Các vấn đề về thanh toán, thẻ tín dụng và chuyển tiền bị từ chối

Để giải quyết thanh toán bị từ chối, bạn cần tìm ra lý do thanh toán bị từ chối. Xem xét một số lý do phổ biến và xem tùy chọn để thanh toán số tiền quá hạn và để quảng cáo của bạn chạy lại.