Forstå data om måling av merkevareløft

Hvis du allerede har konfigurert måling av merkevareløft, kan du legge til nyttige kolonner i rapportene for å se i hvilken grad annonsene dine har påvirket målgruppens positive følelser overfor merkevaren din eller produktet ditt. Generelt kreves det et høyere antall svar for å kunne identifisere mindre økningsmengder, ettersom et lavt antall svar på undersøkelser om merkevareløft gjør det vanskelig å fastslå nøyaktig hvilken innvirkning annonsene dine hadde på disse svarene. I denne artikkelen kan du lese om hva disse beregningene betyr, og hvordan du legger dem til i rapportene dine.

Nedenfor ser du anslag for antallet svar som kreves for å påvise merkevareløft.

  • I kampanjer der du oppnår gode resultater, kan du forvente å registrere et merkevareløft når du har mottatt rundt 2000 svar per beregning for merkevareløft.
  • Hvis du bruker det anbefalte minimumsbudsjettet, kan du forvente å registrere et merkevareløft når du har mottatt rundt 4100 svar per beregning for merkevareløft.
  • Hvis det ikke registrert noe merkevareløft i kampanjen din etter at du har fått 16 800 svar per beregning, er det ikke sikkert at vi kan påvise merkevareløft i kampanjen.
Merk: Du kan som regel forvente å se resultater knyttet til merkevareløft når du har mottatt 2000 svar på undersøkelsen. Finn ut mer om registrering av svar på undersøkelser om merkevareløft og absolutt merkevareløft.

Brukere der merkevareløft er oppnådd

I denne kolonnen ser du et overslag over hvor mange av brukerne i et utvalg som endret oppfatning av merkevaren din etter å ha sett annonsene dine. Resultatene ekstrapoleres til den samlede rekkevidden for kampanjen. Beregningen viser den anslåtte forskjellen i positiv respons på merkevare- eller produktundersøkelsene dine mellom brukergruppen som så annonsen din, og gruppen som ikke gjorde det. Du kan for eksempel oppnå en økning i vurdering (eller bevissthet eller reklameoppmerksomhet) for merkevaren din eller produktet ditt som en følge av at du viser annonser. 

I beregningen for brukere der merkevareløft er oppnådd, får du ikke nødvendigvis se unike brukere. Grunnen til dette er at en bruker kan påvirkes positivt eller bli «løftet» mer enn én gang i løpet av kampanjens levetid.

Merk: Remarketing mot brukere der merkevareløft er oppnådd, støttes ikke.

Kostnad per bruker der merkevareløft er oppnådd

Den gjennomsnittlige kostnaden for en bruker der merkevareløft er oppnådd, som nå vurderer merkevaren din etter å ha sett annonsene dine. Kostnaden per bruker der merkevareløft er oppnådd, beregnes ved å dele den totale kampanjekostnaden din på antallet brukere der merkevareløft er oppnådd. Du kan bruke denne beregningen for å få en forståelse av hva det koster å få en person til å endre oppfatning av merkevaren din med hensyn til merkevarevurdering, reklameoppmerksomhet eller merkevarebevissthet.

Absolutt merkevareløft

Denne beregningen viser den anslåtte forskjellen i positiv respons på merkevare- eller produktundersøkelsene dine mellom brukergruppen som så annonsene dine (den eksponerte gruppen), og gruppen som ikke gjorde det (basisgruppen). Denne verdien kommer vi frem til ved å trekke den positive svarfrekvensen til basisgruppen fra den eksponerte gruppen. Med absolutt merkevareløft måles det i hvilken grad målgruppens positive følelser overfor merkevaren din eller produktet ditt er påvirket av annonsene dine. Hvis du ser en økning fra 20 % til 40 % i positive svar på undersøkelsen når du sammenligner de to undersøkelsesgruppene, representerer dette et absolutt merkevareløft på 20 %. 

Absolutt merkevareløft og kampanjeresultater

Den totale økningen gjenspeiler ikke nødvendigvis de samlede resultatene dine hva angår merkevareløft. Det er bedre å fokusere på en beregning som «kostnad per bruker der merkevareløft er oppnådd» som det primære resultatmålet ditt, ettersom både rekkevidde og kostnad inkluderes i denne beregningen. Se følgende tabell:

Kampanje

Kostnad Kostnad per tusende visning (CPM) Rekkevidde Total økning Brukere der merkevareløft er oppnådd Kostnad per bruker der merkevareløft er oppnådd
Kampanje 1 1000 kr 150 kr 6,666 10 % 667 1,50 kr
Kampanje 2 1000 kr 50 kr 20,000 5 % 1000 1 kr
Differanse Ikke aktuelt 66 %  200 %  50 %  60 %  33 % 

Hvis du bare vurderer det absolutte løftet, ser det ut til at du oppnår bedre resultater med kampanje 1 enn med kampanje 2. Med kampanje 2 – med samme kostnad – oppnådde du imidlertid 50 % flere brukere der merkevareløft er oppnådd, med 66 % lavere CPM og 33 % mer effektiv kostnad per bruker der merkevareløft er oppnådd. 

Forbedringspotensial for løft

I hvilken grad annonsene dine har bidratt til å øke positive følelser overfor merkevaren din eller produktet ditt sammenlignet med det positive vekstpotensialet merkevaren eller produktet kunne ha oppnådd. Denne verdien kommer vi frem til ved å dele den totale økningen på 1, minus den positive svarfrekvensen til basisgruppen. En økning fra 20 % til 40 % i positive svar på undersøkelsen mellom den eksponerte gruppen og basisgruppen representerer for eksempel et forbedringspotensial for løft på 25 %.

Relativt merkevareløft

Forskjellen i positive svar på merkevare- eller produktundersøkelser mellom brukerne som har sett annonsene dine, og brukerne som ikke har sett dem. Denne forskjellen deles deretter på antallet positive svar fra brukergruppen som ikke så annonsene dine. Resultatet måler i hvilken grad målgruppens positive oppfatning av merkevaren din er påvirket av annonsene dine. En økning fra 20 % til 40 % i positive svar på undersøkelsen mellom de to undersøkelsesgruppene representerer for eksempel et relativt løft på 100 %.

Ettersom undersøkelsessvar ikke kan samles inn for hele den eksponerte gruppen og basisgruppen, ekstrapoleres disse dataene fra svarene som er samlet inn, noe som gir deg et anslått antall innenfor et bestemt område. Konfidensintervallet er vanligvis 90 %. Du kan derfor forvente at det faktiske løftantallet i 90 % av tilfellene er innenfor dette området (hvis du har nådd alle).

Positiv svarfrekvens i basisgruppen

Dette viser til hvor ofte brukere som ikke har sett annonsene dine, responderte positivt på merkevaren din. Med denne beregningen kan du enklere se i hvilken grad positiv respons på merkevaren din kan tilskrives generell medieomtale og andre faktorer, og ikke at folk ser annonsene i kampanjene dine. 

Svar fra den eksponerte gruppen

Antallet svar på undersøkelsen fra folk som har sett annonsene dine.

Merk: Hvis tallet i denne kolonnen er lavt, har vi ikke mottatt et tilstrekkelig antall svar på undersøkelsen ennå. Fortsett å kjøre kampanjene dine, og kom tilbake igjen om litt. 

Svar fra basisgruppen

Antallet svar på undersøkelsen fra folk som ikke har sett annonsene dine.

Merk: Hvis tallet i denne kolonnen er lavt, har vi ikke mottatt et tilstrekkelig antall svar på undersøkelsen ennå. Fortsett å kjøre kampanjene dine, og kom tilbake igjen om litt. 

Positiv svarfrekvens 

Blant alle personene som svarte på undersøkelsen, er dette prosentandelen som avga et positivt svar i forbindelse med produktet ditt eller merkevaren din. 

Konfidensintervall

Dette er området som anslaget ditt for relativt og absolutt merkevareløft faller innenfor. Du kan for eksempel se et relativt løft på 38,41 %, som er punktestimatet. I parentes ser du konfidensintervallet fra minst 30,5 % til maksimalt 45,0 %.

Endre tabellkolonnene for målingsdata

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Prøvefunksjoner i sidemenyen til venstre, og velg så Måling av økning. 
  3. Velg annonseringsobjektet du vil se målingsdata om. 
  4. Klikk på kolonneikonet Kolonner og så på Endre kolonnene.
  5. Klikk på Merkevareløft for å åpne panelet, og velg så kolonnene du vil legge til eller fjerne. 
  6. Klikk på Bruk
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt