Giới thiệu về lượt chuyển đổi hành động địa phương

Google tính các lượt chuyển đổi hành động địa phương bất cứ khi nào mọi người hoàn tất một hành động cụ thể đối với địa điểm thực tế của nhà quảng cáo (như cửa hàng), trong hoặc sau khi tương tác với quảng cáo cho nhà quảng cáo đó. Vì các lượt chuyển đổi hành động địa phương xảy ra trên những sản phẩm và dịch vụ của Google (ví dụ: Google Maps), nên Google Ads sẽ tự động xác định những hành động địa phương đó. Google Ads sẽ tổng hợp dữ liệu về lượt chuyển đổi hành động địa phương và xóa mọi thông tin liên quan đến danh tính trong dữ liệu đó. Dữ liệu llượt chuyển đổi Hành động địa phương chỉ dành cho một số nhà quảng cáo nhất định. Dữ liệu này không dành cho các nhà quảng cáo có danh mục vị trí nhạy cảm liên quan đến chăm sóc sức khỏe, tôn giáo, nội dung người lớn và trẻ em.

Nếu tài khoản của bạn ghi lại lượt chuyển đổi được kết hợp với các hành động địa phương này, bạn sẽ thấy dữ liệu đó trong bảng Hành động chuyển đổi, cùng với bất kỳ hành động chuyển đổi nào khác mà bạn đã xác định. Bạn cũng có thể xem các hành động địa phương này trong bất kỳ báo cáo Google Ads nào bằng cách phân đoạn cột “Tất cả chuyển đổi” theo hành động chuyển đổi. Theo mặc định, các lượt chuyển đổi liên quan đến lượt chuyển đổi hành động địa phương không nằm trong cột “Chuyển đổi” .

Sau đây là 6 hành động địa phương:

  1. Nhấp để gọi: Nhấp vào nút "Gọi" trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau một tương tác quảng cáo.
  2. Hành động cục bộ - Chỉ đường: Nhấp vào nút "Nhận chỉ đường" trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau một tương tác quảng cáo.
  3. Hành động cục bộ - Lượt truy cập trang web: Nhấp vào liên kết trang web trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau một tương tác quảng cáo.
  4. Hành động cục bộ - Tương tác khác: Nhấp vào hành động được theo dõi khác của người dùng (ví dụ: chia sẻ vị trí, lưu, v.v.) trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau một tương tác quảng cáo.
  5. Hành động cục bộ - Đơn đặt hàng: (Cụ thể theo chiều dọc) Nhấp vào nút “Đặt hàng” trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau một tương tác quảng cáo.
  6. Hành động địa phương - Lượt xem thực đơn: (Cụ thể theo ngành dọc) Nhấp vào liên kết dẫn đến thực đơn trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau khi tương tác với quảng cáo.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố