, keď chcete rýchlo distribuovať aplikáciu na interné testovanie a kontroly kvality.
  • Uzatvorené: Vytvorte uzatvorené vydanie na testovanie predbežných verzií aplikácie väčšou skupinou testerov. Po testovaní v rámci menšej skupiny zamestnancov alebo dôveryhodných používateľov môžete testovanie rozšíriť na otvorené vydanie. Na stránke Vydania aplikácie bude k dispozícii alfa kanál ako vaše počiatočné uzatvorené testovanie. Ak to bude potrebné, môžete si vytvoriť a pomenovať dodatočné uzatvorené kanály.
  • Otvorené: Po otestovaní uzatvoreného vydania by ste mali vytvoriť otvorené vydanie. Môže zahrnovať širší rad používateľov na testovanie, než aplikáciu zverejníte v produkčnom vydaní.
  • Produkčné vydanie: Keď vytvoríte produkčné vydanie, táto verzia aplikácie bude k dispozícii všetkým používateľom v krajinách, ktoré ste zacielili.
 5. Vytvorte nové vydanie pomocou možnosti Vytvoriť vydanie.

Poznámka: Ďalšie informácie o testovaní nájdete na stránke Nastavenie otvoreného, uzatvoreného alebo interného testovania.

2. krok: pripravte vydanie aplikácie

 1. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pridajte súbory APK alebo balíky aplikácií, opíšte novinky v danom vydaní a pomenujte ho. Ak sa chcete dozvedieť viac o niektorom z týchto polí, vyberte časť nižšie so zodpovedajúcim nadpisom.
 2. Ak chcete uložiť zmeny vydania, vyberte možnosť Uložiť.
 3. Po dokončení prípravy vydania vyberte možnosť Skontrolovať.

Distribúcia v krajinách

Podrobnosti o správe dostupnosti otvorených, uzatvorených a produkčných vydaní vašej aplikácie v krajinách nájdete v časti Distribúcia vydaní aplikácie do konkrétnych krajín.

Podrobnosti o vydaní

Ďalšie informácie získate výberom časti s požadovaným nadpisom.

Balíky Android App Bundle a súbory APK na pridanie

V tejto časti si môžete zobraziť podrobnosti o balíkoch aplikácií alebo súboroch APK, ktoré ste pridali priamo do vydania.

Balíky Android App Bundles a súbory APK na deaktiváciu

V tejto časti si môžete zobraziť podrobnosti o balíkoch aplikácií alebo súboroch APK z predchádzajúceho vydania, ktoré sa už nebudú zobrazovať používateľom.

Kliknutím na možnosť Ponechať posuniete artefakt do zoznamu balíkov aplikácií a súborov APK, ktoré sa budú naďalej zobrazovať používateľom.

Balíky Android App Bundle a súbory APK na ponechanie

V tejto časti si môžete zobraziť podrobnosti o balíkoch aplikácií alebo súboroch APK z predchádzajúceho vydania, ktoré sa budú naďalej zobrazovať používateľom.

Kliknutím na Deaktivovať posuniete artefakt do zoznamu balíkov aplikácií alebo súborov APK, ktoré sa nebudú zobrazovať používateľom.

Deklarovanie povolení pre aplikáciu (voliteľné)

Žiadosti o povolenie sa posudzujú počas procesu vydávania po pridaní súborov APK alebo balíkov aplikácie. Ak vaša aplikácia požaduje používanie vysoko rizikových alebo citlivých povolení (napr. pre SMS alebo denník hovorov), zrejme budete musieť vyplniť formulár na deklaráciu povolení a získať schválenie zo služby Google Play.

Názov vydania

Názov vydania sa používa iba v konzole Play Console a používateľom sa nezobrazuje.

Systém automaticky vyplní pole pre názov verzie prvého súboru APK alebo balíka aplikácií pridaného do príslušného vydania.

V konzole Play Console pridajte názov vydania, ktorý je pre vás relevantný, ako napríklad verziu zostavy (3.2.5-RC2) alebo interný kódový názov (Banán). Umožní vám to vydanie ľahšie identifikovať.

Novinky v tomto vydaní

Prehľad

Informujte používateľov o najaktuálnejších novinkách v tomto vydaní aplikácie. Popis v časti Novinky by ste nemali používať na propagačné účely ani na sprostredkovanie akcií od svojich používateľov.

Pridávanie poznámok k vydaniu a správa prekladov

Do časti Novinky v tomto vydaní pridajte medzi relevantné značky jazyka popis vydania svojej aplikácie. V textovom poli pre každý jazyk, ktorý vaša aplikácia podporuje, budú uvedené značky jazyka.

Ak chcete zmeniť jazyky, ktoré vaša aplikácia podporuje, musíte najprv pridať preklady v zázname v obchode. Keď sa vrátite na stránku Príprava vydania, v textovom poli bude uvedená najnovšia súprava jazykov.

Pri zadávaní textu musia byť značky jazyka v samostatných riadkoch, nie v rovnakom riadku ako poznámky k vydaniu. Formát by mal zodpovedať nasledujúcemu príkladu:

<sk-SK>

Popis poznámok k vydaniu môže mať viac riadkov.

</sk-SK>

Kopírovanie z predchádzajúceho vydania

Ak chcete skopírovať poznámky k vydaniu z predchádzajúceho vydania, vyberte možnosť Skopírovať z predchádzajúceho vydania. Na ďalšej obrazovke môžete vybrať požadované vydanie a skopírovať tak poznámky k vydaniu a všetky príslušné preklady do textového poľa, v ktorom ich budete môcť následne upraviť. Nahradia sa tým všetky existujúce poznámky k vydaniu, ktoré ste zadali.

3. krok: skontrolujte a uverejnite vydanie

Nevyhnutná požiadavka: Skôr ako vydanie zavediete, uistite sa, že ste vyplnili časti Záznam v obchode, Hodnotenie obsahuCeny a distribúcia aplikácie. Po vyplnení jednotlivých častí sa v ľavej ponuke vedľa nich zobrazí zelený znak začiarknutia.

Keď budete chcieť zaviesť aplikáciu, postupujte takto:

 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Správa vydaní > Vydania aplikácie.
 4. Vedľa vydania, ktoré chcete uverejniť, vyberte Upraviť vydanie.
 5. Skontrolujte koncept vydania a ak je to potrebné, vykonajte dodatočné zmeny.
 6. Vyberte Skontrolovať. Prejdete na obrazovku Kontrola a zavedenie vydania, kde môžete skontrolovať, či nenastali problémy s vydaním ešte predtým, ako ho zavediete pre používateľov.
 7. Skontrolujte, či sa nezobrazili upozornenia alebo chyby.
 8. Ak aktualizujete existujúcu aplikáciu, vyberte percento zavádzania.
 9. Vyberte možnosť Potvrdiť zavádzanie.
  • Ak zavádzate prvé vydanie aplikácie v produkcii, kliknutím na možnosť Potvrdiť zavádzanie aplikáciu zverejníte aj pre všetkých používateľov služby Google Play v krajinách, ktoré ste vybrali.

4. krok: skontrolujte podrobnosti o vydaní

Po vytvorení vydania sa na stránke Vydania aplikácie zobrazia nasledujúce informácie o najnovšom vydaní aplikácie, ktoré ste zaviedli do rôznych kanálov.

 • Názov vydania: Názov určený iba na identifikáciu vydania v službe Play Console (napríklad interný kódový názov alebo verzia zostavy).
 • Podrobnosti o zavádzaní: Časová pečiatka označujúca pri jednotlivých vydaniach ich posledné zavádzanie.
 • Podpora zariadení: Súhrn kompatibility vašej aplikácie so zariadeniami (vrátane podporovaných, nepodporovaných a vylúčených zariadení). Podpora zariadení sa spravuje pre jednotlivé aplikácie, a nie pre vydania či kanály.
 • Podrobnosti o súbore APK: Zoznam aktívnych kódov verzie pridaných v aktuálnych a predchádzajúcich vydaniach.
 • História zavádzania: Časová os s časovými pečiatkami, ktoré označujú, kedy bolo vydanie aplikácie zastavené, znova spustené či sprístupnené pre nové percento používateľov.
 • História vydaní: Zoznam všetkých predchádzajúcich vydaní s podrobnosťami o kódoch verzie, históriou zavádzania a poznámkami k vydaniu.

Tipy

Koncepty vydaní

Ak uložíte vydanie ako koncept, môžete oddeliť prípravu vydania od jeho zavádzania. Môže to byť užitočné, keď pridávate alebo upravujete ďalšie informácie o aplikácii.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?