Всичко за нивата на потребителски достъп за профила Ви на мениджър

Както при отделните профили в Google Ads, можете да поканите други потребители в профила си на мениджър. Можете да изберете какво да могат да правят в профила на мениджър, като им зададете едно от петте нива на достъп: „Администраторски“, „Стандартен“, „Само за четене“, „Само по имейл“ и „Фактуриране“.

В тази статия се описва какво могат да правят потребителите в профила Ви на мениджър на различните нива на достъп.

Нива на потребителски достъп

Нещата, които потребителят може да вижда и прави в профила на мениджър и свързаните с него профили, зависят от два фактора:

 • Нивото на достъп, предоставено за този профил на мениджър
 • Дали профилът на мениджър е собственик на клиентския профил.

Следва общ преглед на различните нива на достъп за потребителите на профили на мениджър и нещата, които могат да правят:

Ниво на достъп за потребител на профила на мениджър Какво може да прави потребителят в профила на мениджър Какво може да прави в свързаните управлявани профили потребителят на профила на мениджър
Администраторски достъп

Да преглежда, редактира и управлява профила на мениджър, както и да изпълнява администраторски действия в него, включително:

 • да свързва съществуващи клиентски профили и да създава нови такива;
 • да приема и отхвърля заявки за свързване към профила на мениджър;
 • да прекратява връзката към профили на подмениджър и клиентски профили;
 • да изпраща покани до потребители;
 • да анулира поканите, изпратени от други потребители с достъп до профила;
 • да премахне потребител;
 • да променя нивата на достъп за потребителите.

Ако профилът на мениджър не е собственик с администраторски права, потребител с администраторски достъп може да преглежда, редактира и управлява всяка част от свързания клиентски профил, както и да извършва ограничени администраторски действия в него, например:

 • да кани потребители с ниво на достъп „Стандартен“, „Само за четене“ или „Само по имейл“;
 • да променя потребителски достъп от „Стандартен“ на „Само за четене“;
 • да променя потребителски достъп от „Само за четене“ на „Стандартен“.

Освен това, ако профилът на мениджър е собственик, потребител с администраторски достъп може:

 • да кани потребители с ниво на достъп „Администраторски“;
 • да премахва потребители с ниво на достъп „Администраторски“;
 • да променя потребителски достъп от „Администраторски“ на „Стандартен“ и „Само за четене“;
 • да променя потребителски достъп от „Само за четене“ или „Стандартен“ на „Администраторски“;
 • да прехвърля собствеността върху друг профил на мениджър;
 • да прекратява собствеността над администраторските права;
 • да приема и отхвърля заявки за свързване от други профили на мениджър;
 • да прекратява връзката с друг профил на мениджър;
 • да включва и изключва споделянето на списъците за ремаркетинг.
Стандартен достъп Да преглежда, редактира и управлява всяка част от профила на мениджър, с изключение на администраторските задачи, посочени по-горе, които са налице само за потребители с администраторски достъп; да преглежда, редактира и управлява всяка част от свързани клиентски профили и кампании, с изключение на администраторските задачи, посочени по-горе, които са налице само за потребители с администраторски достъп.
Достъп само за четене да преглежда профила на мениджър;
 • да преглежда свързаните клиентски профили;
 • да редактира и пуска отчети за свързани клиентски профили;
 • да получава известия по имейл за свързаните профили;
 • да получава отчети по имейл, ако потребителят е добавен в пощенски списък;

Забележка: Потребителите с достъп „Само за четене“ не могат да правят промени по профила (например копиране и поставяне на такива обекти, като кампании).

Фактуриране Да преглежда и редактира данните за фактуриране.
 • За клиентски профили, използващи автоматични или ръчни плащания (за разлика от месечно фактуриране), потребителите с достъп за фактуриране могат да преглеждат и редактират данните за фактуриране в съответните профили.
 • При месечно фактуриране данните за фактуриране трябва да се съхраняват на ниво профил на мениджър, така че месечното фактуриране не може да се управлява на ниво клиент.
Достъп само по имейл Да получава известия по имейл за профилите на мениджър;
 • да получава известия по имейл за свързаните профили;
 • да получава отчети по имейл, ако потребителят е добавен в пощенски списък;

Забележка: Потребителите с достъп „Само по имейл“ не могат да правят никакви промени по профила (например, копиране и поставяне на обекти като кампании).

Потребителски достъп до профили на мениджър, свързани с профила Ви на мениджър

След като профилът Ви на мениджър бъде свързан с друг профил на мениджър, ето как работят нещата за потребители, които имат достъп до него:

 • Ако профилът Ви на мениджър е над този на другия мениджър в йерархията (т.е. профилът Ви управлява другия профил на мениджър), потребителите с достъп до профила Ви на мениджър могат да извършват промени в другия профил на мениджър.
 • Ако профилът Ви на мениджър е под този на другия мениджър в йерархията (т.е профилът Ви е управляван от другия профил на мениджър), потребителите с достъп до профила Ви на мениджър няма да могат да правят промени в другия профил на мениджър.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си