Spustenie testov A/B pre záznam v obchode

Ak chcete získať pomoc s optimalizáciou záznamu v obchode v službe Google Play, môžete spustiť experimenty a zistiť, ktorý lokalizovaný text a grafika aplikácie sú najefektívnejšie. Môžete spustiť experimenty pre stránky s hlavným aj vlastným záznamom v obchode.

V prípade zverejnených aplikácií môžete testovať rôzne varianty a porovnať ich so súčasnou verziou. Na základe údajov o inštaláciách zistíte, ktorej verzii sa darí najlepšie. Pred nastavením testu skontrolujte osvedčené postupy na vykonanie efektívnych experimentov.

Poznámka: Globálne experimenty boli premenované na experimenty s predvolenou grafikou. Udržali si rovnaké funkcie, aké mali pred premenovaním.

Typy experimentov

Pre každú aplikáciu môžete spustiť jeden experiment s predvolenou grafikou alebo až päť lokalizovaných experimentov súbežne.

Predvolená grafika 

Ak použijete experiment s predvolenou grafikou, môžete experimentovať s grafickými prvkami v predvolenom jazyku záznamu v obchode svojej aplikácie. Môžete zahrnúť rôzne varianty ikony aplikácie, hlavnej grafiky, snímok obrazovky a propagačného videa.

 • Ak je záznam v obchode príslušnej aplikácie dostupný iba v jednom jazyku: experimenty s predvolenou grafikou sa budú zobrazovať všetkým používateľom.
 • Ak ste pridali akékoľvek lokalizované grafické podklady v konkrétnom jazyku: používatelia, ktorí majú vašu aplikáciu zobrazenú v danom jazyku, budú z experimentov s predvolenou grafikou aplikácie vylúčení. Ak je napríklad predvoleným jazykom aplikácie angličtina a aplikácia má hlavnú grafiku lokalizovanú do francúzštiny, používatelia zobrazujúci vašu aplikáciu vo francúzštine budú vylúčení z daného experimentu, a to aj vtedy, keď spustíte experiment týkajúci sa ikony.
Lokalizovaný (text a obrázky)

Ak použijete lokalizovaný experiment, môžete experimentovať s ikonou aplikácie, hlavnou grafikou, snímkami obrazovky, propagačnými videami a/alebo popismi aplikácie až v piatich jazykoch. Varianty experimentu sa zobrazia iba používateľom, ktorí záznam aplikácie v obchode zobrazujú vo vybratých jazykoch.

Ak je záznam v obchode príslušnej aplikácie dostupný iba v jednom jazyku, lokalizované experimenty sa budú zobrazovať používateľom, ktorí vašu aplikáciu zobrazujú v predvolenom jazyku.

1. krok: vytvorenie experimentu

Experiment môžete vytvoriť pomocou konzoly Play Console. Keď chcete začať s preskúmaním a použitím výsledkov, môžete využiť konzolu Play Console alebo aplikáciu Play Console.

Predvolená grafika
 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Záznam v obchode > Experimenty so záznamami v obchode.
 4. Kliknite na Nový experiment.
 5. V časti Predvolená grafika kliknite na Vytvoriť.
 6. Postupujte podľa pokynov v 2. kroku s názvom Nastavenie experimentu.
Lokalizovaný experiment
 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Záznam v obchode > Experimenty so záznamami v obchode.
 4. Kliknite na Nový experiment.
 5. V časti Lokalizovaný vyberte jazyk.
 6. Kliknite na možnosť Vytvoriť.
 7. Postupujte podľa pokynov v 2. kroku s názvom Nastavenie experimentu.

Po spustení lokalizovaného experimentu v jednom jazyku môžete pridať štyri ďalšie jazyky. Ak chcete pridať ďalšie experimenty:

 1. Vráťte sa na stránku Experimenty so záznamami v obchode.
 2. Vyberte položku Nový experiment.
  • Ak nemôžete vybrať možnosť Nový experiment, uistite sa, že nemáte experiment uložený ako koncept. Pred pridaním nových jazykov musia byť spustené všetky experimenty uložené ako koncepty.

2. krok: nastavenie experimentu

Po vytvorení experimentu môžete vybrať záznam v obchode, varianty a atribúty, ktoré chcete testovať.

Ak chcete nastaviť experiment:

 1. Vyberte záznam v obchode a pridajte informácie o zacielení, atribúty a varianty podľa pokynov na obrazovke.
  • Ďalšie informácie a tipy nájdete v tabuľke nižšie.
 2. Ak chcete spustiť experiment, prejdite do hornej časti stránky a kliknite na položku Spustiť experiment. Ak chcete nastavenie experimentu dokončiť neskôr, kliknite na tlačidlo Uložiť.
Pozrite si popisy polí, príklady a tipy
Pole Popis Príklady a tipy
Názov
 • Názov experimentu je viditeľný iba v konzole Play Console a pomáha identifikovať experiment. Používateľom sa nezobrazuje.
 • Experiment so svetlou ikonou
 • Logo hlavnej grafiky
 • Krátky popis s novým sloganom
Názov záznamu v obchode
 • Záznam v obchode (hlavný alebo vlastný), ktorý chcete testovať.
 • Po spustení experimentu sa názov vášho vlastného záznamu v obchode zobrazí spolu s názvom, ktorý mal na začiatku experimentu. Ak po spustení experimentu názov vlastného záznamu v obchode zmeníte, nezmení sa v experimente.
 • Ak chcete predísť zmätkom počas experimentov, odporúčame odstrániť nepoužívané vlastné záznamy v obchode a potom v prípade potreby vytvoriť nové.
Publikum
 • Percento používateľov, ktorým sa zobrazí variant vášho experimentu.
 • Percento publika sa rozdelí rovnomerne medzi varianty experimentu.
 • Ak zadáte hodnotu 30 %, zostávajúcim 70 % návštevníkov vašej stránky záznamu v obchode sa zobrazí súčasná verzia stránky.
 • Ak napríklad nastavíte hodnotu 30 % a máte dva varianty experimentu, každý variant sa zobrazí 15 % používateľov.
 • Počas experimentu budú jednotliví používatelia vidieť iba jeden variant alebo aktuálnu verziu vašej stránky.
Atribúty
 • Vyberte typ položky, ktorý chcete testovať v porovnaní s aktuálnym záznamom.
 • Najefektívnejšie sú experimenty, v ktorých naraz testujete iba jeden atribút.
 • Krátky a úplný popis môžete testovať iba v lokalizovaných experimentoch.
 • Ak testujete grafické prvky, dodržiavajte požiadavky na veľkosť a typ súboru.
Varianty
 • Ak chcete pridať novú verziu experimentu, kliknite na položku Pridať ďalší variant.
 • Môžete pridať až tri varianty experimentu (aktuálna verzia sa nezapočítava).

3. krok: kontrola a použitie výsledkov

Po vytvorení experimentov sa na stránke Experimenty so záznamami v Obchode zobrazia nasledujúce podrobnosti. Ďalšie údaje získate výberom konkrétneho experimentu.

Aktívne experimenty

 • Experiment: názov experimentu
 • Stav: počet variantov zobrazovaných určitému percentu používateľov
 • Dátum spustenia: kedy sa experiment začal
 • Výsledky: výsledky experimentu alebo stav údajov

Dokončené experimenty

 • Experiment: názov experimentu
 • Typ: predvolená grafika alebo lokalizovaný
 • Dátum spustenia: kedy sa experiment začal
 • Dátum ukončenia: kedy sa experiment skončil
 • Výsledky: či bol experiment použitý alebo nie
Na webe Play Console
 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Experimenty so záznamami v obchode.
 4. Vyberte experiment, ktorý chcete skontrolovať.
 5. Vedľa položky Metrika vyberte požadovanú metriku.
 6. Prezrite si výsledky.
  • Ak chcete použiť variant, ktorý prekonal aktuálnu verziu, vyberte možnosť Použiť víťazný variant. Pred zverejnením môžete zmeny záznamu v obchode skontrolovať.
  • Ak chcete ponechať aktuálnu verziu, vyberte možnosť Ponechať. Záznam v obchode sa aktualizuje, použije sa aktuálna verzia a experiment sa ukončí.
  • Ak experiment skončil remízou, vyberte možnosť Zastaviť experiment.
  • Poznámka: Výsledná výkonnosť jednotlivých variantov sa môže líšiť podľa toho, akú metriku vyberiete. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď skontrolujete všetky dostupné metriky a až potom sa rozhodnete, ktorý variant použijete.
V aplikácii Play Console
 1. Otvorte aplikáciu Play Console Aplikácia Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Prejdite nadol na kartu Experimenty. Ďalšie informácie o experimentoch aplikácie získate po klepnutí na položku Zobraziť podrobnosti. Ak chcete zobraziť publikum, aktuálny a škálovaný počet inštalácií pre určitý experiment, klepnite v zobrazení podrobností na príslušný variant.
  • Ak chcete použiť variant, ktorý prekonal aktuálnu verziu, vyberte možnosť Použiť víťazný variant. Pred zverejnením môžete zmeny záznamu v obchode skontrolovať.
  • Ak chcete ponechať aktuálnu verziu, vyberte možnosť Ponechať aktuálnu verziu. Záznam v obchode sa aktualizuje, použije sa aktuálna verzia a experiment sa ukončí.
  • Poznámka:Výsledná výkonnosť sa zakladá na používateľoch, ktorí si aplikáciu nainštalovali prvýkrát. Výsledky na základe ďalších metrík si môžete zobraziť na webe Play Console.
Zobrazenie popisov štatistík, metrík a príkladov

Po výbere experimentu môžete zobraziť metriky používateľov a inštalácií, ktoré predstavujú súhrn výkonnosti jednotlivých variantov.

Metriky používateľov

Metrika Definícia
Používatelia, ktorí si aplikáciu nainštalovali prvýkrát
 • Jedineční používatelia, ktorí si počas experimentu nainštalovali aplikáciu prvýkrát. Údaje sú prispôsobené podielu publika.
Udržaní používatelia (1 deň) – k dispozícii iba na webe Obchod Play
 • Jedineční používatelia, ktorí si počas experimentu prvýkrát nainštalovali aplikáciu a ponechali si ju aspoň jeden deň po inštalácii. Údaje sú prispôsobené podielu publika.

Výsledky

Metriky znázorňujúce výsledky experimentu si môžete zobraziť dvoma rôznymi spôsobmi:

 • Aktuálne údaje: počet jedinečných používateľov
 • Pomerné údaje: počet jedinečných používateľov rozdelený podľa podielu publika

Ak si chcete prezrieť absolútne údaje o inštaláciách, použite aktuálne údaje. Ak si chcete prezrieť údaje prispôsobené rôznym podielom publika (ak napríklad 90 % vášho publika videlo jednu verziu a zvyšných 10 % inú), použite pomerné údaje.

Metrika Definícia a príklady
Počet inštalácií
 • Počet jedinečných používateľov, ktorí si aplikáciu nainštalovali prvýkrát.
Udržaní používatelia
 • Počet jedinečných používateľov, ktorí si prvýkrát nainštalovali aplikáciu a ponechali si ju aspoň jeden deň po inštalácii.
Výkonnosť
 • Odhadovaná zmena vo výkonnosti inštalácie v porovnaní s aktuálnou verziou. Existuje 90 % pravdepodobnosť, že výkonnosť príslušného variantu sa bude v priebehu času nachádzať v zobrazenom rozsahu. Keďže sa rozsah zakladá na výkonnosti variantu, tieto čísla sa budú počas experimentu líšiť.
 • Odhadovanú zmenu výkonnosti vášho variantu predstavuje priemer medzi vysokou a nízkou približnou zmenou vo výkonnosti inštalácie variantu.
 • Ak sa napríklad výkonnosť jedného z vašich variantov nachádzala v rozsahu od +5 % do +15 %, najpravdepodobnejšou zmenou výkonnosti by bol priemer medzi týmito dvoma hodnotami – t. j. približne +10 %.
 • Výkonnosť sa zobrazí až vtedy, keď experiment získa dostatok údajov. Vo všeobecnosti platí, že experiment má dlhší priebeh aj dlhšie zhromažďuje údaje, takže rozsah výkonnosti variantu sa postupne zúži a spresní.
Inštalácie (pomerné údaje)
 • Počet inštalácií získaných počas experimentu rozdelený podľa podielu publika.
 • Uvádzané pre experimenty spustené do 24. januára 2019.
 • Ak napríklad máte spustený experiment s dvoma variantmi a s podielmi publika 90 % a 10 %, pričom počet inštalácií pre varianty je A = 900 a B = 200, pomerné inštalácie zobrazia hodnoty A = 1000 (900/0,9) a B = 2000 (200/0,1).
Inštalácie (aktuálne údaje) – podpora bola ukončená
 • Počet inštalácií, ktoré sú nainštalované dodnes.
 • Uvádzané pre experimenty spustené do 24. januára 2019.

Metriky inštalácií (podpora bola ukončená)

Nasledujúce metriky sa používajú pre experimenty spustené do 24. januára 2019. Experimenty, ktoré sa začali do tohto dátumu, stále obsahujú tieto štatistiky. Nové experimenty používajú však iba metriky Používatelia, ktorí si aplikáciu nainštalovali prvýkrát a Udržaní používatelia (1 deň).

Metrika Definícia a príklady
Počet inštalácií v aktívnych zariadeniach
 • Počet aktívnych zariadení, v ktorých sú v súčasnosti nainštalované jednotlivé varianty aplikácie (rozšírený tak, aby zahŕňal odlišné úrovne publika).
Inštalácie podľa používateľa
 • Počet jedinečných používateľov, ktorí inštalovali jednotlivé varianty aplikácie za určitý deň (rozšírený tak, aby zahŕňal odlišné úrovne publika).
Odinštalovania podľa používateľa
 • Počet odinštalovaní jednotlivých variantov aplikácie za určitý deň (rozšírený tak, aby zahŕňal odlišné úrovne publika).

Registrácia upozornení na experiment

Ak chcete po dokončení experimentov dostávať upozornenia v službe Play Console a prostredníctvom e‑mailov, môžete si nastaviť predvoľby upozornení.

Ďalšie informácie o e‑mailových upozorneniach získate v časti Správa informácií o účte vývojára.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?