Liên kết tài khoản nhà phát triển trên Google Play với hồ sơ thanh toán của bạn

Để bán ứng dụng phải trả phí và mua hàng trong ứng dụng, bạn cần lập hồ sơ trong Trung tâm thanh toán Google. Sau khi bạn tạo hồ sơ trong trung tâm thanh toán, hồ sơ sẽ tự động được liên kết với Play Console của bạn. Sau đó, bạn có thể quản lý doanh thu từ ứng dụng, xem báo cáo bán hàng, nhận các khoản thanh toán từ bán hàng, v.v, trong Play Console.

Lưu ý: Nếu trước đây bạn đã thiết lập hồ sơ thanh toán hoặc tài khoản Merchant Center thì tài khoản đó đã được liên kết với Play Console của bạn.

Để liên kết Play Console của bạn với hồ sơ thanh toán:

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Nhấp vào Tải xuống Báo cáo Báo cáo > Tài chính.
  3. Chọn Thiết lập tài khoản người bán ngay bây giờ.
  4. Nhập thông tin doanh nghiệp của bạn để hoàn tất thiết lập.

Sau khi thiết lập hồ sơ thanh toán, hãy chắc chắn rằng ứng dụng được bán với mức thuế thích hợp cho địa điểm của bạn.

Nếu bạn không ở bất cứ địa điểm nào được hỗ trợ dành cho người bán cũng như không sở hữu tài khoản ngân hàng được yêu cầu để nhận các khoản thanh toán, Google sẽ không thể thanh toán cho doanh số bán hàng trong tài khoản đó bằng bất kỳ phương thức nào khác.

Bạn chỉ có thể liên kết một Play Console và hồ sơ thanh toán mỗi lần. Sau khi liên kết, bạn không thể hủy liên kết hoặc thay đổi chúng. Nếu cần hủy liên kết hoặc thay đổi, bạn cần đăng ký tài khoản nhà phát triển mới, thanh toán một khoản phí đăng ký khác và chuyển mọi ứng dụng hiện có sang hồ sơ thanh toán mới của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố