Hodnotenia obsahu pre aplikácie a hry

Môžete zdieľať známe a miestne relevantné hodnotenia obsahu s používateľmi a zlepšiť interakcie s aplikáciou zacielením obsahu na správne publikum.

Ak nechcete, aby vaše aplikácie mali stav Nehodnotené, čo najskôr sa prihláste do služby Play Console a vyplňte dotazník pre všetky vaše aplikácie. Nehodnotené aplikácie môžu byť zo služby Google Play odstránené.

Poznámka: Všetky aplikácie a hry v službe Google Play musia spĺňať pravidlá programu Google Play pre vývojárov

Hodnotenia

Hodnotenie jednotlivých aplikácií a hier dostanete po doplnení informácií o ich obsahu do dotazníka na hodnotenie obsahu v službe Play Console a získaní hodnotenia od viacerých hodnotiacich inštitúcií.  Keďže ide o nezávislé hodnotiace inštitúcie tretích strán, každá z nich prideľuje hodnotenia podľa vlastnej metodológie (pozrite si časť Hodnotiace inštitúcie a popisy nižšie). Hodnotenia pridelené vašej aplikácii, ktoré sa zobrazujú v službe Google Play, sa určujú na základe vašich odpovedí v dotazníku.

Zodpovedáte za vyplnenie a odoslanie dotazníka na hodnotenie obsahu pre nasledujúce položky:

 • nové aplikácie odoslané do služby Play Console;
 • existujúce aplikácie zverejnené v službe Google Play;
 • všetky aktualizácie aplikácií, v rámci ktorých došlo k zmene obsahu alebo funkcií aplikácie, a táto zmena má vplyv na vaše odpovede v dotazníku.

So zreteľom na prospech spotrebiteľov by mali vývojári používať pridelené hodnotenie pri inzerovaní svojej aplikácie v každej príslušnej oblasti, a to v súlade s pravidlami zobrazovania.

Účelom hodnotení aplikácie nie je oznčaovať zamýšľané publikum. Hodnotenia by mali pomôcť spotrebiteľom, najmä rodičom, identifikovať potenciálne nežiadúci obsah v aplikác

Všetky ikony hodnotenia sú zákonom chránené ochranné známky príslušných hodnotiacich inštitúcií a ich zneužitie bude mať za následok právne opatrenia. Ďalšie informácie o používaní ikon hodnotenia nájdete na weboch jednotlivých hodnotiacich inštitúcií.

Dôležité: V dotazníku na hodnotenie obsahu určite uveďte presné odpovede. Ak máte otázky týkajúce sa hodnotenia prideleného vašej aplikácii, môžete kontaktovať priamo hodnotiacu inštitúciu pomocou odkazu uvedeného v správe s certifikátom. Skreslené informácie o obsahu vašej aplikácie môžu mať za následok jej odstránenie alebo pozastavenie.

Ako vyplniť dotazník na hodnotenie aplikácie

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode Hodnotenie obsahu.
 4. Skontrolujte informácie o dotazníku a zadajte svoju e-mailovú adresu.
  • Táto adresa sa použije na komunikáciu so združením IARC.
 5. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 6. Vyberte kategóriu.
 7. Vyplňte dotazník.
  • Ak chcete po dokončení určitej sekcie zmeniť niektorú odpoveď, kliknite na možnosť Upraviť.
  • Ak ste začali dotazník vyplňovať, ale chcete ho dokončiť až neskôr, kliknite na možnosť Uložiť koncept. Pre každú aplikáciu môžete naraz uložiť iba jeden koncept dotazníka.
 8. Kliknite na možnosť Vyhodnotiť aplikáciu.
 9. Prejdite na stránku so súhrnom hodnotení a kliknite na možnosť Prideliť hodnotenie k mojej aplikácii.

Po pridelení hodnotenia k aplikácii si môžete svoje hodnotenia a dotazníky prezrieť na stránke Hodnotenie obsahu. Ak chcete pre niektorú aplikáciu znova vyplniť dotazník, prejdite na stránku Hodnotenie obsahu a kliknite na možnosť Začať nový dotazník.

Ďalšie informácie

Vaše aplikácie môžu získať na rôznych územiach odlišné hodnotenia. Keďže hodnotiace štandardy sa môžu líšiť podľa územia, každá hodnotiaca inštitúcia používa pri hodnotení aplikácií svoj vlastný systém.

Hodnotiace inštitúcie pôsobiace v rámci združenia IARC, ktoré skontrolujú vašu aplikáciu, môžu zmeniť jej hodnotenie. Ak rozhodnutie hodnotiacej inštitúcie pozmení hodnotenie vašej aplikácie a chcete aktualizovať svoje odpovede, musíte znova vyplniť dotazník.

Poznámka: Vypočítané hodnotenie, ktoré sa zobrazuje, nemusí byť totožné s hodnotením, ktoré sa zobrazuje používateľom v službe Google Play. Odoslané aplikácie a aktualizácie aplikácií môžu byť odmietnuté v prípade, že obsahujú skreslené informácie o obsahu aplikácie. Odpovede vo vašom dotazníku môžu byť použité na určenie hodnotení pre konkrétne územia (podľa príslušných zákonov, ktoré platia na danom území).

Odvolania voči hodnoteniu

Ak nesúhlasíte s hodnotením, ktoré inštitúcia pôsobiaca v rámci združenia IARC pridelila vašej aplikácii, máte právo odvolať sa priamo pomocou odkazu uvedeného v správe s vaším certifikátom. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa združenia IARC, ktoré nesúvisia s odvolaniami, môžete združenie kontaktovať na príslušnom webe.

Ako sa používajú hodnotenia

 • Informujte spotrebiteľov, najmä rodičov, o potenciálne nevhodnom obsahu v rámci aplikácií.
 • Zablokujte alebo odfiltrujte svoj obsah na určitých územiach alebo pre určitých používateľov, keď to vyžaduje zákon.
 • Ohodnoťte vhodnosť svojej aplikácie pre špeciálne programy pre vývojárov.

Hodnotiace inštitúcie a popisy

ESRB – Severná a Južná Amerika
Hodnotenie Popis
E VŠETCI

Obsah je všeobecne vhodný pre všetky vekové skupiny. Môže v minimálnej miere obsahovať násilie v kreslenej, fantazijnej alebo miernej forme a/alebo zriedkavo aj mierne nevhodné výrazy.

E10 VŠETCI NAD 10 ROKOV

Obsah je všeobecne vhodný pre vekovú skupinu nad 10 rokov. Môže vo väčšej miere obsahovať násilie v kreslenej, fantazijnej alebo miernej forme, mierne nevhodné výrazy a/alebo v minimálnej miere naznačujúce témy.

R OBSAH PRE MLÁDEŽ

Obsah je všeobecne vhodný pre vekovú skupinu nad 13 rokov. Môže obsahovať násilie, naznačujúce témy, vulgárny humor a v minimálnej miere krviprelievanie, simulované hazardné hry a/alebo zriedkavo aj hrubé výrazy.

Z OBSAH PRE DOSPELÝCH

Obsah je všeobecne vhodný pre vekovú skupinu nad 17 rokov. Môže obsahovať intenzívne násilie, krviprelievanie a krvavé scény, sexuálny obsah a/alebo hrubé výrazy.

AO OBSAH IBA PRE DOSPELÝCH

Obsah je vhodný iba pre dospelé osoby nad 18 rokov. Môže obsahovať dlhšie trvajúce scény s intenzívnym násilím, grafickým sexuálnym obsahom a/alebo hazardné hry so skutočnými peniazmi.

Ďalšie informácie získate na webových stránkach ESRB

Krajiny

Antigua a Barbuda, Argentína, Bahamy, Barbados, Belize, Bolívia, Čile, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Grenada, Grónsko, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamajka, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Salvádor, Spojené štáty, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguaj, Venezuela.

PEGI – Európa a Stredný východ
Hodnotenie Popis
3 PEGI 3

Obsah aplikácií s týmto hodnotením je považovaný za vhodný pre všetky vekové skupiny. Určitá miera násilia v zábavnom kontexte (zvyčajne násilie v kreslenej forme, napr. Bugs Bunny alebo Tom a Jerry) je prípustná. Dieťa by malo byť schopné odlíšiť postavy na obrazovke od osôb v skutočnom svete – mali by byť teda zreteľne fantazijné. Aplikácia by nemala obsahovať zvuky ani obrázky, ktoré môžu potenciálne vystrašiť malé deti. Nemali by v nej byť použité žiadne nevhodné výrazy.

7 PEGI 7

V tejto kategórii sú zaradené aplikácie, ktoré by normálne dostali hodnotenie 3, ale obsahujú určité scény alebo zvuky, ktoré môžu potenciálne vystrašiť deti. Aplikácia s hodnotením PEGI 7 môže obsahovať násilie iba vo veľmi miernej forme, ako napríklad naznačené násilie alebo násilie, ktoré nie je zobrazené podrobným alebo realistickým spôsobom.

12 PEGI 12

Do tejto kategórie spadajú hry či aplikácie zobrazujúce násilie páchané na fantazijných postavách o niečo grafickejším spôsobom, prípadne nevyobrazené násilie páchané na zvieratách alebo postavách s ľudským výzorom. Okrem toho sem patrí nahota zobrazená o niečo grafickejším spôsobom a simulácie hazardných hier. Akékoľvek nevhodné výrazy v tejto kategórii musia byť mierne a nesmú obsahovať sexuálne narážky.

16 PEGI 16

Toto hodnotenie sa používa, keď je násilie alebo sexuálna aktivita zobrazená podobným spôsobom ako v skutočnom živote. V obsahu aplikácií s hodnotením 16 sa môžu vyskytovať nevhodné výrazy, nabádanie na užívanie tabaku alebo drog a vyobrazenia kriminálnych aktivít.

18 PEGI 18

Kategória Obsah pre dospelých sa používa, keď ide o stupeň násilia definovaného ako vyobrazenie hrubého násilia a/alebo konkrétnych typov násilia (zabíjanie bez motívu, násilie páchané na bezbranných postavách a sexuálne násilie). Môže sa v ňom vyskytovať aj sexuálny obsah, diskriminácia a prikrášlené užívanie nelegálnych drog.

Odporúča sa dohľad ODPORÚČANÝ RODIČOVSKÝ DOHĽAD

Aplikácie nemajú vždy vopred daný obsah, ktorý by bolo možné ohodnotiť. Niektoré aplikácie fungujú ako portály (napr. na streamovanie obsahu) a ponúkajú široký rôznorodý obsah, z ktorého si môžu spotrebitelia vybrať. V prípade týchto aplikácií používame ikonu odporúčaného rodičovského dohľadu. Upozorňuje rodičov, že aplikácia môže poskytovať prístup k obsahu, ktorý nie je vhodný pre deti, no zároveň môže byť k dispozícii aj iný obsah, ktorý je pre príslušnú vekovú skupinu vhodný. Záleží na výbere používateľa.

Ďalšie informácie získate na webových stránkach PEGI.

Krajiny

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) – Nemecko
Hodnotenie Popis
0 Všetky vekové skupiny

Patria sem aplikácie, ktoré nevyužívajú funkciu obmedzenia na určitú vekovú skupinu alebo ktoré zahrnujú obsah, v prípade ktorého nie je ochrana mladistvého diváka relevantná. Môžu byť priamo zamerané na deti a mladistvých, ale aj na dospelé publikum. Do tejto kategórie spadajú napríklad pomocné programy, katalógy produktov alebo aplikácie/nástroje, ako aj sociálne siete, v ktorých sa vykonáva dôkladná kontrola, filtrovanie alebo moderovanie všetkého obsahu vytvoreného používateľmi.

6 USK: veková kategória nad 6 rokov

Aplikácie v tejto kategórii môžu obsahovať prvky, ktoré nemusia byť vhodné pre deti predškolského veku. Môžu obsahovať zriedkavé strašidelné momenty, mierne nadávanie alebo jemne naznačenú erotiku. Ak sú v nich vyobrazenia násilia, ide o abstraktný obsah, ktorý nemá rozhodujúci vplyv na celkové zameranie produktu. Hry v tejto vekovej kategórii môžu byť stále kategorizované ako vhodné pre rodinu, ale zahrnujú napínavejšie a súťaživejšie aspekty.

12 USK: veková kategória nad 12 rokov

Aplikácie v tejto kategórii môžu škodlivo pôsobiť na mladšie deti, a to využívaním strašidelných prvkov, šokujúcich efektov a do istej miery nevhodných výrazov, sexuálnych obsahov alebo zriedkavých vyobrazení násilia. Hry v tejto kategórii môžu zahŕňať podstatne vyššiu mieru súťaživosti a agresívnejšiu techniku hry. Nezabudnite, že v sociálnych sieťach alebo pri obsahu vytvorenom používateľmi môže ísť o materiály, ktoré sú relevantné z hľadiska ochrany mladistvého diváka.

16 USK: veková kategória nad 16 rokov

Táto kategória zahŕňa realistické vyobrazenia násilia, intenzívne šokujúce a desivé prvky, konzistentne hrubé výrazy alebo aplikácie s erotickým či sexuálnym zameraním. V hrách sa často vyskytuje ozbrojený boj, príbeh v príbehu a vojenské misie. Žánre v tejto kategórii zahrnujú aj akčné dobrodružné hry, vojenské strategické hry a „strielačky“ z pohľadu prvej osoby.

18 USK: veková kategória nad 18 rokov

Okrem iných aspektov sú hlavným dôvodom zaradenia týchto aplikácií do kategórie nad 18 rokov napríklad nepochybné vyobrazenie užívania drog a realistické hrubé násilie. V hrách v tejto vekovej kategórii sa takmer vždy vyskytujú koncepty hry využívajúce násilie, ktoré sú zreteľne prítomné vo väčšine cieľov hry.

Ďalšie informácie získate na webových stránkach USK

Australian Classification Board – Austrália

Poznámka: Organizácia Australian Classification Board vydáva hodnotenia iba pre hry.

Hodnotenie Popis
G Všeobecné

Tento obsah pôsobí na diváka veľmi miernym dojmom.

Kategória G je vhodná pre všetkých. Produkty v kategórii G môžu obsahovať klasifikovateľné prvky, ako sú výrazy a témy, ktoré pôsobia na diváka veľmi miernym dojmom. V niektorých počítačových hrách v kategórii G sa však môže vyskytovať obsah, ktorý nie je v záujme detského diváka.

PG Rodičovský dohľad

Tento obsah pôsobí na diváka miernym dojmom.

Dojem, ktorým pôsobia počítačové hry v kategórii PG (Parental Guidance – rodičovský dohľad), by mal byť mierny. Môže sa v nich však vyskytovať obsah, ktorý je pre deti mätúci alebo nevhodný, a preto môže vyžadovať dohľad rodičov a poručníkov. Môže napríklad obsahovať klasifikovateľné prvky, ako sú výrazy a témy, ktoré pôsobia na diváka miernym dojmom. Na základe odporúčania by tento obsah nemali pozerať ani hrať osoby mladšie ako 15 rokov bez dohľadu rodičov alebo poručníkov.

Z Obsah pre dospelých

Tento obsah pôsobí na diváka stredne intenzívnym dojmom.

V počítačových hrách v kategórii M (Mature – pre dospelých) sa vyskytuje obsah, ktorý pôsobí na diváka stredne intenzívnym dojmom. Preto sú odporúčané pre mládež nad 15 rokov. Deti mladšie ako 15 rokov môžu legálne pristupovať k tomuto materiálu, pretože ide iba o odporúčanú kategóriu. V počítačových hrách v kategórii M sa však môžu vyskytovať klasifikovateľné prvky, ako sú násilie a nahota, ktoré pôsobia na diváka stredne intenzívnym dojmom, a preto sa neodporúčajú pre deti mladšie ako 15 rokov. Skôr ako sa rodičia a poručníci rozhodnú, či je daný materiál vhodný pre ich dieťa, budú musieť pravdepodobne zistiť ďalšie informácie o konkrétnom obsahu príslušnej počítačovej hry.

MA15 Obmedzený obsah

Tento obsah pôsobí na diváka intenzívnym dojmom.

V materiáloch v kategórii MA 15+ sa vyskytuje intenzívne pôsobiaci obsah, a preto sú zákonom obmedzené na osoby staršie ako 15 rokov. Môžu sa v nich vyskytovať klasifikovateľné prvky, ako napríklad sexuálne scény a užívanie drog, ktoré pôsobia na diváka silným dojmom.

Skôr ako si osoby budú môcť vypožičať alebo zakúpiť počítačovú hru v kategórii MA 15+, môžu byť vyzvané na predloženie dokladu potvrdzujúceho ich vek. Deti mladšie ako 15 rokov nemôžu podľa zákona pozerať, kupovať ani vypožičiavať materiály v kategórii MA 15+ okrem prípadov, kedy sú v sprievode svojich rodičov alebo plnoletých poručníkov.

Poručník musí byť dospelá osoba vykonávajúca rodičovský dohľad nad osobou mladšou ako 15 rokov. Poručník musí mať minimálne 18 rokov.
R18 Obmedzený obsah

Tento obsah pôsobí na diváka veľmi intenzívnym dojmom.

Materiály v kategórii R 18+ sú podľa zákona obmedzené na dospelých. V takýchto materiáloch sa môžu vyskytovať klasifikovateľné prvky, ako napríklad sexuálne scény a užívanie drog, ktoré pôsobia na diváka veľmi intenzívnym dojmom. Niektoré materiály v kategórii R18+ môžu byť urážlivé pre časť dospelého publika. Skôr ako si osoby budú môcť vypožičať alebo spustiť počítačovú hru v kategórii MA 18+, môžu byť vyzvané na predloženie dokladu potvrdzujúceho ich vek.

Ďalšie informácie získate na webových stránkach ACB

Classificação Indicativa (ClassInd) – Brazília
Hodnotenie Popis
P Všetky vekové skupiny

Obsah je vhodný pre deti všetkých vekových skupín. Môže sa v ňom vyskytovať obsah, ktorý pôsobí na diváka veľmi miernym dojmom, ako napríklad násilie v kreslenej forme.

10 Hodnotenie 10+

Obsah pôsobiaci na diváka, obzvlášť na mladšie deti, miernym dojmom. Môže obsahovať mierne urážlivé nadávanie, zbrane, bitky bez krviprelievania, strašidelné scény, odkazy na tabak a alkohol, využívanie nelegálnych drog na lekárske účely.

12 Hodnotenie 12+

Obsah pôsobiaci na diváka miernym dojmom. Môže obsahovať nadávanie, sexuálne dialógy alebo odkazy, rany, krvácanie, užívanie tabaku a alkoholu.

14 Hodnotenie 14+

Obsah pôsobiaci na diváka stredne intenzívnym dojmom. Môže obsahovať smrť, erotické scény, nahota a užívanie nelegálnych drog.

16 Hodnotenie 16+

Obsah pôsobiaci na diváka stredne intenzívnym dojmom. Môže obsahovať intenzívne násilie, krvavé scény, zmrzačenie, mučenie, sexuálne vzťahy a užívanie nelegálnych drog.

18 Hodnotenie 18+

Obsah pôsobiaci na diváka veľmi intenzívnym dojmom. Môže obsahovať sadizmus, krutosť, nabádanie alebo prikrášľovanie užívania drog a násilia, vyobrazenia sexuálnych vzťahov.

Ďalšie informácie získate na webových stránkach ClassInd

GRAC – Južná Kórea

Poznámka: Organizácia GRAC vydáva hodnotenia iba pre hry. Pre aplikácie sa používa samostatný systém hodnotenia obsahu.

Hodnotenie Popis
Pre všetkých

Položky s hodnotením ALL majú obsah, ktorý môže byť vhodný pre všetky vekové kategórie.

Hodnotenie 12+

Položky s hodnotením 12+ majú obsah, ktorý môže byť vhodný pre vekovú kategóriu od 12 rokov.

Hodnotenie 15+

Položky s hodnotením 15+ majú obsah, ktorý môže byť vhodný pre vekovú kategóriu od 15 rokov.

Hodnotenie 18+

Položky s hodnotením 18+ majú obsah, ktorý môže byť vhodný pre vekovú kategóriu od 18 rokov.

Ďalšie informácie získate na webe GRAC

 

V krajinách a na územiach, ktoré nie sú zastúpené hodnotiacou inštitúciou pôsobiacou v rámci združenia, bude vhodnosť aplikácie alebo hry pre vekovú skupinu vyjadrená samostatným hodnotením.

Všeobecné hodnotenie od združenia IARC
Hodnotenie Popis
3

Vhodné pre deti od 3 rokov

Obsah vhodný pre všetky vekové skupiny. Násilie v zábavnom alebo fantazijnom kontexte je prijateľné. Nevhodné výrazy nie sú povolené.

7

Vhodné pre deti od 7 rokov

Môže obsahovať scény alebo zvuky, ktoré sú strašidelné pre deti. Mierne násilie (naznačené alebo nereálne) je povolené.

12

Vhodné pre deti od 12 rokov

Násilie na fantazijných postavách a/alebo nevyobrazené násilie na zvieratách či postavách podobným ľuďom je povolené. Nevyobrazená nahota, mierne nevhodné výrazy a simulácie hazardných hier sú tiež povolené. Sexuálne nadávky nie sú povolené.

16

Vhodné pre mládež od 16 rokov

Realistické násilie, sexuálna aktivita, užívanie tabaku a drog, zobrazovanie kriminálnych aktivít a hrubé výrazy sú povolené.

18

Vhodné pre dospelých od 18 rokov

Je povolené vyobrazené násilie (vrátane vyobrazení násilia bez motívu a/alebo páchaného na bezbranných postavách) i sexuálne násilie. Môže sa v ňom vyskytovať aj vyobrazený sexuálny obsah, diskriminačné správanie a/alebo prikrášlené užívanie nelegálnych drog.

Hodnotenie v službe Google Play – platí v Južnej Kórei (iba pre aplikácie)

Systém hodnotenia obsahu aplikácií (nie však hier) v Južnej Kórei vychádza zo systému hodnotenia v službe Google Play.

Klasifikácia Popis
3

Hodnotenie 3+

Všeobecne vhodný obsah pre všetky vekové skupiny. Upozorňujeme, že aplikácie s týmto hodnotením nemusia byť konkrétne určené pre deti.

7

Hodnotenie 7+

Takýto obsah nemusí byť vhodný pre deti do 7 rokov. Upozorňujeme, že aplikácie s týmto hodnotením nemusia byť konkrétne určené pre deti.

12

Hodnotenie 12+

Takýto obsah nemusí byť vhodný pre deti do 12 rokov.

Hodnotenie 16+

Takýto obsah nemusí byť vhodný pre deti do 16 rokov.

18

Hodnotenie 18+

Tento obsah sa odporúča iba pre dospelé publikum. 

Hodnotenie v službe Google Play – platí v Rusku

Poznámka: Ak ste nový dotazník hodnotenia obsahu ešte nevyplnili, pri aplikáciách bude uvedený stav Nehodnotené.

Klasifikácia Popis
3

Hodnotenie 3+

Všeobecne vhodný obsah pre všetky vekové skupiny. Upozorňujeme, že aplikácie s týmto hodnotením nemusia byť konkrétne určené pre deti.

7

Hodnotenie 7+

Takýto obsah nemusí byť vhodný pre deti do 7 rokov. Upozorňujeme, že aplikácie s týmto hodnotením nemusia byť konkrétne určené pre deti.

12

Hodnotenie 12+

Takýto obsah nemusí byť vhodný pre deti do 12 rokov.

Hodnotenie 16+

Takýto obsah nemusí byť vhodný pre deti do 16 rokov.

18

Hodnotenie 18+

Tento obsah sa odporúča iba pre dospelé publikum. 

Iné

Nehodnotené
Hodnotenie Popis
Unrated

Neohodnotené

Upozornenie – obsah zatiaľ nebol ohodnotený. V neohodnotených aplikáciách sa môže vyskytovať obsah, ktorý je vhodný iba pre dospelé publikum.

Klasifikácia bola odmietnutá

V obmedzenej miere môžu hodnotiace inštitúcie odmietnuť klasifikáciu aplikácie distribuovanej na ich území. Znamená to, že distribúcia aplikácie alebo hry nie je na území hodnotiacej inštitúcie povolená.

Ak je klasifikácia aplikácie alebo hry na istom území odmietnutá:

 • Združenie IARC odošle vývojárovi e-mailovou správou upozornenie týkajúce sa rozhodnutia.
 • Namiesto hodnotenia od hodnotiacej inštitúcie sa v službe Play Console zobrazí text RC Klasifikácia bola odmietnutá.
 • Služba Google Play odstráni aplikácie a hry s označením Klasifikácia bola odmietnutá iba na príslušnom území.

Ak je takto označená niektorá z vašich aplikácií alebo hier a chcete sa proti tomu odvolať, môžete to urobiť prostredníctvom webovej adresy uvedenej v e-mailovom upozornení od združenia IARC.

Hodnotenia a pokyny pre konkrétne krajiny

Brazília

Na to, aby služba Google Play zaistila súlad s miestnymi nariadeniami, uvádza na stránkach s podrobnosťami o vašich aplikáciách hodnotenie pre Brazíliu. Hodnotenia pre Brazíliu sa vytvárajú automaticky pomocou existujúcich hodnotení obsahu vašej aplikácie v službe Play Console a zobrazujú sa používateľom v Brazílii.

Poznámka: Hodnotenia obsahu ClassInd pre Brazíliu vypočítané pomocou odpovedí v dotazníku na hodnotenie obsahu sa momentálne nezobrazujú koncovým používateľom.

Nižšie je uvedený spôsob, ako sa hodnotenia pre Brazíliu vytvárajú pomocou existujúcich hodnotení vášho obsahu:

Hodnotenie v službe Google Play Hodnotenie pre Brazíliu Popis obsahu
Všetci L Nie je k dispozícii
Zrelosť – nízka 10 Násilie, zločiny, legálne drogy
Zrelosť – stredná 14 Násilie, zločiny, legálne drogy, ilegálne drogy, nevhodný jazyk, sexuálny obsah
Zrelosť – vysoká 16 Extrémne násilie, zločiny, sexuálny obsah, sex, legálne drogy, nelegálne drogy, nevhodné výrazy
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?