Các vấn đề về lập hóa đơn hàng tháng

Nếu bạn sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng và bạn đang gặp khó khăn với các đơn hàng ngân sách, thanh toán hay thông tin thanh toán của mình, hãy tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề này.