Giới thiệu về lượt chuyển đổi hành động liên quan đến địa điểm thực tế

Lưu ý: Nếu đã sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế, bạn có thể không cần phải sử dụng lượt chuyển đổi hành động liên quan đến địa điểm thực tế. Tài khoản của bạn sẽ tự động bắt đầu báo cáo các lượt chuyển đổi đó nếu bạn đáp ứng tiêu chí cho lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế. Nếu số lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế của bạn thấp hoặc nếu bạn không đo lường số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, thì các lượt chuyển đổi hành động liên quan đến địa điểm thực tế sẽ cung cấp báo cáo hiệu suất chiến dịch phù hợp.  

Google tính các lượt chuyển đổi hành động liên quan đến địa điểm thực tế bất cứ khi nào người dùng hoàn tất một hành động cụ thể đối với địa điểm thực tế của nhà quảng cáo (như cửa hàng), trong hoặc sau khi tương tác với quảng cáo của nhà quảng cáo đó. Vì lượt chuyển đổi hành động liên quan đến địa điểm thực tế xảy ra trên các sản phẩm và dịch vụ của Google (ví dụ: Google Maps), nên Google Ads sẽ tự động xác định các hành động liên quan đến địa điểm thực tế đó. Google Ads sẽ tổng hợp dữ liệu về lượt chuyển đổi hành động liên quan đến địa điểm thực tế. Dữ liệu về lượt chuyển đổi Hành động liên quan đến địa điểm thực tế chỉ dành cho một số nhà quảng cáo nhất định. Dữ liệu này không dành cho các nhà quảng cáo có danh mục vị trí nhạy cảm liên quan đến chăm sóc sức khỏe, tôn giáo, nội dung khiêu dâm và trẻ em.

Nếu tài khoản của bạn ghi lại lượt chuyển đổi được kết hợp với các hành động liên quan đến địa điểm thực tế này, bạn sẽ thấy dữ liệu đó trong bảng Hành động chuyển đổi, cùng với bất kỳ hành động chuyển đổi nào khác mà bạn đã xác định. Bạn cũng có thể xem các hành động địa phương này trong bất kỳ báo cáo Google Ads nào bằng cách phân đoạn cột “Tất cả chuyển đổi” theo hành động chuyển đổi. Theo mặc định, các lượt chuyển đổi liên quan đến lượt chuyển đổi hành động liên quan đến địa điểm thực tế không nằm trong cột “Lượt chuyển đổi”.

Hãy xem lại bảng lượt chuyển đổi hành động liên quan đến địa điểm thực tế sau:

Lượt chuyển đổi Mô tả
Số lượt nhấp để gọi Các lượt nhấp vào nút "Gọi" trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau một lượt tương tác với quảng cáo.
Các hành động liên quan đến địa điểm thực tế – Tìm đường Các lượt nhấp vào nút "Xem đường đi" trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau một lượt tương tác với quảng cáo.
Các hành động liên quan đến địa điểm thực tế – Lượt truy cập vào trang web Các lượt nhấp vào đường liên kết dẫn đến trang web trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau một lượt tương tác với quảng cáo.
Các hành động liên quan đến địa điểm thực tế – Các lượt tương tác khác Các lượt nhấp vào các hành động được theo dõi khác của người dùng (ví dụ: chia sẻ vị trí, lưu và các hành động khác) trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau một lượt tương tác với quảng cáo.
Các hành động liên quan đến địa điểm thực tế – Số đơn đặt hàng (Cụ thể theo ngành dọc) Các lượt nhấp vào nút “Đặt hàng” trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau một lượt tương tác với quảng cáo.
Các hành động liên quan đến địa điểm thực tế – Lượt xem thực đơn (Cụ thể theo ngành dọc) Các lượt nhấp vào đường liên kết dẫn đến thực đơn trên bất kỳ quảng cáo hoặc dịch vụ dựa trên vị trí nào của Google sau một lượt tương tác với quảng cáo.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false