Nasa target na abot: Kahulugan

Ang dami ng tao sa tinukoy na target na audience ng iyong campaign na inaasahang maaabot mo. Nakabatay ang nasa target na abot sa edad, kasarian, at pangheyograpiyang lokasyon ng iyong target na audience.

Ang nasa target na abot ay ang ganap na bilang ng mga tao sa iyong target na audience na naaabot ng isang campaign, habang ang nasa target na porsyento ng abot ay ang porsyento ng isang demograpikong audience batay sa census na naaabot ng iyong campaign. Puwede mong kalkulahin ang nasa target na porsyento ng abot sa pamamagitan ng paghahati sa nasa target na demograpikong abot gamit ang nasa target na demograpikong populasyon.

Halimbawa

Sabihin nating naabot ng iyong ad ang kabuuang 5 milyong tao sa Texas mula sa tinantyang 30 milyong taong nakatira sa Texas. 16.7% ang iyong nasa target na porsyento ng abot.

Kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu