Riešenie problémov so značkovaním celého webu

Ak chcete merať kampane Google Ads čo najpresnejšie, používajte celowebovú značku, ktorá bude môcť nastavovať súbory cookie na rovnakej doméne ako váš web (nazývajú sa súbory cookie hostiteľskej domény). Ak máte povolené automatické značkovanie, tieto súbory cookie hostiteľskej domény budú môcť po kliknutí uložiť parametre GCLID (identifikátor kliknutia Google) a AUID (identifikátor inzerenta). Tieto súbory cookie ukladajú jedinečný identifikátor používateľa alebo kliknutia na reklamu, ktoré používateľa priviedlo na váš web. Keď sa potom spustia rovnaké značky na stránke konverzie, na správne meranie konverzií sa použijú uložené parametre GCLID a AUID.

Ak ste už implementovali niektoré z našich riešení celowebovej značky, napríklad globálnu značku webu (gTag), Správcu značiek Google alebo Google Analytics pomocou globálnej značky webu a váš účet je napriek tomu nahlásený, podľa nasledujúcich pokynov zabezpečte presné meranie konverzií.

Vyriešte problém s neoverenými konverziami alebo konverziami s neaktívnou značkou

Ak sa pre konverziu zobrazuje v stĺpci stavu sledovania konverzií stav Neoverené alebo Neaktívna značka, môžete konverzie overiť pomocou rozšírenia Tag Assistant. Tag Assistant je nástroj, ktorý vám z účtu Google Ads umožňuje overiť konverzné akcie priamo na vašom webe. Pri preklikávaní sa jednotlivými stránkami vášho webu sa v odznaku Tag Assistant zobrazia informácie o ladení a poskytnú vám pokyny na riešenie neoverených konverzií alebo konverzií s neaktívnou značkou. Pokyny nájdete v článku Riešenie problémov s neoverenými alebo neaktívnymi konverznými akciami pomocou rozšírenia Tag Assistant.

Skontrolujte, či máte povolené automatické značkovanie

Ak chcete presne merať konverzie, v účte Google Ads musíte povoliť automatické značkovanie. Googlu to umožní po kliknutí na reklamu automaticky pridať na vstupnú stránku parametre GCLID a AUID, ktoré sa potom uložia v súbore cookie hostiteľskej domény nasadenom jedným z našich riešení značkovania celého webu. Pokyny nájdete v článku Automatické značkovanie. Môžete tiež skontrolovať, či automatické značkovanie v službe Google Ads funguje.

Automatické značkovanie je kompatibilné s parametrami ValueTrack. Ak potrebujete pridať do webovej adresy ďalšie parametre, začiarknite políčko Nastavenie sledovania pomocou parametrov ValueTrack.

Skontrolujte, či sa na všetkých vašich stránkach spúšťa celowebová značka

Na všetkých stránkach musí byť implementované riešenie sledovania celého webu, aby sa získaval identifikátor GCLID a ukladal sa do súboru cookie hostiteľskej domény. Ak niektoré vstupné stránky neobsahujú celowebovú značku, niektoré kliknutia vedúce na tieto stránky nemožno sledovať. Ak chcete skontrolovať, ktoré vstupné stránky sa vo vašich reklamách používajú, v ponuke stránok vľavo kliknite na Vstupné stránky.

Ak chcete zistiť odhadované percento kliknutí, pri ktorých sa konverzie dajú sledovať pomocou súboru cookie hostiteľskej domény na vstupnej stránke (ide o najpresnejší spôsob sledovania konverzií), pozrite si pomer kompatibility sledovania konverzií. Pomer nižší ako 100 % znamená, že niektoré konverzie sa v určitých prehliadačoch nesledujú. Okrem toho, ak používate staré značky, prehľad môže upozorňovať, že ich musíte inovovať na globálnu značku webu alebo používať Správcu značiek Google. Ďalšie informácie o miere kompatibility sledovania konverzií

Ak používate Správcu značiek Google, povoľte prepájač konverzií

Značka prepájača konverzií slúži na ukladanie údajov o kliknutiach v súboroch cookie hostiteľskej domény spojených s vašou doménou. Vďaka tomu môžete efektívne merať konverzie. Značku prepájača konverzií nasaďte na všetky stránky, na ktoré sa môžu návštevníci dostať po kliknutí na reklamu alebo promo. Značku prepájača konverzií odporúčame spúšťať na všetkých stránkach.

Skontrolujte, či sa na stránkach konverzie nenachádzajú staré značky

Zo stránok konverzií odstráňte všetky staré značky (napríklad staré sledovanie konverzií služby Google Ads alebo staré značky Floodlight) a zabráňte tak dvojitému započítaniu. Môžete to skontrolovať pomocou nástroja Google Tag Assistant. Vo svojom účte Google Ads prejdite na Nástroje > Konverzie > vyberte konverziu > Webové stránky. Kliknite na odkaz na webovú stránku a skontrolujte, či obsahuje staré značky. Ak áno, odstráňte ich a ponechajte len celowebovú značku (napríklad globálnu značku webu alebo Správcu značiek Google).*

* Ak využívate možnosť prepojenia účtov Google Analytics a Google Ads, môžete si ponechať starú značku Analytics.js. Google Analytics však musíte nastaviť pomocou globálnej značky webu.

Ak používate Google Analytics, ubezpečte sa, že vlastníctva sú správne prepojené s účtom Google Ads

Pri prepájaní vlastníctiev v službe Analytics s účtom Google Ads sa uistite, že vlastníctva v službe Analytics sú prepojené s účtom Google Ads, v ktorom boli konverzie vytvorené. Ak boli konverzie vytvorené v účte správcu Google Ads (MKC), vlastníctva účtu Analytics musia byť prepojené s týmto účtom, a nie s podradenými účtami používajúcimi tieto konverzné akcie MKC.

Skontrolujte, či nemáte viacero domén alebo účtov Google Ads

Ak máte v účte Google Ads viacero domén, uistite sa, že na každej z nich máte riešenie celowebovej značky. Ak využívate riešenie prepojenia účtov Google Ads a Google Analytics, ubezpečte sa, že s účtom Google Ads sú prepojené všetky účty alebo zobrazenia v službe Google Analytics.

Ak máte viacero účtov Google Ads, skontrolujte, či sú všetky konverzie vo všetkých účtoch pokryté riešením celowebovej značky. Je možné, že služba Google Analytics nie je prepojená so všetkými účtami, prípadne máte viacero domén, pričom niektoré z nich obsahujú celowebové značky a niektoré nie.

Skontrolujte domény stránok konverzie

Stránka konverzie musí byť v rovnakej doméne ako vstupná stránka reklamy, inak budete musieť implementovať sledovanie viacerých domén (pokyny na sledovanie konverzií v službe Google Ads pomocou značky gTag, pokyny pre Google Analytics, pokyny pre Správcu značiek Google). Skúste sa pozrieť, či nenájdete vzor, napríklad inú doménu, cestu alebo subdoménu. Rozlišujeme tri prípady:

  • rovnaká doména ako vstupné stránky: nie je potrebná žiadna zmena;
  • doména zákazníka odlišná od vstupnej stránky: zákazník potrebuje riešenie pre viaceré domény;
  • doména tretej strany: dlhodobo to nebude fungovať, pokiaľ príslušná tretia strana nechce implementovať celowebové značky.

Skontrolujte, či sú na stránkach konverzie stále k dispozícii súbory cookie

Ak chcete zaistiť presné meranie konverzií, parametre GCLID a AUID zaznamenané v súboroch cookie hostiteľskej domény na vstupných stránkach musia byť v prehliadači dostupné aj na stránkach konverzie. Súbory cookie musia byť preto v prehliadači dostupné, keď zákazník konvertuje. Obráťte sa na svoj tím vývojárov a ubezpečte sa, že váš web neodstraňuje súbory cookie skôr, než sa zákazníci dostanú na stránky konverzie (pomocou nástrojov pre vývojárov môžete konverzie otestovať a skontrolovať, či sa prostredníctvom webovej adresy odosiela parameter GCLID a či sa ukladá v súbore cookie).

Skontrolujte, či ste neodstránili časť značky obsahujúcu kód JavaScript

Použitie značky <img> (známa aj ako implementácia typu Iba pixely) môže ovplyvniť sledovanie v niektorých prehliadačoch. Na svojom webe preto používajte kompletnú celowebovú značku využívajúcu kód JavaScript.

Sledovanie konverzií nespúšťajte z prvku iframe

Značky neimplementujte do prvkov iframe, pretože to môže viesť k problémom s presnosťou merania. Prvky iframe sa môžu použiť v prípade, že máte na stránke vložené formuláre alebo platobné či prihlasovacie portály. Značky nasadené v prvkoch iframe môžu vyžadovať aj aktualizované nastavenia atribútu SameSite, ako je uvedené v príspevku o nových požiadavkách zavedených v roku 2020 na blogu o prehliadači Chrome.

Značku sledovania konverzií nenasadzujte pomocou existujúcich značiek, napríklad značiek funkcie Floodlight alebo iných riešení sledovania (praktika nazývaná podmienené spájanie značiek). Tieto značky sa budú spúšťať z inej domény, a preto sa nimi nasadené súbory cookie nebudú považovať za súbory cookie hostiteľskej domény.

Skontrolujte všetky kroky uvedené vyššie na všetkých svojich weboch (vrátane mobilného webu)

Ak vaše kampane Google Ads smerujú návštevnosť na iné webové domény alebo máte mobilné verzie týchto webov, je dôležité, aby ste celowebové značky správne nainštalovali na všetkých svojich weboch. Okrem toho ak chcete zaistiť presné meranie všetkých konverzií, skontrolujte všetky kroky uvedené v týchto článkoch.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false