Ngân sách và giá thầu

Ngân sách AdWords giúp bạn giữ cho chi phí quảng cáo nằm trong tầm kiểm soát và giá thầu giúp xác định vị trí và thời điểm quảng cáo của bạn hiển thị. Tìm hiểu cách quản lý ngân sách hàng ngày và tùy chọn giá thầu mà bạn có thể sử dụng để tối đa hóa lợi tức đầu tư của mình.

Đặt giá thầu tự động