Giải mã dấu vết ngăn xếp lỗi

Nếu sử dụng ProGuard để tối ưu hóa và mã hóa tệp APK, bạn có thể tải lên tệp ánh xạ ProGuard cho từng phiên bản ứng dụng của mình trên Play Console để giải mã dấu vết ngăn xếp lỗi, đồng thời giúp bạn phân tích chính xác hơn lỗi của ứng dụng.

Quan trọng: Tính năng giải mã chỉ hỗ trợ tệp ánh xạ ProGuard.

Tải lên tệp ánh xạ ProGuard

Để giải mã lỗi của ứng dụng đối với phiên bản ứng dụng của bạn, bạn cần tải lên tệp ánh xạ ProGuard tương ứng cho cùng một phiên bản ứng dụng. Để có thể phân tích hiệu quả lỗi của ứng dụng, bạn nên tải lên tệp ánh xạ cho từng phiên bản mới của ứng dụng.

Quan trọng: Sau khi bạn tải lên tệp ánh xạ cho phiên bản ứng dụng của mình, chỉ những lỗi trong tương lai của phiên bản ứng dụng đó sẽ được giải mã. Lỗi của phiên bản ứng dụng xảy ra trước khi bạn tải lên tệp ánh xạ tương ứng sẽ không được giải mã.

Để tải lên tệp ánh xạ ProGuard:

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng.
  3. Trên menu bên trái, nhấp vào Android vitals > Tệp giải mã.
  4. Nhấp vào Tải lên bên cạnh phiên bản ứng dụng của bạn.
  5. Tải lên tệp ánh xạ ProGuard cho phiên bản ứng dụng của bạn.

Tải lên tệp bằng cách sử dụng API nhà phát triển Google Play

Để tải lên tệp bằng cách sử dụng API nhà phát triển Google Play, hãy truy cập Trang web Google Developers.

Xem dấu vết ngăn xếp lỗi đã giải mã

Sau khi bạn tải lên tệp ánh xạ ProGuard cho phiên bản ứng dụng của mình, các lỗi xảy ra sau đó sẽ được giải mã. Bạn có thể xem lại dấu vết ngăn xếp đã giải mã của từng lỗi trên trang Lỗi và ANR của ứng dụng.

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng.
  3. Trên menu bên trái, nhấp vào Android vitals Lỗi và ANR.
  4. Chọn lỗi.
  5. Trên tab "Dấu vết ngăn xếp", bạn sẽ nhìn thấy dấu vết ngăn xếp đã được giải mã của mình.

Lưu ý: Chỉ hiển thị dấu vết ngăn xếp lỗi duy nhất. Nếu có nhiều lỗi giống nhau, các lỗi này chỉ được hiển thị một lần. Số lượng lỗi bao gồm tất cả các trường hợp là dấu vết ngăn xếp duy nhất.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?