Giới thiệu về tính năng giải thích

Tính năng giải thích cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về những thay đổi lớn đối với hiệu suất tài khoản Google Ads của bạn. Khi hiệu suất của một chiến dịch/nhóm quảng cáo tương thích có sự thay đổi đáng kể, tính năng giải thích sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó.

Ngoài ra, đôi khi Google Ads cũng đưa ra các đề xuất bên cạnh nội dung giải thích. Tính năng giải thích cho bạn biết nguyên nhân khiến hiệu suất của quảng cáo biến động, còn đề xuất giúp bạn nâng cao hiệu suất của quảng cáo về sau.

Tính năng giải thích hiện được áp dụng cho:
 • Chiến dịch Tìm kiếm sử dụng chiến lược CPC thủ công, CPC nâng cao, CPC nâng cao cho giá trị, CPA mục tiêu, Tối đa hoá lượt chuyển đổi, Tối đa hoá số lượt nhấp, Tối đa hoá giá trị chuyển đổi, tỷ lệ hiển thị mục tiêu và ROAS mục tiêu
 • Chiến dịch Quảng cáo ứng dụng sử dụng chiến lược CPA mục tiêu
 • Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất

Lợi ích

 • Tiết kiệm thời gian: Tìm hiểu lý do khiến hiệu suất tài khoản của bạn thay đổi chỉ bằng vài lượt nhấp.
 • Tất cả ở cùng một nơi: Bạn không còn phải tham chiếu chéo các báo cáo, danh sách kiểm tra hay công cụ nào khác. Chỉ cần so sánh 2 phạm vi ngày là bạn sẽ có ngay nội dung giải thích về những thay đổi đáng kể đối với hiệu suất (nếu có sẵn).
 • Chẩn đoán các vấn đề: Bạn sẽ nhận được thông tin chính xác và toàn diện hơn để chẩn đoán những nguyên nhân có thể đã dẫn đến thay đổi đối với hiệu suất của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.
 • Nhận đề xuất: Nhận các đề xuất giúp nâng cao hiệu suất quảng cáo. Đề xuất được đưa ra dựa trên hiệu suất của chiến dịch (như được trình bày trong nội dung giải thích), bao gồm các chỉ số có liên quan, xu hướng và quy mô biến động của hiệu suất, cũng như những nguyên nhân cụ thể.

Các loại nội dung giải thích

Nội dung giải thích có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đây đến hiệu suất chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn.

Nội dung giải thích về hoạt động đặt giá thầu

 • Những thay đổi về giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về giá thầu đến vị trí và tần suất mà quảng cáo của bạn hiển thị.
 • Những thay đổi về mục tiêu của chiến lược giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về mục tiêu ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc danh mục đầu tư đối với hiệu suất.
 • Tối ưu hoá mục tiêu của chiến lược giá thầu: Cách tính năng tối ưu hoá hiệu suất tự động so với mục tiêu giá thầu bạn đặt dẫn đến những thay đổi về mức chi tiêu hằng ngày và các chỉ số khác.
 • Những thay đổi về hạn mức giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của việc đặt hoặc thay đổi hạn mức giá thầu đối với việc tự động tối ưu hoá giá thầu. Hạn mức giá thầu có thể ngăn Google Ads điều chỉnh giá thầu của bạn thành số tiền phù hợp nhất cho mục tiêu của bạn.
 • Những thay đổi về chiến lược giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về loại chiến lược hoặc chiến lược danh mục đầu tư đến hiệu suất. Mỗi loại chiến lược giá thầu tự động được thiết kế để giúp bạn đạt được một mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp của mình.
 • Những thay đổi về Hệ số sửa đổi giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về hệ số sửa đổi giá thầu theo thiết bị, theo vị trí, theo thông tin nhân khẩu học và theo đối tượng đến hiệu suất.

Nội dung giải thích về ngân sách

 • Những thay đổi về ngân sách: Mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi ngân sách đối với số lượt nhấp và số lượt hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được.
 • Tối ưu hoá ngân sách: Cách tính năng tối ưu hoá hiệu suất tự động so với ngân sách bạn đã đặt dẫn đến sự thay đổi về mức chi tiêu hằng ngày và các chỉ số khác.
 • Phân bổ ngân sách dùng chung: Mức độ ảnh hưởng của việc phân bổ ngân sách trên nhiều thực thể (ví dụ: nhóm quảng cáo) đối với hiệu suất của các thực thể khác.

Nội dung giải thích về lượt chuyển đổi

 • Chế độ cài đặt lượt chuyển đổi: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về chế độ cài đặt lượt chuyển đổi đối với hiệu suất, bao gồm cả những thay đổi về khoảng thời gian chuyển đổi, số lượt chuyển đổi, mô hình phân bổ và các chế độ cài đặt khác.
 • Độ trễ chuyển đổi: Việc những lượt chuyển đổi gần đây chưa được báo cáo có thể làm giảm số lượt chuyển đổi mà bạn thấy.
 • Biến động về số lượt chuyển đổi nhận được: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về số lượt chuyển đổi đến hiệu suất và liệu những thay đổi này có phải do sự sụt giảm về số lượt kích hoạt thẻ chuyển đổi, lượt hiển thị, lượt nhấp, tỷ lệ chuyển đổi hoặc tỷ lệ nhấp hay không.

Nội dung giải thích về giá trị chuyển đổi

 • Chế độ cài đặt giá trị chuyển đổi: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về chế độ cài đặt giá trị chuyển đổi đến hiệu suất, bao gồm cả những thay đổi về giá trị mặc định, giá trị theo giao dịch cụ thể, giá trị động và các chế độ cài đặt khác về giá trị.
 • Độ trễ giá trị chuyển đổi: Các lượt chuyển đổi gần đây chưa được báo cáo có thể làm giảm giá trị chuyển đổi như thế nào.
 • Sự biến động về giá trị lượt chuyển đổi nhận được: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về giá trị lượt chuyển đổi nhận được đối với hiệu suất và liệu những thay đổi này phát sinh là do sự sụt giảm về số lượt nhấp, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ nhấp, số lượt chuyển đổi hay tỷ lệ phần trăm lượt chuyển đổi có các giá trị liên quan.

Nội dung giải thích về tỷ lệ từ chối

 • Thay đổi về tỷ lệ từ chối: Tính mức tăng hoặc giảm về tỷ lệ từ chối cho mỗi danh mục trong khoảng thời gian của thẻ nội dung giải thích. Nếu tỷ lệ phần trăm thay đổi của một danh mục từ chối tăng lên, tức là các chiến dịch của bạn có thể đang hoạt động dưới mức tối ưu. Mục tiêu của phần nội dung giải thích là để giảm tỷ lệ phần trăm lượt từ chối mà bạn thấy cho chiến dịch của mình.
 • Định nghĩa và hướng dẫn về danh mục từ chối: Nêu rõ các danh mục từ chối ảnh hưởng đến chiến dịch của bạn cùng với định nghĩa tương ứng và hướng dẫn về cách giảm thiểu số danh mục này. Thẻ nội dung giải thích sẽ trình bày tối đa 5 danh mục từ chối, cụ thể là chi phí mục tiêu thấp, phạm vi tiếp cận bị giới hạn, ngân sách bị ràng buộc, chiến dịch trùng lặp và chất lượng thành phần. Các danh mục từ chối hiển thị trên thẻ nội dung giải thích được sắp xếp theo thứ tự giảm dần dựa trên tỷ lệ phần trăm thay đổi về tỷ lệ từ chối trong khoảng thời gian của thẻ nội dung giải thích.
 • Đề xuất về danh mục từ chối: Đưa ra một đề xuất cụ thể để giảm sự xuất hiện của danh mục từ chối có tỷ lệ phần trăm thay đổi cao nhất.

Nội dung giải thích về thành phần, nhóm thành phần và nhóm quảng cáo

 • Những thay đổi về thành phần: Mức độ ảnh hưởng của việc thêm hoặc xoá thành phần trong Chiến dịch quảng cáo ứng dụng hoặc chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất đến hiệu suất.
 • Những thay đổi về hiệu suất của thành phần: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về hiệu suất của từng nhóm thành phần đến hiệu suất tổng thể của chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.
 • Trạng thái đủ điều kiện: Mức độ ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau đến tần suất quảng cáo của bạn đủ điều kiện nhận được lưu lượng truy cập (ví dụ: tình trạng hết ngân sách, việc tạm dừng một nhóm quảng cáo, nhóm thành phần hay chiến dịch; hoặc quảng cáo, nhóm quảng cáo, thành phần hoặc nhóm thành phần bị từ chối).

Tất cả các nội dung giải thích khác

 • Chiến dịch vẫn đang tự học (mới): Những điểm nổi bật khi một chiến dịch mới có thể nhận thấy một số biến động dự kiến khi vẫn đang trong giai đoạn tự học.
 • Mục tiêu tối ưu hoá: Mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi mục tiêu tối ưu hoá trong chiến dịch quảng cáo ứng dụng (chẳng hạn như thay đổi mục tiêu từ lượt cài đặt thành hành động trong ứng dụng) đối với hiệu suất.
 • Những thay đổi về tiêu chí nhắm mục tiêu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí hoặc theo từ khoá, trạng thái từ khoá và việc thêm/xoá một đối tượng đối với hiệu suất.
 • Khả năng cạnh tranh trong phiên đấu giá và mức độ quan tâm trong hoạt động tìm kiếm: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về lượng tìm kiếm trong khoảng không quảng cáo trên Mạng Tìm kiếm và Mua sắm đối với hiệu suất.
 • Nhật ký thay đổi: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về tài khoản đối với hiệu suất của tài khoản đó.
 • Ảnh hưởng theo ngày trong tuần: Hành vi của người dùng vào những ngày cụ thể trong tuần có thể góp phần dẫn đến những thay đổi đã ghi nhận được về hiệu suất.

Cách xem nội dung giải thích trong tài khoản

Bạn sẽ không thấy nội dung giải thích nếu phạm vi ngày của bạn có chứa ngày hôm nay, vì bạn có thể sẽ còn nhận được nhiều dữ liệu hơn nữa trong hôm nay.

Xem nội dung giải thích

Theo mặc định, bạn sẽ thấy nội dung giải thích thể hiện thông tin so sánh giữa phạm vi ngày mà bạn đã chọn với kỳ trước đó có cùng thời lượng:

 1. Chuyển đến trang chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.
 2. Di chuột qua các giá trị có màu xanh dương kèm theo đường chấm trong bảng dữ liệu$1,193.60.
 3. Bạn sẽ thấy giá trị này đã thay đổi như thế nào kể từ kỳ gần nhất.
  Ví dụ: Nếu bạn chọn phạm vi ngày là 7 ngày qua, thì nội dung giải thích sẽ cho bạn thấy hiệu suất đã thay đổi như thế nào so với tuần trước đó.
 4. Bạn cũng có thể di chuột qua biểu đồ hiệu suất trên trang chiến dịch chính. Bạn sẽ thấy nội dung giải thích cho những thay đổi đáng kể về hiệu suất trong khung thời gian đã chọn.
 5. Nhấp vào Xem nội dung giải thích để xem nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi.

Xem nội dung giải thích trong báo cáo chiến lược giá thầu

Bạn có thể tìm thấy nguyên nhân gốc rễ dẫn đến những thay đổi đáng kể bằng cách xem nội dung giải thích trong báo cáo chiến lược giá thầu.

 1. Chuyển đến trang Chiến dịch trong trình đơn trang ở bên trái.
 2. Nhấp vào đường liên kết trong cột "Loại chiến lược giá thầu" của chiến dịch bạn đã chọn.
 3. Di chuột qua giá trị mà bạn muốn xem nội dung giải thích.
  • CPA mục tiêu: Bạn có thể xem nội dung giải thích cho các giá trị Chi phí, Số lượt chuyển đổi và CPA thực tế.
  • Tối đa hoá lượt chuyển đổi: Bạn có thể xem nội dung giải thích cho các giá trị Chi phí và Số lượt chuyển đổi.
  • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo: Bạn có thể xem nội dung giải thích về các giá trị Chi phí, Giá trị lượt chuyển đổi và Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo.
  • Giá trị lượt chuyển đổi tối đa: Bạn có thể xem nội dung giải thích về các giá trị Chi phí và Số lượt chuyển đổi.
  • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu: Bạn có thể xem nội dung giải thích về các giá trị Chi phí và Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm.
  • Tối đa hoá số lượt nhấp: Bạn có thể xem nội dung giải thích về các giá trị Chi phí và Số lượt nhấp.
  • Chiến lược giá thầu dựa trên lượt chuyển đổi: Bạn có thể xem nội dung giải thích về giá trị Độ trễ chuyển đổi.
 4. Bạn cũng có thể di chuột qua biểu đồ hiệu suất trong báo cáo chiến lược giá thầu. Bạn sẽ thấy nội dung giải thích cho những thay đổi đáng kể về hiệu suất trong khung thời gian đã chọn.
 5. Nhấp vào Xem nội dung giải thích để xem nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi.

Xem nội dung giải thích về chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc nhật ký thay đổi

Hình ảnh này cho bạn thấy cách xem nội dung giải thích trong chiến dịch trên Google Ads.

Bạn có thể xác định nguyên nhân dẫn đến những thay đổi đáng kể về hiệu suất của quảng cáo bằng cách xem nội dung giải thích (nếu có) trong các biểu đồ trên thẻ chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc nhật ký thay đổi.

 1. Chuyển đến thẻ chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc nhật ký thay đổi trên trình đơn trang ở bên trái.
 2. Di chuột qua biểu đồ hiệu suất. Bạn sẽ thấy nội dung giải thích cho những thay đổi đáng kể về hiệu suất trong khung thời gian đã chọn.
 3. Nhấp vào Xem nội dung giải thích trong mục chú thích trên biểu đồ (nếu có) để xem nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi.

Xem nội dung giải thích cho phạm vi ngày tuỳ chỉnh

Để so sánh 2 phạm vi ngày tuỳ chỉnh, hãy chọn 2 khoảng thời gian mà bạn muốn so sánh trong công cụ chọn phạm vi ngày:

 1. Ở góc trên bên phải của màn hình, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh phạm vi ngày.Date range drop down menu
 2. Nhấp vào nút chuyển bên cạnh "So sánh", rồi chọn Kỳ trước ở bên dưới nút đó.
 3. Chọn một khoảng thời gian. Hãy đảm bảo rằng cả hai khoảng thời gian này liền nhau và có thời lượng bằng nhau. Nếu không, nội dung giải thích sẽ không xuất hiện.
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Bạn sẽ thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi được thêm vào bên dưới những con số trong các cột chỉ số về hiệu suất.

Những thay đổi đáng kể sẽ được làm nổi bật bằng màu xanh dương và có kèm theo nội dung giải thích.

Lý do khiến bạn có thể không thấy nội dung giải thích

Tính năng giải thích được thiết kế để thể hiện những thay đổi đáng kể đối với các chỉ số về hiệu suất mà chiến dịch của bạn đang tối ưu hoá. Tuy nhiên, bạn có thể nhận thấy nội dung giải thích chỉ xuất hiện trong một số trường hợp. Dưới đây là một số lý do phổ biến dẫn đến việc bạn không nhìn thấy nội dung giải thích:

 • Chỉ số về hiệu suất không phù hợp với mục tiêu của chiến dịch.
 • Thay đổi đối với chỉ số về hiệu suất không đủ lớn để kích hoạt tính năng giải thích.
 • Phạm vi ngày bao gồm hôm nay hoặc trước 90 ngày qua.

Tính năng giải thích hiện chỉ áp dụng cho một số loại chiến dịch và chiến lược giá thầu được nêu dưới đây:

Loại chiến dịch Chiến lược giá thầu Chỉ số được hỗ trợ
Tìm kiếm CPC nâng cao cho giá trị Giá trị chuyển đổi
Tìm kiếm CPC thủ công và CPC nâng cao Số lượt nhấp, chi phí, số lượt hiển thị, số lượt chuyển đổi và giá trị chuyển đổi
Tìm kiếm Tối đa hóa số lượt nhấp Số lượt nhấp và chi phí
Tìm kiếm Tối đa hóa lượt chuyển đổi Chi phí và số lượt chuyển đổi
Tìm kiếm Tối đa hóa giá trị chuyển đổi và Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo Chi phí và giá trị chuyển đổi
Tìm kiếm CPA mục tiêu Chi phí và số lượt chuyển đổi
Tìm kiếm Tỷ lệ hiển thị mục tiêu Chi phí và số lượt hiển thị
Ứng dụng CPA mục tiêu Chi phí, số lượt cài đặt và số hành động trong ứng dụng
Tối đa hoá hiệu suất Tối đa hoá lượt chuyển đổi có đặt CPA mục tiêu (không bắt buộc) Chi phí, số lượt chuyển đổi
Tối đa hoá hiệu suất Tối đa hoá giá trị chuyển đổi có đặt ROAS mục tiêu (không bắt buộc) Chi phí, giá trị chuyển đổi

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16917606584671857547
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067