Tạo quảng cáo và chiến dịch

Hãy tìm hiểu về các yếu tố nền tảng của tài khoản Google Ads: chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo. Tìm hiểu cách thiết lập chiến dịch đáp ứng mục tiêu kinh doanh của bạn và cách sử dụng nhóm quảng cáo để tổ chức quảng cáo của bạn. Chọn từ các loại quảng cáo khác nhau để thu hút đúng khách hàng.