Åtgärda problem vid import av konverteringar i form av butiksförsäljning (direktuppladdning)

När du importerar transaktioner i butik till Google Ads måste informationen du laddar upp formateras korrekt så att den kan matchas med Googles data. Matchningsproblem uppstår vanligtvis när kolumnrubriker är felaktigt formaterade eller när informationen inte hashats korrekt med SHA-256-algoritmen.

I den här artikeln beskriver vi hur du laddar upp data om transaktioner i butik och felsöker problem med uppladdningarna. Läs mer om hur du laddar upp offlinetransaktioner.

Anvisningar

Följ riktlinjerna för att öka matchningsvolymen

Datafiler för butiksförsäljning (direktuppladdning) måste följa särskilda formateringsriktlinjer för att kunna matchas med Googles data. Felaktig formatering eller felaktig användning av hash-teknik kan leda till uppladdningsfel eller ett lågt antal matchade transaktioner. Följ de här riktlinjerna innan du laddar upp filen:

Formateringsriktlinjer

 • Använd följande filformat för att ladda upp transaktionsdata: CSV, Excel, Google Kalkylark, HTTPS och SFTP.
 • Använd följande kolumnrubriker och se till att de är rättstavade:
  • Email
  • Phone Number
  • First Name
  • Last Name
  • City
  • State
  • Country
  • Zip Code
  • Conversion Name
  • Conversion Time
  • Conversion Value
  • Conversion Currency
 • Alla e-postadresser måste innehålla ett domännamn, som gmail.com eller hotmail.co.jp.
 • Använd endast små bokstäver och ta bort alla extra blanksteg före, efter eller mellan e-postadresser och namn.
 • E-postadresser med accenter (till exempel è, é, ê. ë) matchas inte. Kolumnerna First Name och Last Name kan däremot innehålla accenter.
 • Använd inte titlar som ”dr” eller ”Mr.” i kundnamn.
 • Poster i kolumnen Konverteringsnamn ska ha exakt samma stavning och användning av stora/små bokstäver som konverteringsåtgärden du skapade i ditt Google Ads-konto.
 • Lojalitetspoäng och överföringshastighet ska tas med som parametrar. Värdet på dessa parametrar måste vara mellan 0 och 1 (måste vara större än 0).

Riktlinjer för användning av hash-teknik

 • Följande kolumner måste vara hashade med SHA-256-algoritmen. (Obs! Ohashad data stöds för engångsuppladdningar av .CSV-filer via Google Ads. Data i dessa kolumner hashas automatiskt i webbläsaren när filen skickas in):
  • Email
  • Phone Number
  • First Name
  • Last Name
 • Följande kolumner ska förbli ohashade:
  • City
  • State
  • Country
  • Zip Code
 • Observera att hashning på klientsidan endast stöds för filer med .CSV-format som laddas upp via Google Ads. Andra filformat (som XLS och Google Kalkylark) och andra uppladdningstyper (som Schemalagda uppladdningar och Google Ads API (AdWords API)) stöds för närvarande inte och kräver manuell hashning innan de laddas upp.

  Du kan ladda upp transaktionsdata som innehåller hashningsfel (till exempel e-postadresser som innehåller blanksteg), men det är troligt att informationen inte matchas.

  Förhandsgranska filen för att upptäcka formateringsproblem

  Förhandsgranska informationen så att du ser att den kan laddas upp utan problem. Följ stegen för att ladda upp kalkylarket vid ett engångstillfälle, men klicka på Förhandsgranska i stället för på Använd. Du får en avisering om raderna i kalkylarket innehåller fel. Rader som är märkta som felaktiga behandlas inte när du tillämpar filen.

  Kolumnen Change i förhandsgranskningen visar antalet fel och annan information, som konverteringsnamn, konverteringstid och konverteringsvärde.

  Kolumnen Status visar radens status och eventuella felmeddelanden.

  Använda flera konverteringsåtgärder samtidigt

  Du kan skapa flera konverteringsåtgärder för butiksförsäljning om du vill spåra olika typer av transaktioner, som produktkategori och annonseringskanal.

  Se till att konverteringsnamnen i filen matchar de exakta namnen i kolumnen Conversion Name. Eftersom du behöver ett minsta antal konverteringar för att kunna ladda upp dina transaktioner rekommenderar vi att du prioriterar konverteringsåtgärder med hög volym. 

  Felsöka fel i uppladdade filer

  Om du får ett felmeddelande när du förhandsgranskar filen bör du leta reda på felet i tabellen nedan och utföra den rekommenderade åtgärden.

  Fel/problem Gör så här
  Lojalitetspoängen saknas på raden Parameters. Ange lojalitetspoängen på raden Parameters. Värde måste vara mellan 0 och 1 (större än 0).
  Lojalitetspoängen är inte mellan 0 och 1, exklusive 0. Ange en lojalitetspoäng på mellan 0 och 1 (exklusive 0).
  Uppladdningsfrekvensen för transaktioner saknas på raden Parameters. Ange uppladdningsfrekvensen för transaktioner på raden Parameters. Förhållandet mellan försäljningarna du laddar upp och det totala antalet försäljningar som du kan koppla till en kund. Värdet måste vara mellan 0 och 1 (0 utesluts). Om du till exempel laddar upp hälften av försäljningarna du kan koppla till en kund är uppladdningsfrekvensen för transaktioner 0,5 eller 50 %.
  Uppladdningsfrekvensen för transaktioner är inte mellan 0 och 1. Ange en uppladdningsfrekvens för transaktioner på mellan 0 och 1 (exklusive 0).
  Värdet i kolumnen Email är inte hashat. E-postadresser ska hashas med SHA-256.
  Värdet i kolumnen First Name är inte hashat. Förnamn ska hashas med SHA-256. 
  Värdet i kolumnen Last Name är inte hashat. Efternamn ska hashas med SHA-256.
  Värdet i kolumnen Phone Number är inte hashat. Telefonnummer ska hashas med SHA-256.
  Country Code får inte hashas. Ta bort hashning från landskoder.
  Zip Code får inte hashas. Ta bort hashning från postnummer.
  Det går inte att hitta konverteringstypen. Lägg till en ny konverteringstyp eller ändra texten du har skrivit. Använd exakt samma stavning och användning av stora/små bokstäver i uppladdningsfilen som du använde när du skapade konverteringsåtgärden i ditt konto.
  Det går inte att ange konverteringstiden som ett datum i framtiden. Använd inte ett framtida datum i kolumnen Conversion Time.
  Det går inte att använda negativa transaktionsbelopp. Använd inte negativa transaktionsvärden.
  Filstorleken överstiger 50 MB efter hashning Dela upp filer som är större än 50 MB i flera filer och ladda upp dem separat. 
  Inte tillräckligt många transaktioner

  Vissa av konverteringsåtgärderna i filen har inte tillräckligt många transaktioner. Endast rader som inte omfattas av detta fel laddas upp och används. Prova följande lösningar:

  • Åtgärda alla fel i filen och ladda upp den igen.
  • Använd en längre konverteringsperiod för att få tillräckligt med transaktioner genom att justera på konverteringsåtgärdsnivå.
  • Överväg att kombinera vissa av transaktionstyperna till en enda konverteringsåtgärd för att få högre transaktionsvolym.
  Inte tillräckligt många matchade transaktioner Du fick inte tillräckligt många transaktioner som matchades med Googles data. Du behöver vanligtvis minst 6 000 matchade transaktioner för att kunna ladda upp transaktioner i butik. Läs igenom riktlinjerna för formatering och användning av hash-teknik ovan för ange korrekt information för matchning.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt