Σχετικά με τη μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες)

Η μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες) είναι ο μέσος αριθμός των φορών που μια διαφήμιση βίντεο από την καμπάνια σας εμφανίστηκε σε έναν χρήστη τις τελευταίες 7 ή 30 ημέρες (είτε για μία μεμονωμένη ημέρα ή για πολλές ημέρες). Η μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες) σάς βοηθά να κατανοήσετε πώς αλλάζει η απόδοση της εβδομαδιαίας ή μηνιαίας μέσης συχνότητας με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας ένα παράθυρο ανασκόπησης 7 ή 30 ημερών για κάθε ημερομηνία. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς υπολογίζεται η μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες) για τις διαφημίσεις βίντεο.

Σύγκριση μέσης συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες) και μέσης συχν. εμφ. ανά χρήστη

Οι μετρήσεις προσέγγισης μοναδικών χρηστών μετρούν τον συνολικό αριθμό χρηστών στους οποίους εμφανίστηκε μια διαφήμιση. Στο Google Ads, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον μετρήσεις προσέγγισης χρηστών στον πίνακα στατιστικών στοιχείων, χρησιμοποιώντας τις στήλες "Μέση συχν. εμφ. / χρήστη", "Μέση συχν. εμφ. / χρήστη (7 ημέρες)" ή "Μέση συχν. εμφ. / χρήστη (30 ημέρες)".  Αν θέλετε να δείτε πόσο συχνά εμφανίζονταν οι διαφημίσεις σας στον ίδιο χρήστη σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε "Μέση συχν. εμφ. / χρήστη" στο Google Ads. Αν θέλετε να δείτε πώς αλλάζει η συχνότητα με την πάροδο του χρόνου σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση για τις διαφημίσεις σας, επιλέξτε "Μέση συχν. εμφ. / χρήστη (7 ημέρες)" ή "Μέση συχν. εμφ. / χρήστη (30 ημέρες)" στο Google Ads.

Παράδειγμα

Θέλετε να μάθετε σε πόσους χρήστες εμφανίστηκε η διαφήμισή σας σε εύρος ημερομηνιών 9 ημερών. Εάν ανατρέξετε στη "Μέση συχν. εμφ. / χρήστη" για αυτό το εύρος ημερομηνιών, θα δείτε τη μέση συχνότητα και στις 9 ημέρες. Εάν ανατρέξετε στη "Μέση συχν. εμφ. / χρήστη (7 ημέρες)" ή στη "Μέση συχν. εμφ. / χρήστη (30 ημέρες)" για αυτό το εύρος ημερομηνιών, θα δείτε πώς αλλάζει η μέση συχνότητα 7 ή 30 ημερών, για κάθε μία από τις 9 ημέρες που περιλαμβάνει το εύρος ημερομηνιών.

Πώς υπολογίζεται η μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες)

Ανάλογα με το εάν επιλέξετε μία ημέρα ή πολλές ημέρες στο Google Ads, η μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες) εμφανίζεται διαφορετικά στον πίνακα στατιστικών στοιχείων του Google Ads. Για να αλλάξετε τις επιλεγμένες ημέρες, κάντε κλικ στον επιλογέα εύρους ημερομηνιών πάνω από το γράφημα απόδοσης στο Google Ads. 

Σημείωση: Εφόσον είναι διαθέσιμες, οι πληροφορίες ημερήσιων συχνοτήτων εμφανίζονται στο Google Ads ύστερα από 3 ημέρες.

Υπολογισμοί μίας ημέρας

Εάν επιλέξετε μία ημέρα στον επιλογέα εύρους ημερομηνιών, η μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες) σε μια καμπάνια υπολογίζεται ως ο συνολικός αριθμός εμφανίσεων σε ένα παράθυρο ανασκόπησης 7 ή 30 ημερών δια του συνολικού αριθμού των μοναδικών χρηστών της καμπάνιας στο ίδιο παράθυρο ανασκόπησης.

Παράδειγμα

Στο Google Ads, θέλετε να δείτε τέση η μσυχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ημέρες) από τις 30 Ιανουαρίου 2020 για μια επιλεγμένη καμπάνια. Το Google Ads θα εξετάσει τις συνολικές εμφανίσεις στην καμπάνια από τις 24 Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιανουαρίου 2020 και θα διαιρέσει το ποσό με το σύνολο των μοναδικών χρηστών κατά τη διάρκεια του επιλεγμένου χρονικού πλαισίου. 

Ας υποθέσουμε ότι έχετε 1.000 εμφανίσεις και 200 μοναδικούς χρήστες τις τελευταίες 7 ημέρες για την καμπάνια σας. Η μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη τις τελευταίες 7 ημέρες θα ήταν 5 (διότι 1.000 / 200 = 5).

Υπολογισμός πολλών ημερών

Αν επιλέξετε ένα εύρος ημερομηνιών στον επιλογέα εύρους ημερομηνιών, η μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες) σε μια καμπάνια υπολογίζεται ως το άθροισμα των συνολικών εμφανίσεων σε ένα παράθυρο ανασκόπησης 7 ή 30 ημερών για κάθε ημέρα του εύρους ημερομηνιών, διαιρεμένος με το άθροισμα των συνολικών μοναδικών χρηστών στο ίδιο παράθυρο ανασκόπησης για κάθε ημέρα στο εύρος ημερομηνιών.

Παράδειγμα

Στο Google Ads, θέλετε να δείτε τη συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ημέρες) από τις 29 Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιανουαρίου 2020 για μια επιλεγμένη καμπάνια. Το Google Ads θα εξετάσει το άθροισμα των συνολικών εμφανίσεων στα παράθυρα ανασκόπησης για τις 29 Ιανουαρίου 2020 και τις 30 Ιανουαρίου 2020 και θα διαιρέσει το ποσό με το άθροισμα των συνολικών μοναδικών χρηστών για κάθε ημέρα του εύρους ημερομηνιών.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε τις ακόλουθες εμφανίσεις και μοναδικούς χρήστες για την καμπάνια σας:

  • 1.400 εμφανίσεις και 700 μοναδικούς χρήστες τις τελευταίες 7 ημέρες από τις 29 Ιανουαρίου 2020.
  • 1.000 εμφανίσεις και 200 μοναδικούς χρήστες τις τελευταίες 7 ημέρες από τις 30 Ιανουαρίου 2020.

Η μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη τις τελευταίες 7 ημέρες θα ήταν 2,7 (ή [1.400 + 1.000] / [700 + 200] = 2,7).

Λόγω του παραθύρου ανασκόπησης, ενδέχεται να δείτε δεδομένα συχνότητας μετά την ημερομηνία λήξης της καμπάνιας, αν η καμπάνια σας είχε εμφανίσεις τις τελευταίες 7 ή 30 ημέρες. Για παράδειγμα, αν η καμπάνια σας έληξε στις 30 Ιανουαρίου 2020 και εσείς εξετάσετε τα δεδομένα συχνότητας για τις 3 Φεβρουαρίου 2020, θα εξακολουθείτε να βλέπετε δεδομένα συχνότητας για την καμπάνια, λόγω του παραθύρου ανασκόπησης.

Εύρεση δεδομένων αναφοράς για τη μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες)

Στο Google Ads, μπορείτε να βρείτε δεδομένα αναφοράς για αυτήν τη μέτρηση στις στήλες Μέση συχν. εμφ. / χρήστη (7 ημέρες) και Μέση συχν. εμφ. / χρήστη (30 ημέρες) στον πίνακα στατιστικών στοιχείων Καμπάνια και στον πίνακα στατιστικών στοιχείων Βίντεο. Για να προσθέσετε τις στήλες στον πίνακα στατιστικών στοιχείων:

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
  2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες, για να δείτε τον πίνακα στατιστικών στοιχείων.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί φίλτρου Φίλτρο επάνω από τον πίνακα στατιστικών στοιχείων.
  4. Επιλέξτε Προσέγγιση μετρήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέση συχν. εμφ. / χρήστη (7 ημέρες) ή Μέση συχν. εμφ. / χρήστη (30 ημέρες). Αν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα δεδομένα αναφοράς, η μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες) εμφανίζεται κάτω από τις στήλες.

Δεδομένα αναφοράς για πολλές ημέρες

Όταν επιλέξετε ένα εύρος ημερομηνιών στον επιλογέα εύρους ημερομηνιών, θα δείτε επίσης ένα εύρος που δείχνει την τιμή ελάχιστης συχνότητας και την τιμή μέγιστης συχνότητας για τις επιλεγμένες ημέρες, κάτω από τη μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη. 

Για να έχετε μια λεπτομερή άποψη του τρόπου με τον οποίο αλλάζει η μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη (7 ή 30 ημέρες) με την πάροδο του χρόνου, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια τιμή στη στήλη και θα εμφανιστεί ένα γραμμικό γράφημα. Στη συνέχεια, μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το γραμμικό γράφημα, για να δείτε τη μέση συχν. εμφ. ανά χρήστη για τις τελευταίες 7 ή 30 ημέρες, ανατρέχοντας στο διάστημα πριν από τη συγκεκριμένη ημέρα.


Σημείωση: Το γραμμικό γράφημα μπορεί να αναφέρει μόνο τις ημερήσιες τιμές για ένα εύρος ημερομηνιών διάρκειας έως 30 ημερών. Όταν το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών είναι πάνω από 30 ημέρες, θα βλέπετε δεδομένα από τις τελευταίες 30 ημέρες εντός αυτού του εύρους.

Τόση οι τιμές ελάχιστης και μέγιστης συχνότητας όσο και το γραμμικό γράφημα σας επιτρέπουν να ελέγχετε αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην απόδοση καμπάνιας τις επιλεγμένες ημέρες. 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας