Pag-unawa sa PII sa mga kontrata at patakaran ng Google

Maraming kontrata, tuntunin ng serbisyo, at patakaran para sa mga produkto sa pag-advertise at pagsukat ng Google ang tumutukoy sa "Impormasyong Nagbibigay ng Personal na Pagkakakilanlan" (Personally Identifiable Information o PII). Iba ang pagkakakategorya ng data na ito kaysa sa tinutukoy ng Pangkalahatang Regulasyon para sa Proteksyon ng Data (General Data Protection Regulation o GDPR) ng EU bilang "personal na data."

Pakitandaan na ang data na hindi kasama sa interpretasyon ng Google sa PII ay puwede pa ring ituring na personal na data sa ilalim ng GDPR, o personal na impormasyon sa ilalim ng California Consumer Privacy Act (CCPA), at samakatuwid, puwede itong mapailalim sa mga batas na ito.

Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung paano bibigyang-kahulugan ng Google ang terminong PII kung hindi binigyang-kahulugan ang PII sa kasalukuyan mong kontrata o sa mga tuntunin ng serbisyo o patakaran ng naaangkop na produkto. Ito ay para mabawasan ang pagkalito ng mga customer at matukoy ang PII mula sa mga konsepto ng personal na data o personal na impormasyon sa ilalim ng GDPR, CCPA, at iba pang batas sa privacy.

Ano ang itinuturing na PII ng Google

Binibigyang-kahulugan ng Google ang PII bilang impormasyong puwedeng gamitin nang mag-isa para direktang kilalanin, makaugnayan, o mahanap nang eksakto ang isang indibidwal. Kasama rito ang:

  • mga email address
  • mga address sa pag-mail
  • mga numero ng telepono
  • mga eksaktong lokasyon (tulad ng mga coordinate sa GPS - pero tingnan ang paalala sa ibaba)
  • mga buong pangalan o username

Halimbawa, kung isa kang publisher na may kontratang nagbabawal sa iyong magpasa ng PII sa Google, ang mga URL ng mga page sa website mo na nagpapakita ng mga ad ng Google ay wala dapat mga email address, dahil ipapasa sa Google ang mga URL na iyon sa anumang kahilingan sa ad. Matagal nang ganito ang interpretasyon ng Google sa pagbabawal nito ng PII.

Tandaan: Itinatakda ng mga help center at patakaran ng ilang partikular na produkto ang mga limitadong paraan kung paano posibleng maipadala sa Google ang ilang partikular na anyo ng PII. Para maiwasan ang pagdududa, hindi dinaragdagan ng artikulong ito ang mga nasabing probisyon. Kaya, halimbawa, pinapayagan ng ilang partikular na produkto ang pagpapadala ng data ng tinatayang lokasyon sa Google, hangga't natutugunan ang mga kinakailangan ng mga naaangkop na patakaran.

Ayon sa interpretasyon ng Google, hindi kasama sa PII ang, halimbawa:

  • mga pseudonymous na cookie ID
  • mga pseudonymous na advertising ID
  • mga IP address
  • iba pang pseudonymous na pagkakakilanlan ng end user

Halimbawa, kung ipinadala ang isang IP address kasama ng isang kahilingan sa ad (na siyang magiging sitwasyon sa halos anumang kahilingan sa ad bilang kahihinatnan ng mga internet protocol), hindi lalabag ang pagpapadalang iyon sa anumang pagbabawal sa pagpapadala ng PII sa Google.

Tandaan na ang data na hindi kasama sa interpretasyon ng Google sa PII ay posible pa ring ituring na personal na data o personal na impormasyon sa ilalim ng GDPR, CCPA, at iba pang batas sa privacy.  Hindi nakakaapekto ang artikulong ito sa anumang probisyon o patakaran ng kontrata na nauugnay sa personal na data o personal na impormasyon sa ilalim ng mga batas na iyon.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu