Đối với thanh toán tự động và thanh toán thủ công

Với cài đặt thanh toán tự động, bạn sẽ tự động thanh toán sau khi tích lũy chi phí. Với cài đặt thanh toán thủ công, chỉ có sẵn ở một số quốc gia, bạn sẽ thanh toán cho chi phí của mình trước khi quảng cáo chạy. Có được chi tiết về việc thanh toán bằng một trong hai cài đặt.